کتاب مقدس راجع به رابطۀ جنسی پیش از ازدواج چه می گوید؟


سوال:‌ کتاب مقدس راجع به رابطۀ جنسی پیش از ازدواج چه می گوید؟

جواب:
هیچ کلمۀ عبری یا یونانی در کتاب مقدس به کاربرده نشده است که دقیقاً به رابطۀ جنسی پیش از ازدواج اشاره نماید. کتاب مقدس به طور غیرقابل انکار زنا و فساد جنسی را محکوم کرده است، اما آیا رابطۀ جنسی پیش از ازدواج فساد جنسی محسوب می گردد؟ بر اساس اول قرنتیان 2:7، "بله" یک جواب روشن است: "ولی چون دور ما پُر از وسوسه های جنسی است، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زنی نیز برای خود شوهری داشته باشد." در این آیه، پولس رسول می گوید که ازدواج یک "درمان" برای فساد جنسی است. اول قرنتیان 2:7 واضحاً می گوید، به این خاطر که انسانها نمی توانند خودشان را کنترول کنند و به همین جهت، بسیاری از آنها رابطۀ جنسی بیرون از ازدواج دارند، بنابراین باید ازدواج کنند. آنگاه می توانند نیازهای خودشان را از طریقی صحیح برآورده کنند.

از آنجا که اول قرنتیان 2:7 به وضوح رابطۀ جنسی پیش از ازدواج را شامل بداخلاقی و فساد جنسی می داند، تمام آیات کتاب مقدس که فساد جنسی را به حیث گناه محکوم می کنند، همچنان رابطۀ جنسی پیش از ازدواج را نیز گناه می شمارند. داشتن رابطۀ جنسی پیش از ازدواج در تعریف کتاب مقدس شامل بداخلاقی و فساد جنسی می شود. چندین آیه در کلام خدا وجود دارد که رابطۀ جنسی پیش از ازدواج را گناه برمی شمارد (اعمال 20:15؛ اول قرنتیان 1:5؛ 13:6، 18؛ 8:10؛ دوم قرنتیان 21:12؛ غلاتیان 19:5؛ افسسیان 3:5؛ کولسیان 5:3؛ اول تسالونیکیان 4:4؛ یهودا 7). کتاب مقدس پرهیز کامل قبل از ازدواج را امر کرده است. رابطۀ جنسی بین یک شوهر و همسرش تنها شکل رابطۀ جنسی است که خدا آن را تایید می کند (عبرانیان 4:13).

بسیار بالاتر از آن، اکثر اوقات ما بر روی جنبۀ "تفریحی" رابطۀ جنسی تمرکز می کنیم بدون اینکه آگاه باشیم جنبۀ دیگری نیز وجود دارد – جنبۀ زایش و تولید مثل. رابطۀ جنسی در چوکات ازدواج لذت بخش است و خدا آن را اینگونه ساخته است. خدا از مردان و زنان می خواهد که از رابطۀ جنسی در محدودۀ ازدواج لذت ببرند. غزل غزلهای سلیمان و چندین جای دیگر کتاب مقدس (مثل امثال 19:5) به صورت واضح لذت رابطۀ جنسی را شرح می دهد. با این وجود، زوج ها باید درک کنند که قصد خدا از رابطۀ جنسی شامل تولید اولاد هم می شود. بنابراین، برای یک زن و مرد داشتن رابطۀ جنسی پیش از ازدواج دوبرابر غلط است – آنها از عیشی لذت می برند که برای آنها مقدر نشده است و چانس به دنیا آمدن یک انسان را در درون یک خانواده که خدا برای هر طفل می خواهد از او می گیرند.

در زمانی که کار صحیح و غلط تشخیص نمی گردد، اگر از پیام کتاب مقدس راجع به رابطۀ جنسی پیش از ازدواج اطاعت گردد، بیماری های ناشی از مقاربت جنسی بسیار کمتر خواهد بود، سقط جنین بسیار کمتر خواهد بود، تعداد مادران ازدواج نکرده و حاملگی های ناخواسته بسیار کمتر خواهد بود، و تعداد اطفالی که بدون داشتن یک از والدین رشد می کنند، نیز بسیار کمتر خواهد بود. پرهیزگاری، تنها راهکار خدا برای مسئلۀ رابطۀ جنسی پیش از ازدواج است. پرهیزگاری زندگی ها را نجات می دهد، از نوزدان محافظت می کند، به روابط جنسی ارزش مناسب آن را می دهد و مهمتر از همۀ اینها، خدا را عزت و احترام می دهد.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
کتاب مقدس راجع به رابطۀ جنسی پیش از ازدواج چه می گوید؟