کتاب مقدس راجع به همجنسگرایی چه می گوید؟ آیا همجنسگرایی گناه است؟


سوال:‌ کتاب مقدس راجع به همجنسگرایی چه می گوید؟ آیا همجنسگرایی گناه است؟

جواب:
کتاب مقدس همواره به ما می گوید که اعمال همجنسگرایانه گناه است (پیدایش 1:19-13؛ لاویان 22:18؛ رومیان 26:1-27؛ اول قرنتیان 9:6). رومیان 26:1-27 به طور مشخص تعلیم می دهد که همجنسگرایی نتیجۀ انکار خدا و نافرمانی از خداوند است. وقتی انسانها به گناه و بی باوری به خدا ادامه می دهند، خدا آنها را به گناهانی حتی پلیدتر و فاسدتر واگذار می کند تا پوچی و ناامیدی زندگی جدا از خدا را به آنها نشان دهد. اول قرنتیان 9:6 می گوید که همجنسگرایان "بدکار" از پادشاهی خدا هیچ بهره ای نمی برند.

خدا هیچ کس را با تمایل و اشتیاق همجنسگرایی خلق نمی کند. کتاب مقدس به ما می گوید که مردم به دلیل گناه، به همجنسگرایی روی آورند (رومیان 24:1-27) و البته در نهایت به خاطر انتخاب خودشان. شاید یک شخص با قابلیت بیشتر برای همجنسگرایی به دنیا آید، درست همانند بعضی ها که به خشونت و دیگر گناهان تمایل دارند. این مسئله برای شخص دلیل نمی گردد تا تسلیم تمایلات گناه آلود گردد و گناه کردن را انتخاب کند. اگر یک شخص با قابلیت بیشتر برای خشم و غضب به دنیا آید، آیا حق دارد تسلیم آن تمایلات گردد؟ البته که نی! راجع به همجنسگرایی هم به همین شکل است.

با این وجود، کتاب مقدس همجنسگرایی را گناهی "عظیم تر" از دیگر گناهان توصیف نمی کند. تمام گناهان توهین به خدا محسوب می گردند. همجنسگرایی فقط یکی از گناهانی است که در اول قرنتیان 9:6-10 از آنها نام گرفته شده است و با انجام آن شخص از ملکوت و پادشاهی خدا دور می گردد. بر اساس کتاب مقدس، بخشش خدا همانطور که به دسترس یک زناکار، بُت پرست، قاتل، دزد و غیره قرار دارد، به دسترس یک همجنسگرا هم قرار دارد. خدا همچنین وعده کرده است کسانی را که به عیسی مسیح به حیث نجات دهنده شان ایمان آورند، کمک کند و به آنها قوّت دهد تا بر گناه به شمول گناه همجنسگرایی غلبه نمایند (اول قرنتیان 11:6؛ دوم قرنتیان 17:5؛ فلیپیان 13:4).

English


بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
کتاب مقدس راجع به همجنسگرایی چه می گوید؟ آیا همجنسگرایی گناه است؟