غسل تعمید مسیحی چه اهمیتی دارد؟


سوال:‌ غسل تعمید مسیحی چه اهمیتی دارد؟

جواب:
غسل تعمید مسیحی یکی از دو فرمانی است که عیسی مسیح در کلیسا برقرار کرد. عیسی مسیح پیش از بالا رفتنش به آسمان، گفت، "بروید و همۀ ملتها را شاگرد من سازید و آن ها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنها تعلیم دهید که همۀ چیزهایی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر با شما هستم" (متی 19:28-20). این هدایات مشخص می کند که کلیسا مسئولیت دارد تا کلام عیسی مسیح را تعلیم دهد، شاگردسازی نماید و آن شاگردان را تعمید دهد. این کارها در همه جا ("همۀ ملتها") و تا پایان دنیا ("تا آخر") باید انجام گیرد. بنابراین اگر دلیل دیگری نیاوریم، می توان گفت، غسل تعمید مهم است به این خاطر که عیسی مسیح به آن امر کرده است.

تعمید پیش از تهداب گذاری کلیسا اجرا می شد. یهودیان در زمان قدیم، افراد نو ایمان را تعمید می دادند تا به نوکیشان تطهیر و پاک شدن ذات آنها را یادآوری کنند. یحیی تعمید دهنده، تعمید را برای مهیا کردن راه خداوند، استفاده می کرد و از همۀ مردم، و نه فقط غیر یهودیان، می خواست که تعمید بگیرند چرا که همگی باید توبه کنند. با این حال، تعمید مسیحی آنطور که در کتاب اعمال 24:18-26 و 1:19-7 دیده می شود، همانند تعلیم یحیی تعمید دهنده که بر توبه دلالت و تاکید داشت، نمی باشد. غسل تعمید مسیحی معنای عمیق تر دارد.

غسل تعمید باید در نام پدر، پسر و روح القدس صورت گیرد – و این آن را غسل تعمید "مسیحی" می سازد. از طریق انجام این امر است که یک شخص به مشارکت کلیسا راه پیدا می کند. وقتی ما نجات پیدا کردیم، به وسیلۀ روح القدس در بدن عیسی مسیح که کلیسا می باشد، "تعمید" یافته ایم. اول قرنتیان 13:12 می گوید، "پس همۀ ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد به وسیلۀ یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پُر شده ایم تا از او بنوشیم." غسل تعمید یک اجرای دوبارۀ تعمید روح القدس است.

غسل تعمید مسیحی عملی است که با انجام آن یک شخص در مقابل عموم به ایمان و شاگردی خود اقرار می کند. با داخل شدن در آبِ تعمید، در حقیقت شخص می گوید، "من به ایمان خود به مسیح اقرار می کنم؛ عیسی مسیح روح مرا از گناه پاک کرد و حالا من یک زندگی جدید و پاک دارم."

غسل تعمید مسیحی، تمثیل زیبای مرگ، دفن و رستاخیز عیسی مسیح است. در این حال، همچنین مُردن ما نسبت به گناه و زندگی نو ما در مسیح را تمثیل می نماید. وقتی یک گناهکار عیسی مسیح را اقرار می دارد، نسبت به گناه میمیرد (رومیان 11:6) و به یک زندگی جدید زنده می گردد (کولسیان 12:2). غوطه خوردن در آب نشان دهندۀ مُردن نسبت به گناه و بیرون آمدن از آب نشان دهندۀ تطهیر و پاکی و زندگی مقدس است که از پی نجات به دست می آید. رومیان 4:6 آن را اینگونه بیان می دارد: "پس با تعمید خود با او دفن شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان طوری که مسیح به وسیلۀ قدرت پُر شکوه پدر، پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی نو به سر بریم."

به سادگی می توان گفت که غسل تعمید یک شهادت بیرونی از یک تغییر درونی در زندگی یک ایماندار است. تعمید مسیحی یک عمل بر آمده از اطاعت خداوند بعد از نجات است؛ هر چند تعمید رابطۀ بسیار نزدیک با نجات دارد اما لازمۀ نجات یافتن نمی باشد. کتاب مقدس در جاهای بسیاری نشان می دهد که ترتیب وقایع این چنین است: 1) یک شخص به خداوند عیسی مسیح ایمان می آورد و 2) غسل تعمید می گیرد. این تسلسل در اعمال 41:2 دیده می شود، "پس کسانی که پیام او را (پترس) پذیرفتند تعمید یافتند" (همچنین نگاه کنید به اعمال 14:16-15).

یک ایماندار به عیسی مسیح باید اشتیاق داشته باشد که به زودترین فرصت غسل تعمید بگیرد. در کتاب اعمال باب 8، فیلیپس راجع به خبر خوش عیسی مسیح با یک خواجۀ حبشی گپ می زند و "همانطور که می رفتند به آبی رسیدند. خزانه دار گفت: ببین، در اینجا آب هست، چه چیزی مانع تعمید گرفتن من است؟" (اعمال 36:8). همان جا گاری را ایستاد کردند و فیلیپس آن مرد را تعمید داد.

غسل تعمید هویت یک ایماندار را در مرگ، دفن و رستاخیز عیسی مسیح نشان می دهد. هر جا که انجیل موعظه می گردد و مردم به عیسی مسیح ایمان می آورند، باید غسل تعمید بگیرند.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
غسل تعمید مسیحی چه اهمیتی دارد؟