settings icon
share icon

Maogmang pag ako sa Bicol na bersyon kang www.GotQuestions.org!

Mga kahapotan sa Biblia na nasimbag

Pasensya, pero dae pa kami makakaako nin kahapotan na ipinasa samuya sa Bicol ngunyan. Kun nakakasurat asin nakakabasa ka nin Ingles, pwede kang magpasa kan saimong kahaputan sa - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Nakalista sa ibaba an mga pahina na igwa kami sa Bicol:An Marhay na Bareta

Igwang Buhay Na Daeng Kasagkudan?

Igwang kapatawadan? Pano ako makakaako nin kapatawadan hale sa Dios?

Ano an buot sabihun kan akoon si Hesus bilang personal na paraligtas?

Ano an plano kan kaligtasan / dalan kan kaligtasan?

Ano an Kristyano?

Ano an boot sabihon kan mamundag na bago?

Ano an apat na batas espiritwal?

Pano magin matanos sa paghiling kan Dios?

Ano si Hesus sana an dalan paduman sa Langit?

Pano ako makakasiguro na ako maduman sa langit pag ako nagadan?

Ano igwang buhay matapos magadan?

Ano an tamang relihiyon para sako?

Ano an mga bersikulo manongod sa kaligtasan na makukua sa libro kan Mga Taga Roma?

Ano an pamibi nin parakasala?

Ibinugtak ko an sakong pagtobod ki Hesus… ano ngunyan?Mga importanteng marhay na kahapotan

Nag eeksister an Dios? Igwang ebidensya kan eksistensya kan Dios?

Isay si Hesu-Kristo?

Dios si Hesus? Ano nagpabisto si Hesus na siya Dios?

Ano an mga karakter nin Dios? Arog kan ano an Dios?

Ano an Bibila totoong tataramon nin Dios?

Ano an Kristyanismo asin ano an mga tinutubod kan mga Kristyano?

Totoo an Dios? Pano ko masisiguro na totoo an Dios?

Ano an kahulugan kan buhay?

An pagka-Dios ni Kristo nakasurat sa Biblia?

An kaligtasan sa paagi sana nin pagtubod, o pagtubod asin marhay na gibo?

Siisay an Espiritu Santo?

Pano ko maaaraman an kabotan kan Dios sa sakuyang buhay?

Pano ko madadaog an kasalan sa sakuyang buhay Kristyano?

Ano kaipuhan kan Kristyano na sunudon na katogonan sa Lumang Tipan?

Tano ta dai ako dapat maghogot?Mga pirmeng hinahapot

Ano an nangyayari pakatapos magadan?

An eternal na seguridad tinotokdo kan Biblia?

Pag naligtas, permanente na an kaligtasan?

Ano an hiling kan mga Kristyano manongod sa paghogot? Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa paghogot?

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pakikipagsakal sa ibang lahi?

Babaeng pastor/parasermon? Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa babaeng nagmiministeryo?

Ano an importansya kan Kristyanong pagbunyag?

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pagsuhay nin mag-agom asin sa pag-agom liwat?

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa Trinidad?

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa sekswal na aktibidad (pagdorog) bago an pagpakasal?

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pag-ikapo kan mga Kristyano?

Ano an balaog nin pagtaram sa ibang tataramon?

Yaon sain si Hesus sa laog kan tolong aldaw sa pagultanan kan saiyang kagadanan asin pagkabuhay liwat?

Kasalan an magsugal? Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pagsugal?

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pag-inom nin arak?

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pag kaag nin tattoo asin hikaw sa hawak?

An mga hayop maduman sa langit? An mga hayop igwa nin kalag?

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa mga dinosaur? Igwang dinosaur sa Biblia?

Si isay an nagin agom ni Cain? Ano tugang man sana ni Cain an saiyang agom?

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pagigin bakla/tomboy? Kasalan an pagigin bakla/tomboy?

Masturbation – kasalan ini base sa Biblia?

Mga kahapotan sa Biblia na nasimbag
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries