بآیا عیسی تنها راه برای رسیدن به بهشت است؟


سوال:‌آیا عیسی تنها راه برای رسیدن به بهشت است؟

جواب:
بله، عیسی تنها راه رسیدن به بهشت است. چنین بیان منحصربه فردی شاید گوش های مدرن امروزی را آزار دهد اما با این وجود حقیقت است. کتاب مقدس تعلیم می دهد که هیچ راه دیگری به جز از طریق عیسی مسیح برای نجات وجود ندارد. عیسی خودش در یوحنا 6:14 می گوید، "من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی آید." او یک راه در میان دیگر راهها نیست؛ او تنها راه است. هیچ کس، بدون توجه به شهرت، دستاورد، دانش مخصوص، یا تقدس شخصی نمی تواند به نزد خدای پدر بیاید به جز از طریق عیسی.

عیسی به چند دلیل تنها راه رسیدن به بهشت است. عیسی "به وسیله خدا انتخاب شد" تا نجات دهنده باشد (اول پترس 4:2). عیسی تنها کسی است که از آسمان پایین آمد به آنجا بازگشت (یوحنا 13:3). او تنها شخصی است بود که به عنوان انسان کاملا پاک زندگی کرد (عبرانیان 15:4). او تنها قربانی برای گناه است (اول یوحنا 2:2؛ عبرانیان 26:10). فقط او شریعت کامل را اجرا کرد و پیشگویی های انبیا را محقق ساخت (متی 17:5). او تنها انسانی بود که برای همیشه مرگ را شکست داد (عبرانیان 14:2-15). او تنها رابط بین خدا و انسان است (اول تیموتائوس 5:2). او تنها انسانی است که خدا او را تا "بلندترین مکان بالا برد" (فلیپیان 9:2).

در کنار یوحنا 6:14 عیسی در چندین جای دیگر دربارۀ خودش به عنوان تنها راه رسیدن به آسمان صحبت کرد. او خود را در متی 21:7، 27 به عنوان مقصد ایمان معرفی کرد. او گفت کلام او زندگی است (یوحنا 63:6). او وعده داد کسانی که به او ایمان آورند زندگی ابدی خواهند داشت (یوحنا 14:3-15). او برای گوسفندان در است (یوحنا 7:10)؛ نان زندگی (یوحنا 35:6) و قیامت است (یوحنا 25:11). به راستی هیچ کس دیگر نمی تواند این القاب و عنوان ها را ادعا کند.

موعظات رسولان بر مرگ و قیامت خداوند عیسی تمرکز داشت. پترس خطاب به شورای یهود به صورت واضح عیسی را به عنوان تنها راه رسیدن به آسمان معرفی می دارد: "در هیچکس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم" (اعمال 12:4). پولس وقتی با کنیسۀ انطاکیه صحبت می کند، عیسی را یگانه نجات دهنده می داند: "ای برادران، بدانید که مژدۀ آمرزش گناهان به وسیلۀ عیسی به شما اعلام شده است. هر کس به او ایمان آورد، از تمام گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید، آزاد خواهد شد (اعمال 38:13-39). یوحنا وقتی به طور جامع خطاب به کلیسا می نویسد، نام مسیح را به عنوان تهداب و اساس بخشش گناهان ما مشخص می سازد: "ای فرزندان کوچک، به شما می نویسم زیرا گناهان تان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده اند" (اول یوحنا 12:2). هیچ کس به جز عیسی نمی تواند گناه را ببخشد.

زندگی ابدی در بهشت فقط از طریق مسیح ممکن شده است. عیسی دعا کرد، "این است زندگی ابدی که آن ها تو را خدای یگانه حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادۀ توست است بشناسند (یوحنا 3:17). برای دریافت هدیۀ رایگان نجات، ما باید فقط و تنها به عیسی مسیح نگاه کنیم. ما باید به مرگ عیسی بر روی صلیب به عنوان پرداخت جریمۀ گناهانمان و به قیام او اعتماد نماییم. "و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همۀ ایمانداران را عادل می شمارد" (رومیان 22:3).

در یک نقطه از خدمت عیسی، بسیاری از جماعت به او پشت کردند و به امید پیدا کردن نجات دهنده ای دیگر او را ترک کردند. عیسی از دوازده شاگردش پرسید، "آیا شما نیز مانند آنها می خواهید بروید؟" (یوحنا 67:6). پترس دقیقا جواب درستی به او داد: " ای خداوند، نزد که برویم؟ کلمات زندگی ابدی نزد توست. ما ایمان آورده و دانسته ایم که تو آن قدوسِ خدا هستی" (یوحنا 68:6-69). باشد تا همۀ ما ایمان پترس را شریک سازیم که زندگی ابدی فقط نزد عیسی مسیح است

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
بآیا عیسی تنها راه برای رسیدن به بهشت است؟