آیا حیوانات/ خانگی به بهشت می روند؟ آیا حیوانات/ خانگی روح دارند؟


سوال:‌ آیا حیوانات/ خانگی به بهشت می روند؟ آیا حیوانات/ خانگی روح دارند؟

جواب:
کتاب مقدس تعلیم واضحی راجع به اینکه آیا حیوانات/ خانگی "روح" دارند یا نه و یا اینکه آیا به بهشت می روند یا خیر، نمی دهد. هر چند با استفاده از برخی قواعد کلّی کتاب مقدس می توانیم تا اندازه ای بر این موضوع روشنی بیاندازیم. کتاب مقدس می گوید که هم انسان (پیدایش 7:2) و هم حیوانات (پیدایش 30:1؛ 17:6؛ 15:7، 22) "دَم زندگی بخش" را دارند؛ و اینکه هر دو، هم انسان و هم حیوانات موجودات زنده هستند. تفاوت عمده بین بشر و حیوان این است که انسان به شکل و شباهت خدا آفریده شد (پیدایش 26:1-27)، در حالی که حیوانات اینگونه نیستند. ساخته شده به شباهت خدا به این معناست که انسان به شکل خدا می باشد و با داشتن فکر، احساسات و اراده، مستعد معنویت است و یک بخش در وجودش دارد که بعد از مرگ به زندگی ادامه می دهد. اگر حیوانات/ خانگی یک "روح" یا بُعد غیرمادی داشته باشند، در نتیجه باید متفاوت و با "کیفیت" کمتر و پایین تر باشد. این تفاوت یا بی کیفیتی احتمالاً به معنای این است که "روح" حیوانات/ خانگی بعد از مرگ به موجودیت خود ادامه نمی دهد.

نکتۀ دیگری که باید در آن را در نظر بگیریم این است که حیوانات یک بخش از کار خلاقانۀ خدا در پیدایش هستند. خدا حیوانات را خلق کرد و گفت، خوب هستند (پیدایش 25:1). بنابراین دلیلی وجود ندارد که چرا حیوانات می توانند در زمین جدید وجود داشته باشند (مکاشفه 1:21). به طور یقین در جریان پادشاهی هزار ساله حیوانات وجود خواهند داشت (اشعیا 6:11؛ 25:65). اما غیر ممکن است که گفته شود آیا بعضی از این حیوانات، حیوانات خانگی خواهند بود که ما زمانی اینجا در زندگی روی زمین داشتیم یا نی. ما می دانیم که خدا عادل است و زمانی که به آسمان برویم با تصمیم او در این مسئله هر چی که باشد، کاملاً موافقت خواهیم داشت.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
آیا حیوانات/ خانگی به بهشت می روند؟ آیا حیوانات/ خانگی روح دارند؟