آیا خدا بودن عیسی مسیح بر اساس کتاب مقدس است؟


سوال:‌ آیا خدا بودن عیسی مسیح بر اساس کتاب مقدس است؟

جواب:
به علاوۀ ادعای مشخص خودِ عیسی مسیح مبنی بر خدا بودنش، شاگردانش نیز خدا بودن او را به رسمیت می شناختند. آنها ادعا کردند که عیسی مسیح حق بخشش گناهان را داشت – کاری که فقط خدا می تواند انجام دهد – همانطور که خدا با گناه رنجیده خاطر و ناراحت می شود (اعمال 31:5؛ کولسیان 13:3؛ مزامیر 4:130؛ ارمیا 34:3). در ارتباط نزدیک با این ادعای آخر، عیسی مسیح همچنین گفت که او کسی خواهد بود که "زندگان و مردگان را قضاوت خواهد کرد" (دوم تیموتاوس 1:4). توماس خطاب به عیسی مسیح گفت، "ای خداوند و ای خدای من" (یوحنا 28:20). پولس رسول عیسی مسیح را "خدای عظیم و نجات دهنده" می خواند (تیتوس 13:2) و اشاره می کند که مهم تر از جسم گرفتن عیسی مسیح این است که او "از ازل الوهیت داشت و خدا بود" (فیلیپیان 5:2-8). خدای پدر راجع به عیسی مسیح می گوید: "تخت تو ای خدا، برای ابد پابرجا خواهد بود" (عبرانیان 8:1). یوحنا می گوید که، "در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام (عیسی مسیح) خود خدا بود" (یوحنا 1:1). مثال هایی که در آن کتاب مقدس خدا بودن مسیح را تعلیم می دهد بسیار است (نگاه کنید به مکاشفه 17:1؛ 8:2؛ 13:22؛ اول قرنتیان 4:10؛ اول پترس 6:2-8؛ مزامیر 2:18؛ 95:1؛ اول پترس 4:5؛ عبرانیان 20:13)، اما حتی یکی از اینها کفایت می کند که نشان دهد پیروان مسیح او را خدا می دانستند.

به عیسی مسیح همچنین عنوان هایی داده شد که مخصوص یهوه (نام رسمی خدا) در عهد عتیق بود. عنوان عهد قدیمی "رهایی دهنده" (مزامیر 7:130؛ هوشع 14:13) برای عیسی مسیح در عهد جدید استفاده شده است (تیتوس 2:13، مکاشفه 5:9). عیسی مسیح در متی باب 1 عمانوئل خوانده شد – "خدا با ماست" – در زکریا 10:12 این یهوه است که می گوید، "آنهایی که بر من نیزه زده اند، مرا خواهند نگریست." اما عهد جدید این آیه را برای مصلوب شدن عیسی مسیح به کار برده است (یوحنا 37:19). اگر این یهوه است که نیزه خورده و به او نگاه گردیده است و عیسی مسیح کسی است که نیزه خورده و به او نگاه گردیده، پس عیسی، یهوه است. پولس رسول اشعیا 22:45-23 را در کتاب فیلیپیان 10:2-11 در مورد عیسی مسیح تشبیه و به کار برده است. همچنین نام عیسی مسیح در کنار نام خدا در دعا استفاده شده است "فیض و سلامتی پدر ما خدا و خداوند ما عیسی مسیح با شما باد" (غلاتیان 3:1؛ افسسیان 2:1). اگر عیسی مسیح خدا نمی بود، این کفر گویی بود. نام عیسی مسیح با خدا، در فرمان او برای تعمید دادن ظاهر می گردد "در نام پدر و پسر و روح القدس" (متی 19:28؛ همچنین دوم قرنتیان 14:13).

اعمالی که تنها به دست خدا می تواند انجام گیرد، به دست عیسی مسیح انجام شده است. مسیح نه تنها مردگان را زنده ساخت (یوحنا 21:5؛ 34:11-35.38) و گناهان را بخشید (اعمال 31:5؛ 38:13)، بلکه او عالم را خلق کرد و آن را به پا داشت (یوحنا 2:1؛ کولسیان 16:1-17). این مسئله زمانی واضح تر می گردد که مشاهده می کنیم یهوه می گوید او در اثنای خلقت تنها بود (اشعیا 24:44). به علاوه اینها، عیسی مسیح صفاتی داشت که فقط خدا می تواند داشته باشد: ازلی و ابدی (یوحنا 58:8)، همه جا حاضر (متی 20:18؛ 20:28)، دانا بر همه چیز (متی 21:16)، و قادر مطلق (یوحنا 38:11-44).

حالا، ادعای خدا بودن و فریب دادن مردم برای باور کردن آن یک چیز است و کاملا ثابت ساختن آن چیز دیگر است. عیسی مسیح معجزات زیادی به حیث ثبوت ادعای خدا بودنش انجام داد. چند معجزۀ عیسی مسیح شامل اینها می گردد: تبدیل نمودن آب به شراب (یوحنا 7:2)، راه رفتن روی آب (متی 25:14)، تکثیر نمودن اشیا فیزیکی (یوحنا 11:6)، شفا دادن کور (یوحنا 7:9)، لَنگ (مرقس 3:2)، و مریض (متی 35:9؛ مرقس 40:1-42)، و حتی زنده ساختن مردگان (یوحنا 43:11-44؛ لوقا 11:7-15؛ مرقس 35:5). به اضافۀ همۀ اینها، عیسی مسیح خودش از مرگ برخاست. بسیار بالاتر از مُردن و زنده شدن خدایان افسانه ای بُت پرستان، هیچ چیز به جدیت رستاخیز توسط ادیان دیگر ادعا نشده است و هیچ ادعای دیگری به اندازۀ آن ثبوت و اسناد و شواهد ندارد.

حداقل 12 نکتۀ تاریخی راجع به عیسی مسیح وجود دارد که حتی محققان غیر مسیحی و منتقد آن را قبول دارند:

1 ) عیسی مسیح بالای صلیب مُرد

2 ) او دفن شد

3 ) مرگ او باعث شد شاگردان مایوس گردیده و ناامید گردند

4 ) قبر عیسی مسیح چند روز بعد خالی یافت شد

5 ) شاگردان باور داشتند که ظاهر شدن عیسی مسیح برخاسته را تجربه کرده اند.

6 ) بعد از این تجربه، شاگردان از افرادی که شک داشتند، تبدیل به ایمانداران شجاع شدند.

7 ) این پیام در کلیسای اولیه نکته اصلی تعلیمات بود

8 ) این پیام در اورشلیم موعظه گردید

9 ) در نتیجۀ این موعظه، کلیسا به دنیا آمد و رشد کرد.

10 ) روز رستاخیر مسیح، یکشنبه، به عنوان روز عبادت و پرستش جانشین روز سبت (شنبه) گردید.

11 ) یعقوب به عنوان کسی که شک داشت، وقتی عیسی رستاخیز را دید، تبدیل شد و ایمان آورد.

12 ) پولس، که دشمن مسیحیان بود، با تجربه ای که به باور او ظاهر شدن عیسی مسیح از مرگ برخاسته بود، ایمان آورد و تغییر کرد.

حتی اگر کسی به این فهرست مشخص مخالفت نماید، فقط چند تای آن برای ثابت ساختن رستاخیز و تثبیت انجیل کفایت می کند: مرگ، ذفن، رستاخیز و ظاهر شدن عیسی مسیح (اول قرنتیان 1:15-5). در حالی که شاید نظریه هایی برای تشریح یک یا دو نکتۀ بالا وجود داشته باشد، تنها رستاخیز برای تشریح و تثبیت همۀ آنها کفایت می کند. منتقدین قبول دارند که شاگردان ادعا کردند که عیسی مسیح برخاسته را دیده اند. نه دروغ و نه توهم و خیال می تواند آن چنان که رستاخیز انسانها را تغییر داد، تغییر دهد. اول اینکه از این ادعا چه چیزی به دست می آوردند؟ مسیحیت بین مردم محبوب نبود و یقینا برای آنها نفع مادی نداشت. دوما، دروغگوها جان خود را در راه خدا فدا نمی کنند و شهید نمی شوند. هیچ دلیلی قناعت بخش تر از رستاخیز برای شاگردان وجود نداشت که به خاطر آن با خواست خودشان به طرزی وحشتناک مرگ را به خاطر باورشان قبول کنند. بله، انسانهای زیادی به خاطر دروغ هایی که فکر می کردند حقیقت است، مرده اند اما کسی به خاطر چیزی که می داند دروغ است نمی میرد.

در نهایت، عیسی مسیح ادعا کرد که او یهوه و خداست (نه تنها فقط یک خدا بلکه خدای حقیقی)؛ پیروان او (یهودیانی که از بُت پرستی به شدت می ترسیدند) ایمان داشتند که او خداست و به او به حیث خدا اشاره کردند. عیسی مسیح از طریق معجزات از جمله رستاخیز دگرگون کنندۀ دنیا، ادعای خدا بودن خودش را ثابت ساخت. هیچ فرضیۀ دیگری نمی تواند این نکات را توضیح دهد. بله، خدا بودن عیسی مسیح بر اساس کتاب مقدس است.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
آیا خدا بودن عیسی مسیح بر اساس کتاب مقدس است؟