settings icon
share icon
Hapot

Dios si Hesus? Ano nagpabisto si Hesus na siya Dios?

Simbag


Mayong nakasurat sa Biblia na si Hesus eksatong nagtaram na “Dios ako” pero dae buot sabihun na dae niya sinabi na Dios siya. Ehemplo an mga tataramon ni Hesus sa Juan 10:30, “Ako asin an Ama saro sana.” Kung hihilingon ta an nagin reaksyon kan mga Judio sa sinabi ni Hesus maaaraman ta na si Hesus nagpapabisto na siya Dios. Binalo nindang gapuon si Hesus huli kan saiyang sinabi. “...asin huli ta ika, na tawo nagpapakang Dios” (Juan 10:33). Naintindihan kan mga Judio kun ano an buot sabihon ni Hesus – an saiyang pagigin Dios. Risahon ta na si Hesus dae nag pa inda sa saiyang pabisto na siya Dios. Kan idineklara ni Hesus, “Ako asin an Ama saro sana” (Juan 10:30), sinasabi niya na siya asin an Ama igwa nin sarong naturalesa asin esensya. Saro pang ehemplo an nakasurat sa Juan 8:58. Si Hesus nagsabi sainda, “Sa katotoohan, sa katotoohan ako nagsasabi saindo. Dae pa namundag si Abraham, iyo na ako!” An nagin reaksyon kan mga Judio na nakadangog kan saiyang sinabi iyo an magpurot nin gapo tanganig gadanon siya huli kan saiyang pagbasang-basang, susog sa pinapaotob kan kamandahan ni Moses (Levitico 24:15).

Inuru-utro ni Juan an konsepto kan pagigin Dios ni Hesus: “an tataramon iyo an Dios” asin “an Tataramon nagin laman” (Juan 1:1, 14). An mga bersikulong ini malinaw na nagpapahiling na si Hesus Dios na nagpakang laman. Sa Mga Gibo 20:28 nagsasabi, “Mag-ingat kamo sa saindo man sana, asin kan bilog na aripompon, ta sa sainda ginibo kamo kan Espiritu Santo na mga obispo, sa pagsabsab kan simbahan nin Kagurangnan na binakal niya kan saiyang dugo.” Siisay an nagbakal kan simbahan – an simbahan kan Kagurangnan – sa paagi kan saiyang sadiring dugo? Si Hesu-Kristo. Sa Mga Gibo 20:28 dinideklara na binakal kan Dios an saiyang simbahan sa paagi kan saiyang sadiring dugo. Kaya, si Hesus Dios!

Si Tomas na disipulo nagsabi manungod ki Hesus, “Kagurangnan ko, asin Dios ko” (Juan 20:28). Dae siya sinaway ni Hesus. Sa Tito 2:13 inaagda kita na maghalat sa pagabot kan satong Dios asin Paraligtas na si Hesu-Kristo (hilingon man sa 2 Pedro 1:1). Sa Mga Hebreo 1:8, an Ama idineklara si Hesus, “Alagad dapit kan Aki siya nagsabi, ‘An saimong trono, O Dios, magdadanay sagkod lamang; Asin an cetro nin katanusan iyo an cetro kan saimong kahadean.’” Tinutukoy kan Ama si Hesus bilang “O Dios” nagpapahiling na si Hesus talagang Dios.

Sa Kapahayagan, sinugo kan sarong anghel si Apostol Juan na Dios sana an sambahon (Kapahayagan 19:10). Nagkakaperang beses sa Bibliya na si Hesus uminako nin pag omaw (Mateo 2:11, 14:33, 28:9, 17; Lucas 24:52; Juan 9:38). Dai niya lamang sinaway an mga tao sa pag omaw saiya. Kun si Hesus bakong Dios, sinaway niya kuta an mga tao sa pag omaw saiya arog kan ginibu kan anghel sa libro kan Kapahayagan. Kadakul pang mga bersikulo asin parte kan Biblia na nag papatotoo kan pagka Dios ni Hesus.

An pinaka importanteng rason tano ta si Hesus dapat Dios iyo ta kun bako siyang Dios, an saiyang kagadanan dae magiging igo nganing bayadan an penalidad kan kasalan kan kinaban (1 Juan 2:2). An sarong nilalang, na kung sain iyo si Hesus kung bako siyang Diyos, dae kayang magbayad kan daeng sukat na penalidad na hinahagad kan daeng sukat na Dios. Diyos sana an pwedeng magbayad kan arog kaiyan na penalidad. Diyos sana an pwedeng magdara kan kasalan kan kinaban (2 Corinto 5:21), magadan, asin mabuhay liwat, nganing patotoohan an saiyang kapangganahan tumang sa kasalan asin sa kagadanan.

EnglishBalik sa Bicol home page

Dios si Hesus? Ano nagpabisto si Hesus na siya Dios?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries