آیا نجات فقط از طریق ایمان است و یا از طریق ایمان به اضافۀ اعمال؟


سوال:‌ آیا نجات فقط از طریق ایمان است و یا از طریق ایمان به اضافۀ اعمال؟

جواب:
این سوال احتمالا مهمترین سوال در تمام الهیات مسیحی است. این سوال باعث اصلاحات در کلیسا و جدایی کلیسای پروتستان از کلیسای کاتولیک گردید. این سوال یک تفاوت کلیدی بین مسیحیت کتاب مقدسی و مسیحیت سنتی و آیینی است. آیا نجات فقط از طریق ایمان است و یا ایمان به اضافۀ اعمال؟ آیا من فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح نجات می یابم و یا باید به عیسی مسیح ایمان داشته باشم و به اضافۀ آن کارهای مشخصی را هم انجام دهم؟

سوالِ فقط ایمان و یا ایمان به اضافۀ اعمال، تطبیق آیات کلام خدا را برای بعضی ها مشکل ساخته است. رومیان 28:3 و 1:5 و غلاتیان 24:3 را مقایسه کنید با یعقوب 24:2. بعضی ها یک تفاوت بین پولس رسول (نجات فقط از راه ایمان) و یعقوب (نجات از راه ایمان به اضافۀ اعمال) مشاهده می کنند. پولس با تعصب و پافشاری می گوید نجات و پاکی از گناهان تنها با ایمان به دست می آید (افسسیان 8:2-9)، در حالی که به نظر می رسد یعقوب اذعان می دارد که نجات و پاک شدن از گناهان از راه ایمان به اضافۀ اعمال حاصل می گردد. این مشکل ظاهری با نگاه دقیق به آنچه یعقوب راجع به آن صحبت می کند، حل می گردد. یعقوب ایمانی که باعث به وجود آمدن اعمال خوب نگردد را رد می کند (یعقوب 17:2-18). یعقوب بر این نکته پافشاری می نماید که ایمان خالص به عیسی مسیح زندگی شخص را تبدیل نموده و باعث انجام اعمال خوب می گردد (یعقوب 20:2-26). یعقوب نمی گوید نجات و پاک شدن از طریق ایمان به اضافۀ اعمال به دست می آید، بلکه می گوید شخصی که حقیقتا از راه ایمان پاک گردیده باشد، در زندگی اش اعمال خوب انجام خواهد داد. اگر کسی ادعا نماید که یک ایماندار است اما هیچ عمل خوبی در زندگی انجام ندهد، به عیسی مسیح خالصانه ایمان ندارد (یعقوب 14:2، 17، 20، 26).

پولس رسول هم در نوشته هایش عین چیز را می گوید. ثمره های خوبی که ایمانداران باید در زندگی خودشان داشته باشند در غلاتیان 22:5-23 آمده است. پولس رسول بلافاصله بعد از اینکه به ما می گوید که از طریق ایمان نجات می یابیم و نه اعمال (افسسیان 8:2-9)، این نکته را نیز گوشزد می نماید که ما برای انجام اعمال خوب خلق شده ایم (افسسیان 10:2). پولس رسول هم دقیقا به اندازۀ یعقوب تبدیل شدن زندگی ها را از طریق ایمان انتظار دارد: "کسی که در مسیح است، خلقت نو است، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینکه همه چیز نو شده است" (دوم قرنتیان 17:5). پولس و یعقوب در برداشت و تعلیم شان از مسئلۀ نجات اختلاف نداشتند. آنها به یک موضوع از دو زاویۀ متفاوت می بینند. پولس رسول به سادگی تاکید می کند که نجات و پارسایی فقط از طریق ایمان به دست می آید در حالی که یعقوب به این نکته پافشاری دارد که ایمان خالصانه به عیسی مسیح باعث انجام اعمال خوب می گردد.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
آیا نجات فقط از طریق ایمان است و یا از طریق ایمان به اضافۀ اعمال؟