آیا عیسی مسیح خداست؟


سوال:‌ آیا عیسی مسیح خداست؟

جواب:
در کتاب مقدس هیچگاه ثبت نشده است که عیسی مسیح به طور خاص گفته باشد، "من خدا هستم." با این وجود، این به معنای این نیست که او ادعای خدایی نکرده است. برای مثال به گفتار عیسی مسیح در یوحنا 30:10 توجه نمایید، "من و پدر یکی هستیم." ما فقط باید به عکس العمل یهودیان نسبت به گفتار او نگاه کنیم تا بفهمیم که او ادعا می کرد خداست. به همین دلیل آنها می خواستند او را سنگسار کنند. "...تو که یک انسان هستی ادعای خدایی می کنی" (یوحنا 33:10). یهودیان دقیقا می فهمیدند عیسی مسیح چه ادعایی دارد – خدایی. توجه داشته باشید که عیسی مسیح ادعای خدایی خود را انکار نکرد. وقتی عیسی مسیح اعلام کرد، "من و پدر یکی هستیم" (یوحنا 30:10)، در واقعیت می گفت که او و پدر از یک ذات و جوهر هستند. یوحنا 58:8 مثال دیگر می باشد. عیسی مسیح اعلام کرد، "به یقین بدانید پیش از اینکه ابراهیم باشد، من هستم!" عکس العمل یهودیان به این گفتار مسیح این بود که سنگ برداشتند تا او را طبق آنچه شریعت موسی به آنها امر کرده بود، به خاطر کفر گفتن، سنگسار کنند (لاویان 15:24).

یوحنا مفهوم خدا بودن عیسی مسیح را تکرار می کند: "کلام خود خدا بود" و "کلام جسم شد" (یوحنا 1:1، 14). این آیات به وضوح نشان می دهد که عیسی مسیح خدا در جسم است. اعمال 28:20 به ما می گوید، "چون چوپانان، کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید." چه کسی کلیسا را – کلیسای خدا را با خون خودش خرید؟ عیسی مسیح. اعمال 28:20 اعلام می دارد که خدا کلیسای خودش را "با خون خودش" خریداری کرد. بنابراین عیسی مسیح خداست!

توماس شاگرد مسیح، راجع به مسیح می گوید، "خداوند و خدای من" (یوحنا 28:20). عیسی مسیح حرف او را اصلاح نکرد. تیتوس 13:2 ما را تشویق می کند تا منتظر آمدن خدا و نجات دهندۀ خودمان عیسی مسیح باشیم (همچنین نگاه کنید به دوم پترس 1:1). در عبرانیان 8:1، پدر راجع به عیسی مسیح اعلام می دارد، "اما دربارۀ پسر فرمود: ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی." اشارۀ پدر به عیسی مسیح با عنوان "ای خدا" نشان می دهد که عیسی مسیح در واقع خداست.

در مکاشفه، یک فرشته به یوحنای رسول تعلیم می دهد که فقط خدا را پرستش کند. چندین بار در کلام خدا عیسی مسیح پرستش شد (متی 11:2؛ 33:14؛ 9:28، 17؛ لوقا 52:24؛ یوحنا 38:9). او هرگز مردم را به خاطر پرستش خودش ملامت نکرد. اگر عیسی مسیح خدا نمی بود، به مردم می گفت که او را پرستش نکنند، دقیقن به شکلی که فرشته در مکاشفه انجام داد. آیات زیاد دیگری در کلام خدا وجود دارد که خدا بودن عیسی مسیح را ثابت می سازد.

مهمترین دلیلی که ثابت می سازد عیسی مسیح باید خدا باشد این است که اگر او خدا نیست، مرگ او برای پرداخت جریمۀ گناه جهان کفایت نمی کند (اول یوحنا 2:2). اگر او خدا نمی بود، یک موجود خلق شده نمی توانست تاوان ابدی لازم برای گناه بر ضد یک خدای ابدی را پرداخت نماید. فقط خدا می توانست چنین جریمۀ ابدی را پرداخت نماید. فقط خدا می توانست گناه جهان را بردارد (دوم قرنتیان 21:5)، مرگ و رستاخیر او، پیروزی اش را بر مرگ اثبات می سازد.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
آیا عیسی مسیح خداست؟