بچهار قانون روحانی چیست؟


سوال:‌ بچهار قانون روحانی چیست؟

جواب:
چهار قانون روحانی، یک راه است برای شریک ساختن خبر خوش نجات که از طریق ایمان به عیسی مسیح در دسترس ما قرار دارد. این یک راه ساده برای منظم ساختن معلومات مهم در کتاب مقدس در چهار بخش می باشد.

اولین قانون روحانی این است، "خدا شما را دوست دارد و طرحی فوق العاده برای زندگی شما دارد." یوحنا 16:3 به ما می گوید، "زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود." یوحنا 10:10 دلیل آمدن عیسی را برای ما واضح می سازد، "من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را بطور کامل داشته باشند." چه چیزی ما را از محبت خدا باز می دارد؟ چه چیز ما را از داشتن یک زندگی کامل باز می دارد؟

دومین قانون از چهار قانون روحانی این است، "نوع بشر با گناه آلوده شد و بنابراین از خدا جدا شده است. در نتیجه ما نمی توانیم طرح عالی خدا برای زندگی هایمان را بفهمیم. رومیان 23:3 این معلومات را تصدیق می کند، "زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمده اند." رومیان 23:6 نتیجۀ گناه را به ما می گوید، "مزد گناه مرگ است." خدا ما را خلق کرد تا با او مشارکت داشته باشیم. با این وجود، بشر گناه را وارد دنیا کرد و به همین دلیل از خدا شد. ما آن رابطه ای را که خدا قصد داشت با ما داشته باشد ویران کرده ایم. اما چاره چیست؟

سومین قانون از چهار قانون روحانی این است، "عیسی مسیح تنها راه حل برای گناه ماست. از طریق عیسی مسیح، ما می توانیم بخشایش گناهانمان را دریافت کنیم و یک رابطه درست با خدا برقرار نماییم. رومیان 8:5 به ما می گوید، "اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گنهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مُرد." اول قرنتیان 3:15-4 به ما می گوید به منظور نجات یافتن چه چیز را باید بدانیم و به چیز باید ایمان بیاوریم، "... و آن اینست که مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیاء، مسیح برای گناهان ما مُرد و دفن شد و نیز مطابق نوشته ها در روز سوم زنده گشت." عیسی، در یوحنا 6:14 خودش اعلام می دارد که او تنها راه نجات است، "من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید." چطور می توانم این هدیۀ فوق العادۀ نجات را دریافت کنم؟

چهارمین قانون از چهار قانون روحانی این است، "به خاطر دریافت هدیۀ نجات و شناخت طرح فوق العادۀ خدا برای زندگی مان، ما باید ایمان خود را بر شخص عیسی مسیح قرار دهیم و به او ایمان آوریم. یوحنا 12:1 این موضوع را برای ما تشریح می کند، "اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند." اعمال 31:16 بسیار به روشنی می گوید، "به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاور و نجات خواهی یافت." ما می توانیم فقط با فیض خدا و فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح نجات یابیم (افسسیان 8:2-9).

اگر می خواهید به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندۀ خود اعتماد کنید این کلمات را به خدا بگویید. گفتن این کلمات شما را نجات نمی دهد بلکه اعتماد به مسیح نجات خواهد داد! این دعا فقط برای بیان ایمان تان به او در مقابل خدا و شکرگزاری او به خاطر فراهم آوردن نجات برای شما است. "خدایا، می دانم که در مقابل تو گناه کرده ام و مستحق مجازات هستم. اما مسیح مجازاتی را که من مستحق آن بودم برداشت تا من از طریق ایمان به او بتوانم بخشیده شوم. برای نجات خود به تو اعتماد می کنم. شکر برای فیض و بخشش فوق العادۀ تو و هدیۀ زندگی ابدی! آمین."

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
بچهار قانون روحانی چیست؟