روح القدس کیست؟


سوال:‌ روح القدس کیست؟

جواب:
دربارۀ هویت روح القدس سوء برداشت های زیادی وجود دارد. بعضی ها به روح القدس به حیث یک نیروی اسرار آمیز می بینند. بعضی ها روح القدس را یک قدرت فاقد شخصیت می دانند که خدا در دسترس پیروان عیسی مسیح قرار داده است. اما کتاب مقدس راجع به هویت روح القدس چه می گوید؟ به سادگی اگر بگوییم، کتاب مقدس اعلام می دارد که روح القدس خداست. کتاب مقدس همچنان به ما می گوید که روح القدس یک شخص الهی است، موجودی دارای فکر، احساسات و اراده. این واقعیت که روح القدس، خداوند است به وضوح در آیات بسیاری دیده می شود به شمول اعمال 3:5-4. در این آیات پترس حنانیا را با این سوال مواجه می سازد که چرا به روح القدس دروغ گفته است و به او می گوید که "تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفته ای." این یک اعلان واضح و روشن است که دروغ گفتن به روح القدس، دروغ گفتن به خداست. ما همچنین می توانیم بفهمیم که روح القدس خداست به این خاطر که او صفات خدا را دارد. برای مثال، حاضر بودن او در همه جا در مزامیر 7:139-8 دیده می شود، "از روح تو به کجا بروم؟ و از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم، تو آنجا هستی و اگر در دنیای مردگان بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی." سپس در اول قرنتیان 10:2-11 صفت دانای مطلق بودن را در روح القدس می بینیم. "خدا این همه را به وسیلۀ روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است؛ زیرا روح القدس همه چیز حتی اعماق نیات خدا را کشف می کند. کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق، هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست." ما می توانیم بفهمیم که روح القدس در واقع یک شخص الهی است به این خاطر که دارای فکر، احساسات و اراده است. روح القدس فکر می کند و می داند (اول قرنتیان 10:2). روح القدس می تواند رنجیده خاطر گردد (افسسیان 30:4). روح القدس برای ما شفاعت می کند (رومیان 26:8-27). روح القدس بر اساس ارادۀ خودش تصمیم می گیرد (اول قرنتیان 7:12-11). روح القدس خداست، سومین شخص تثلیث. به حیث خدا، روح القدس می تواند همان طور که عیسی مسیح وعده کرد، حقیقتا به حیث تسلی دهنده و پشتیبان عمل نماید (یوحنا 16:14-26؛ 26:15). English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
روح القدس کیست؟