کتاب مقدس راجع به خالکوبی/ سوراخ کردن بدن چه می گوید؟


سوال:‌ کتاب مقدس راجع به خالکوبی/ سوراخ کردن بدن چه می گوید؟

جواب:
شریعت عهد عتیق به اسرائیلیان امر می کند، "در ماتم مرده ها بدن تان را زخمی نسازید و آنرا خالکوبی نکنید، زیرا من خداوند هستم" (لاویان 28:19). بنابراین، هرچند ایمانداران امروزه تحت شریعت عهد عتیق نیستند (رومیان 4:10؛ غلاتیان 23:3-25؛ افسسیان 15:2)، این نکته که یک حکم راجع به خالکوبی وجود داشته است باید ما را به تفکر وا دارد. عهد جدید در مورد این که یک ایماندار می تواند خالکوبی داشته باشد یا خیر، هیچ چیز نگفته است.

ما این حکم را در اول پطرس 3:3-4 داریم: "زیبایی شما در آرایش ظاهری نباشد که به آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد؛ بلکه زیبایی شما از باطن باشد. درون خود را با گوهر فناناپذیز یک روح آرام و ملایم بیارایید. زیرا این نوع زیبایی در نظر خدا ارزش بسیار دارد." به طور رسمی این آیات به زنان مسیحی اشاره دارد، اما اینجا یک قاعدۀ کلی وجود دارد که می تواند مناسب موضوع باشد: به طور مثال، ظاهر بیرونی یک شخص نباید مرکز توجه ما باشد. کوشش زیادی برای "آرایش موها"، "لباس مجلل" و جواهرات صورت می گیرد، اما زیبایی حقیقی یک زن اینها نیست. به همین شکل، خالکوبی و سوراخ کردن بدن هم "تزئینات بیرونی" است و ما بدون در نظر داشت مرد یا زن بودن، باید به "تزئین باطن" خود بپردازیم.

در ارتباط با مسئلۀ خالکوبی و سوراخ کردن بدن، یک امتحان خوب این است که ببینیم آیا می توانیم صادقانه و با وجدان آرام از خدا تقاضا کنیم آن را برکت دهد و از آن برای مقاصد خوب خودش استفاده کند یا نی. "هر چه می کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگری که می کنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید" (اول قرنتیان 31:10). عهد جدید به طور مشخص بر خلاف خالکوبی یا سوراخ کردن بدن، حکمی ندارد، اما این همچنین دلیل نمی گردد که فکر کنیم خدا اجازه می دهد خالکوبی داشته باشیم و یا بدن خود را سوراخ کنیم.

یک اصل و قاعدۀ مهم کتاب مقدسی در موضوعاتی که کتاب مقدس به طور مشخص به آن نپرداخته است، این است که اگر شک وجود دارد که آن کار خدا را خشنود می سازد یا نی، بهتر است که آن کار را انجام ندهیم. رومیان 23:14 به ما می گوید، هر چیزی که از ایمان نباشد، گناه است. ما باید به یاد داشته باشیم که بدن مان هم به مانند روح مان آزاد گشته و به خدا تعلق دارد. هر چند اول قرنتیان 19:6-20 به طور مستقیم راجع به خالکوبی یا سوراخ کردن بدن نیست اما یک قاعده کلی در این مورد به ما می دهد: "آیا نمی دانید که بدن شما خانۀ روح القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت زیادی خریده شده اید. پس بدن های خود را برای جلال خدا به کار ببرید." این حقیقت عظیم باید تاثیری واقعی بر رفتار ما با بدن مان بگذارد. اگر بدن ما به خدا تعلق دارد، قبل از اینکه آن را با خالکوبی یا سوراخ کردن "نشانگذاری" کنیم، باید مطمئن شویم که به طور واضح از طرف او "اجازه" داریم.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
کتاب مقدس راجع به خالکوبی/ سوراخ کردن بدن چه می گوید؟