آیا خدا واقعی است؟


سوال:‌ آیا خدا واقعی است؟

جواب:
ما می دانیم که خدا واقعی است چون او خود را از سه طریق آشکار ساخته است: در خلقت، در کلام، و در پسرش، عیسی مسیح.

اساسی ترین گواه وجود خدا بسیار به سادگی، چیزهایی ست که او ساخته است. "از زمان آفرینش دنیا، صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و اُلوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابدا عذری ندارند" (رومیان 1:20). "آسمان جلال خدا را آشکار می سازد و فضای بیکران صنعت دستهای او را بیان می کند" (مزامیر 19:1).

اگر یک ساعت دستی روی زمین پیدا کنید، فکر نمی کنید که ناگهان و از ناکجا "ظاهر" شده است. بر اساس طراحی و شکل ساعت، فکر می کنید یک سازنده داشته است. اما طراحی و ساخت دنیای اطراف ما بسیار عظیم تر و دقیق است. سنجش زمان برای ما بر اساس ساعت های ساخت دست بشر نیست بلکه عمل دستهای خداست که به وسیلۀ گردش منظم زمین حاصل می گردد. عالم هستی، طرحی عظیم دارد و نشان می دهد که طراح و سازنده ای عظیم آن را ساخته است.

اگر شما یک پیام رمزی پیدا کنید، کوشش می کنید رمز آن را باز نمایید. تصور شما این خواهد بود که یک فرستنده تیزهوش آن پیام را فرستاده است، کسی که رمز را ساخته است. رمز دی اِن ای هایی که ما در هر سلول بدن خود داریم چقدر پیچیده است؟ آیا پیچیدگی و هدفمندی رمزهای دی اِن ای وجود ما دلیل وجود یک سازندۀ تیزهوش بوده نمی تواند؟

خدا نه تنها یک دنیای فیزیکی پیچیده و عالی ساخته است؛ بلکه او یک احساس ابدی را در قلب هر شخصی گذاشته است (جامعه 11:3). بشر یک برداشت ذاتی در خود دارد که چیزهای بیشتری از آنچه که چشم هایش می بیند، و چیزهایی بالاتر از این زندگی روزمره وجود دارد. احساس ابدیتی که در دلهای ما قرار داده شده است، حداقل از دو طریق خودش را نشان می دهد: ساختن قانون و عبادت.

هر تمدن در طول تاریخ به قوانین اخلاقی معیّن ارزش قائل شده است که در نهایت تعجب در همۀ فرهنگ ها به یکدیگر شباهت دارند. برای مثال، موضوع عشق و محبت در تمام عالم قدر و اعتبار دارد همچنان که دروغ گفتن در تمام عالم محکوم است. این اخلاقیات عمومی و مشترک – این فهم و درک عمومی از خوب و بد – به یک وجود مافوق طبیعی معنوی اشاره دارد که چنین قوه تشخیص را به ما داده است.

به همین ترتیب، انسانها در سراسر جهان، بدون در نظر داشتن فرهنگ، همیشه یک راهی برای پرستش و عبادت داشته اند. آن چه که پرستش یا عبادت می گردد شاید متفاوت بوده اما احساس "قدرت بالاتر" بخش انکارناپذیر وجود انسان بوده است. رغبت باطنی ما برای عبادت با این واقعیت که خدا ما را "به شباهت خودش" خلق کرده است، تطابق دارد (پیدایش 27:1).

خدا همچنین از طریق کلامش یعنی کتاب مقدس، خودش را بر ما آشکار ساخته است. از طریق کتاب مقدس خدا به حیث یک گواه و شاهد برای خودش عمل کرده است (پیدایش 1:1؛ خروج 14:3). وقتی یک شخص زندگی نامۀ خود را خودش می نویسد، وقت خود را برای اثبات وجود خودش، ضایع نمی سازد. به همین ترتیب خدا هم در کتاب خودش وقت زیادی را صرف اثبات وجود خودش نکرده است. ذات زندگی تغییر دهندۀ کتاب مقدس، درستی و امانت آن و معجزاتی که با نوشته های آن همراهی دارد، برای تامل بیشتر در این کتاب کفایت می کند.

سومین راهی که خدا خود را نشان داده است، از طریق پسرش، عیسی مسیح است (یوحنا 6:14-11). "در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. پس کلام جسم گشته بشکل انسان در میان ما جای گرفت. جلالش را دیدیم، شکوه و جلای شایستۀ پسر یگانۀ پدر و پُر از فیض و راستی" (یوحنا 1:1، 14؛ همچنین نگاه کنید به کولسیان 9:2).

عیسی مسیح در زندگی حیرت انگیز خود، تمام شریعت عهد عتیق را به طور کامل رعایت کرد و همۀ پیشگویی ها راجع به آمدن مسیح را اجرا کرد (متی 17:5). او اعمال دلسوزانه و معجزات بی شماری انجام داد تا پیامش را معتبر ساخته و خدا بودنشان را اثبات نماید (یوحنا 24:21-25). سپس سه روز بعد از به صلیب رفتنش، از مردگان برخاست، واقعیتی که توسط صدها نفر شاهد عینی تصدیق گردیده است (اول قرنتیان 6:15). اسناد و شواهد تاریخی فراوان برای "تایید" اینکه عیسی مسیح چه کسی است، وجود دارد. همان طور که پولس رسول می گوید "این چیزها در خفا انجام نشده است" (اعمال 26:26).

ما می فهمیم که همیشه کسانی هستند که شک دارند و راجع به خدا نظر خودشان را دارند و بر طبق آن اسناد و شواهد را می خوانند. و کسانی هستند که هر قدر اسناد و شواهد هم باشد، قناعت نمی کنند (مزامیر 1:14). همه چیز بستگی به ایمان دارد (عبرانیان 6:11).

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
آیا خدا واقعی است؟