آیا یک بار نجات یافتن به معنای نجات همیشگی است؟


سوال:‌ آیا یک بار نجات یافتن به معنای نجات همیشگی است؟

جواب:
ک بار که یک شخص نجات یافت آیا برای همیشه نجات یافته است؟ بله، وقتی کسی عیسی مسیح را به حیث نجات دهندۀ خودش می شناسد، به یک رابطه با خدا وارد می گردد که نجات او را برای ابد تضمین می نماید. برای واضح شدن موضوع باید گفت، نجات فقط دعا کردن یا "تصمیم گرفتن" برای پیروی از مسیح نیست؛ نجات یک عمل مقتدرانۀ خداست که با آن یک گناهکار پاک شده، تازه گردیده و توسط روح القدس دوباره تولد می شود (یوحنا 3:3؛ تیتوس 5:3). وقتی نجات رُخ می دهد، خدا به شخص گناهکار بخشیده شده، یک قلب نو می دهد و در دل او یک روح نو می گذارد (حزقیال 26:36). روح باعث می گردد تا شخص نجات یافته، با اطاعت از کلام خدا زندگی کند (حزقیال 26:36-27). آیات زیادی در کلام خدا، این واقعیت را اعلام می دارد که نجات به حیث یک عمل از جانب خدا، محفوظ است.

(الف) رومیان 30:8 اعلام می دارد، "او کسانی را که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده است، و خوانده شدگان را عادل شمرد و عادلان را نیز جاه و جلال بخشید." این آیه به ما می گوید که از همان وقت که خدا ما را انتخاب کرد، مانند این است که در حضور او در آسمان، جلال یافته ایم. هیچ چیز از اینکه شخص ایماندار، یک روز جلال یابد، جلوگیری کرده نمی تواند به این خاطر که خدا قبلاً آن را در آسمان منظور داشته است. یکبار که یک شخص عادل و پاک شمرده شد، نجاتش تضمین گردیده است _ آن شخص چنان محفوظ است مانند اینکه قبلاً در آسمان جلال یافته است.

(ب) پولس رسول دو سوال تعیین کننده و سرنوشت ساز را در رومیان 33:8-34 مطرح می نماید "چه کسی برگزیدگان خدا را ملامت خواهد کرد؟ خدا آنها را تبرئه می نماید! پس کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مُرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا برای ما شفاعت می کند." چه کسی می تواند برگزیدگان خدا را متهم کند؟ هیچ کس، چرا که عیسی مسیح پشتیبان ماست. چه کسی ما را محکوم می کند؟ هیچ کس، چرا که عیسی مسیح، کسی که برای ما مُرد، همان کسی است که محکوم می کند. ما هم پشتیبان و هم داور را به حیث نجات دهندۀ خود داریم.

(ج) ایمانداران وقتی ایمان آوردند، دوباره تولد یافتند یا دوباره احیا گردیدند (یوحنا 3:3؛ تیتوس 5:3). از دست دادن نجات برای یک مسیحی به این معناست که باید، تولد و زندگی نو خود را از دست بدهد. در کتاب مقدس هیچ چیز وجود ندارد که نشان دهد یک تولد تازه، باز پس گرفته می شود.

(د) روح القدس در قلب همۀ ایمانداران ساکن می گردد (یوحنا 17:14؛ رومیان 9:8) و همۀ ایمانداران را در بدن مسیح تعمید می دهد (اول قرنتیان 13:12). از دست دادن نجات برای یک ایماندار به معنای این است که باید "سکونت روح القدس" لغو گردد و از بدن مسیح جدا گردد.

(ه) یوحنا 15:3 می گوید که هر کس به عیسی مسیح ایمان آوَرَد، "زندگی ابدی" خواهد داشت. اگر شما امروز به عیسی مسیح ایمان آورید و زندگی ابدی را بدست آورید، اما فردا آن را از دست بدهید، پس از همان اول، به هیچ وجه "ابدی" نبوده است. در صورتی که شما تجات خود را از دست بدهید، وعدۀ زندگی ابدی در کتاب مقدس یک اشتباه خواهد بود.

(و) برای اینکه بحث ما به بهترین نتیجه گیری برسد، کلام خدا خودش بهترین استدلال را دارد، "زیرا یقین دارم که نه موت و نه زندگی، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد" (رومیان 38:8-39). به یاد داشته باشید، خدایی که شما را نجات داد، همان خداست که شما را محفوظ نگاه می دارد. یکبار که ما نجات پیدا کردیم، همیشه نجات یافته خواهیم بود. نجات ما به یقین و برای ابد محفوظ است!

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
آیا یک بار نجات یافتن به معنای نجات همیشگی است؟