مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیز باور دارند؟


سوال:‌ مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیز باور دارند؟

جواب:
هستۀ اصلی باورهای مسیحی در کتاب اول قرنتیان 1:15-4 خلاصه شده است. عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مُرد، دفن شد، رستاخیز نمود و بنابراین نجات را برای همۀ آنها که او را با ایمان قبول می کنند، فراهم کرد. مسیحیت با همۀ دیگر اعتقادات یک تفاوت اساسی دارد و آن این است که مسیحیت بیشتر راجع به یک رابطه است تا اعمال مذهبی. به جای چسبیدن به یک لیست از کارهایی که باید انجام شود و کارهایی که نباید انجام شود، هدف یک مسیحی این است که یک همراهی نزدیک با خدا داشته باشد. این رابطه به خاطر کار عیسی مسیح و خدمت روح القدس ممکن گشته است.

بعد از این هستۀ اصلی باورمندی، بخش های زیاد دیگری وجود دارد یا حداقل باید وجود داشته باشد، که نشان می دهد مسیحیت چیست و چه باورهایی دارد. مسیحیان باور دارند که کتاب مقدس "وحی خدا"، کلام الهام شدۀ خداست و تعلیمات آن در همۀ مسائل ایمانی و عملی اقتدار و صلاحیت نهایی را دارد (دوم تیموتاوس 16:3؛ دوم پترس 20:1-21). مسیحیان به یک خدا باور دارند که در سه شخص وجود دارد – پدر، پسر (عیسی مسیح)، و روح القدس.

مسیحیان اعتقاد دارند که انسان به صورت مخصوص خلق شد تا با خدا یک ارتباط داشته باشد، اما گناه همۀ انسانها را از خدا جدا ساخت (رومیان 23:3؛ 12:5). مسیحیت تعلیم می دهد که عیسی مسیح در حالی که کاملا خدا و در عین حال کاملا انسان بود به این زمین قدم گذاشت (فلیپیان 6:2-11)، و روی صلیب جان داد. مسیحیان باور دارند که عیسی مسیح بعد از مرگ، دفن شد، دوباره برخاست و اکنون در دست راست خدای پدر زندگی می کند و همیشه برای ایمانداران شفاعت می نماید (عبرانیان 25:7). مسحیت ادعا می نماید که مرگ عیسی مسیح بالای صلیب برای پرداخت کامل قرض گناه همۀ انسانها کفایت می کند و این کار رابطۀ شکسته شدۀ بین خدا و انسان را بازسازی می کند (عبرانیان 11:9-14؛ 1:10؛ رومیان 8:5؛ 23:6).

مسیحیت تعلیم می دهد که به خاطر نجات یافتن و به خاطر اینکه رفتن یک شخص به بهشت، بعد از مرگ تضمین شده باشد، آن شخص باید به کار تمام شدۀ عیسی مسیح بالای صلیب ایمان داشته باشد. اگر ایمان داشته باشیم که عیسی مسیح به جای ما مُرد و تاوان گناهان ما را پرداخت کرد و سپس از مرگ دوباره برخاست، پس ما نجات یافته ایم. کاری وجود ندارد که شخص بتواند با انجام آن نجات را به دست آورد. ما نمی توانیم "آنقدر خوب باشیم" تا خودمان خدا را خشنود سازیم به این دلیل که همۀ ما گناهکار هستیم (اشعیا 6:53؛ 6:64-7). هیچ کاری برای انجام دادن باقی نمانده است به این خاطر که عیسی مسیح همۀ کارها را انجام داد! وقتی که عیسی مسیح بالای صلیب بود، گفت، "تمام شد" (یوحنا 30:19)، یعنی کار نجات و رهایی کامل شد.

بر اساس باور مسیحی، نجات، آزادی از ذات کهنه و گناهکار و آزادی برای دنبال کردن یک رابطه صحیح با خداست. یک زمانی ما بردۀ گناه بودیم اما حالا بردۀ خدا هستیم (رومیان 15:6-22). تا زمانی که ایمانداران در بدنهای گناهکارشان روی زمین زندگی می کنند، دائما در حال مبارزه با گناهان خواهند بود. هر چند که مسیحیان می توانند با مطالعۀ کلام خدا و به کار انداختن آن در زندگی شان و اداره شدن به دست روح القدس، در مبارزه با گناه پیروز گردند – این بستگی به تسلیم و اطاعت آنها به هدایات روح القدس در مشکلات و شرایط هر روز آنها دارد.

بنابراین، درحالیکه که بسیاری از مذهب ها از باورمندان خود می خواهند کارهایی را انجام دهند یا کارهایی را انجام ندهند، مسیحیت راجع به این باور است که عیسی مسیح به حیث تاوان گناهان ما بالای صلیب جان داد و دوباره برخاست. قرض گناهان ما پرداخت شد و ما می توانیم همراه خدا مشارکت داشته باشیم. ما می توانیم بر ذات گناهکار خود پیروز شویم و در مشارکت و اطاعت با خدا زندگی کنیم. این است مسیحیت راستین و بر اساس کتاب مقدس.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیز باور دارند؟