settings icon
share icon
Hapot

Ano an plano kan kaligtasan / dalan kan kaligtasan?

Simbag


Nagugutom ka? Bakong gutom kan tulak, pero igwa ka nin pagkagutom sa mga mas pang bagay sa buhay? Igwang parte saimo na dai nakokontento? Kun igwa, si Hesus an dalan! Si Hesus nagsabi sainda, “Ako an tinapay nin buhay: an minadolok sako dae magugutom, asin an minatobod sako dae na nanggad mapapaha” (Juan 6:35).

Nariribung ka? Garu baga dae mo makua an dalan kan saimong katuyuhan sa buhay? Garu baga ginadanan ka nin ilaw asin dae mo mahanap an bukasan? Kun iyo, si Hesus an dalan! Si Hesus ngani nagtaram sainda liwat, na an sabi, “Ako iyo an ilaw nin kinaban: an minasunod sako dae mag lalakaw sa kadikluman, kundi magkaka igwa kan ilaw nin buhay” (Juan 8:12).

Nakakamate ka na garu ka nakandaduhan? Kadakul na pwertahan an saimong binalong bukasan, pero saimong natuklasan na gabos mayong laog asin mayung kahulugan? Naghahanap ka nin dalan palaog sa makontentong buhay? Kun iyo, si Hesus an dalan! Si Hesus nagsabi, “Ako iyo an tata, kun an siisay man lumaog huli sako, siya makakaligtas, asin makakalaog, asin makakakua nin sabsabon” (Juan 10:9).

Pirmi kang pinapabayaan kan ibang tawo? An saimong mga relasyon mababaw asin mayong laog? Pigpapara lalamangan ka kan ibang tawo? Kun iyo, si Hesus an dalan! Si Hesus nagsabi, “Ako iyo an marahay na pastor, an marahay na pastor minatao kan saiyang buhay dahil sa mga karnero. Ako iyo an marahay na pastor: asin ako nakakamidbid kan sakong mga sadiri, asin an mga akong sadiri nakakamidbid sako” (Juan 10:11, 14).

Nagngangalas ka kun ano mangyayarisa pagtalikod kan buhay na ini? Napapagal ka nang mabuhay para sana sa mga bagay na nalalapa asin kinakalawang? Nagdududa ka minsan kun an buhay igwa nin kahulugan? Gusto mong mabuhay matapos na ika magadan? Kun iyo, si Hesus an dalan! Si Hesus nagsabi saiya, “Ako iyo an pagkabuhay liwat, asin na buhay: an minatubod sa sako, minsan magadan, mabubuhay; Asin an siisay man na nabubuhay asin minatubbod sa sako, dae nanggad magagadan” (Juan 11:25-36).

An an dalan? Ano an katotoohan? Ano an buhay? Si Hesus nagsabi, “Ako iyo an dalan, asin an katotoohan, pati an buhay: dae nin siisay na makakadolok sa Ama, kun bakong huli sako” (Juan 14:6).

An kagutuman na saimong namamatean kagutuman ispiritwal, asin si Hesus sana iyo an makakapano. Si Hesus sana an makakahale kan kadukluman. Si Hesus an pintuan sa makontentong buhay. Si Hesus an amigo asin pastor na hinahanap mo. Si Hesus an buhay – sa kinaban na ini asin sa masunod pa. si Hesus an dalan kan kalightasan!

An rason ta ika nakakamate ni gutom, an rason ta ika garo nawawara sa kadikluman, an rason tano ta dae ka makahanap nin kahulugan sa buhay, iyo ta ika suway sa Dios. an Biblia nagsasabi na gabus kita nagkasala, asin huli kaiyan kita nakasuway sa Dios (Parahulit 7:20; Roma 3:23). An kabakantehan na namamatean mo sa saimong puso iyo ta mayo an Dios saimo. Nilalang kita nganing magka igwa nin relasyon sa Dios. Huli sa satuyang mga kasalan, kita nakasuhay sa relasyon na iyan. An malala pa, an satuyang kasalan iyo an magiging dahilan na kita na makasuhay sa Dios sa buhay na ini asin sa buhay na daeng katapusan (Roma 6:23; Juan 3:36).

Pano ta reresolbaran an problemang ini? Si Hesus an dalan! Dinara ni Hesus an satuyang mga kasalan (2 Corinto 5:21). Si Hesus nagadan para satuya (Roma 5:8), dara an kapadusahan na dapat kita an magsakit. Tolong naldaw an naka agi, si Hesus buminangon hale sa mga gadan, pinatotoohan niya an saiyang kapangganahan tumang sa kasalan asin kagadanan (Roma 6:4-5). Tano ta ginibu niya ini? An hapot na iyan sinimbag man lang ni Hesus: “Dae nin pagkamoot na omorog pa kaini, na itao nin tawo an saiyang buhay dahil sa saiyang mga katood” (Juan 15:3). Si Hesus nagadan nganing kita mabuhay. Kun kita matubod ki Hesus, magtiwala na an saiyang kagadanan kabayadan kan satuyang kasalan, an gabus tang kasalan mapapatawad asin mahuhugasan. Sa paagi kaiyan an satuyang kagutuman ispiritwal magkakaigwa nin kabasugan. An ilaw maliwanag. Magkaka igwa kita nin buhay na may kakontentohan. Mabibisto ta an satuyang orog na amigo asin marahay na pastor. Maaaraman ta na kita igwang buhay matapos na kita magadan – mabubuhay kita otro sa langit kaibahan si Hesus sa laog kan panahon na daeng kasagkudan!

“Huli ta an Dios namomoot na gayo sa kinaban, na itinao niya an saiyang Aking bogtong, tanganing an siisay man na minatubod saiya dae mapahamak, kundi magka igwa nin buhay na dae nin katapusan” (Juan 3:16).

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an plano kan kaligtasan / dalan kan kaligtasan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries