آیا بر اساس کتاب مقدس، امنیت ابدی وجود دارد؟


سوال:‌ آیا بر اساس کتاب مقدس، امنیت ابدی وجود دارد؟

جواب:
وقتی انسانها عیسی مسیح را به حیث نجات دهندۀ خود می شناسند، به یک رابطه با خدا آورده می شوند و امنیت ابدی آنها تضمین می گردد. یهودا 24 اعلام می دارد، "بر آن کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلال خود قرار دهد." قدرت خدا قادر است ایماندار را از سقوط حفظ نماید. قرار دادن ما در حضور پرجلال خدا، به او بستگی دارد و نه به ما. امنیت ابدی ما نتیجۀ این است که خدا ما را نگاه می دارد، نه اینکه ما از نجات خود مراقبت و نگهداری کنیم.

خداوند عیسی مسیح اعلام کرد، "من به آنها زندگی ابدی می بخشم و آن ها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آن ها را از دست من بگیرد. پدری که آنها را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من بگیرد" (یوحنا 28:10-29). هم عیسی مسیح و هم پدر، ما را به حیث فامیل خود در دست های خود دارند. چه کسی امکان دارد بتواند، ما را هم از دست های پدر و هم از دست های عیسی مسیح بیرون آورد؟

افسسیان 30:4 به ما می گوید که ایمانداران "مُهر مالکیت خدا" را تا روز آزادی کامل بر خود دارند. اگر ایمانداران امنیت ابدی نمی داشتند، مُهر مالکیت خدا حقیقتا نمی توانست تا روز آزادی کامل بر آنها وجود داشته باشد بلکه فقط تا روز گناه، ارتداد و بی ایمانی می بود. یوحنا 15:3-16 به ما می گوید هر کس به عیسی مسیح ایمان داشته باشد "زندگی ابدی خواهد داشت." اگر به یک شخص زندگی ابدی وعده داده شده است اما بعد از آن از او گرفته شده است، از همان ابتدا "ابدی" نبوده است. اگر امنیت ابدی راست نباشد، وعده های زندگی ابدی در کتاب مقدس به خطا رفته است.

قدرتمندترین استدلال برای امنیت ابدی در رومیان 38:9-39 آمده است، "زیرا یقین دارم که نه موت و نه زندگی، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد." امنیت ابدی ما بر اساس محبت خدا بر کسانی که او آنها را آزاد ساخته است، قرار دارد. امنیت ابدی ما به وسیلۀ مسیح خریداری شده است، پدر، آن را وعده داده است و به وسیلۀ روح القدس مُهر شده است.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
آیا بر اساس کتاب مقدس، امنیت ابدی وجود دارد؟