دیدگاه مسیحی راجع به خودکشی چگونه است؟ کتاب مقدس راجع به خودکشی چه می گوید؟


سوال:‌ دیدگاه مسیحی راجع به خودکشی چگونه است؟ کتاب مقدس راجع به خودکشی چه می گوید؟

جواب:
کتاب مقدس به طور مشخص شش نفر را که مرتکب خودکشی شدند نام برده است: ابیمَلِک (داوران 54:9)، شائول (اول سموئیل 4:31)، سلاح بردار شائول (اول سموئیل 4:31-6)، اخیتوفل (دوم سموئیل 23:17)، زِمری (اول پادشاهان 18:16)، و یهودا (متی 5:27). پنج نفر از این شش نفر شریر و بدکار بودند (راجع به سلاح بردار شائول به اندازۀ کفایت گفته نشده است تا بتوان شخصیت او را قضاوت کرد). بعضی ها کار سامسون را هم خودکشی می دانند (داوران 26:16-31)، اما قصد شمشون کشتن فلسطینیان بود نه خودش. کتاب مقدس به خودکشی برابر با قتل می بیند، که همین گونه هم هست – قتل خویشتن. خدا تنها کسی است که باید تصمیم بگیرد یک شخص چی وقت و چگونه باید بمیرد.

بر اساس کتاب مقدس، خودکشی در این مسئله که آیا یک شخص وارد بهشت می گردد یا خیر، تعیین کننده نیست. اگر یک شخص نجات نیافته خودکشی کند، کاری انجام نداده است جز شتاب نمودن در سفرش به سمت دوزخ. هر چند، آن شخص که مرتکب خودکشی شده است در نهایت به خاطر رد کردن نجات از طریق عیسی مسیح، به دوزخ خواهد رفت و نه به خاطر خودکشی. اما کتاب مقدس راجع به یک مسیحی که مرتکب خودکشی می گردد چه می گوید؟ کتاب مقدس می گوید از لحظه ای که ما حقیقتاً به عیسی مسیح ایمان می آوریم زندگی ابدی ما تضمین شده است (یوحنا 16:3). بر اساس کتاب مقدس، مسیحیان بدون هیچ شکی می توانند مطمئن باشند که صاحب زندگی ابدی هستند (اول یوحنا 13:5). هیچ چیز نمی تواند یک مسیحی را از محبت خدا جدا نماید (رومیان 38:8-39). اگر هیچ چیز در تمام خلقت نمی تواند یک مسیحی را از محبت خدا جدا سازد، پس حتی خودکشی هم نمی تواند یک مسیحی را که مرتکب آن شده است، از محبت خدا جدا نماید. عیسی مسیح برای تمام گناهان ما مُرد، و اگر یک مسیحی در وقت حملۀ روحانی و ضعف و ناتوانی مرتکب خودکشی گردد باز هم گناهی مرتکب شده که با خون مسیح پوشیده شده است.

اما با این حال خودکشی یک گناه جدی علیه خداوند است. بر اساس کتاب مقدس، خودکشی قتل محسوب گردیده و همیشه غلط است. راجع به خالص بودن ایمان کسی که ادعای مسیحی بودن دارد و باز هم مرتکب خودکشی می گردد، تردید جدی وجود دارد. هیچ شرایطی وجود ندارد که بتواند عمل یک فرد، به خصوص یک شخص مسیحی که به زندگی خودش خاتمه می دهد را توجیه نماید. مسیحیان فرا خوانده شده اند تا برای خدا زندگی کنند، و تصمیم زمان مُردن تنها و فقط در دست خداست. احتمالاً اول قرنتیان 15:3 یک تشریح خوب برای سرنوشت یک مسیحی است که مرتکب خودکشی می گردد، هر چند این تشریح برای خودکشی نیست: "خود او نجات خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله های آتش گذشته و نجات یافته باشد."

English


بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
دیدگاه مسیحی راجع به خودکشی چگونه است؟ کتاب مقدس راجع به خودکشی چه می گوید؟