settings icon
share icon
Hapot

Pano magin matanos sa paghiling kan Dios?

Simbag


Tanganing magin “matanos” sa paghiling kan Dios, kaipuhan ta munang intindihon asin aramon kun ano an “sala.” An simbag iyo an kasalan. “Si gabos nagpanibog, sararo sanang nagkarasala; dae nin siisay man na naggibo nin karahayan dae mayo minsan saro lamang” (Mga Salmo 14:3). Kita nagbalgar sa mga tugon kan Dios; kita “nagkaralagalag na garo karnero” (Isaias 53:6).

An maraot na bareta iyo ta an padusa kan kasalan an kagadanan. “An kalag na nagkasala, iyan magagadan” (Ezequiel 18:4). An marhay na bareta iyo ta an mamomoton na Dios naghingua na tawan kita nin kaligtasan. Si Hesus “napadigdi sa paghanap asin sa pagligtas kan nalagalag” (Luke 19:10), asin sinabi Niya an saiyang katuyohan nagibo na kan Siya nagadan sa krus asin sinabi, “Tapos na!” (Juan 19:30).

An pagkakaigwa nin tamang relasyon sa Dios nagpupuon sa pag-ako kan saimong kasalan. Masunod an pagboyboy kan saimong kasalan sa Dios (Isaias 57:15), asin isaboot na bayaan an kasalan. “Huli ta sa puso an tawo nagtutubod sa katanosan, asin sa ngoso an pagtuga ginigibo sa kaligtasan” (Roma 10:10).

An pagsolsol na ini dapat igwang pagtobod – pagtobod na an sakripisyong kagadanan asin an milagrosong pagkabuhay liwat ni Hesus iyo an patunay na Siya an saimong Paraligtas. “Huli ta kun ika magtuga kan saimong ngoso na si Hesus iyo an Kagurangnan asin magtubod sa saimong puso na binangon siya nin Diyos sa mga gadan, ika maliligtas” (Roma 10:9). Kadakul pang pasaheng naunambitan an pangagaipo kan pagtobod, arog kan Juan 20:27; Mga Gibo 16:31; Mga Taga-Galatia 2:16; 3:11, 26; asin Mga Taga-Efeso 2:8.

An pagigin matanos sa paghiling kan Dios sarong pagsimbag sa kun ano an ginibo kan Dios para sa saimo. Ipinadara Niya an Paraligtas, nagtao Siya nin atang tanganing mahali an saimong kasalan (Juan 1:29), asin itinao Niya an pangakong: “Asin mangyari na gabos na omapod sa ngaran nin Kagurangnan makakaligtas” (Mga Gibo 2:21).

Sarong magayon na ladawan kan pagsolsol asin pagpatawad iyo an istorya kan aking nawara (Lucas 15:11-32). An sarong aki sinayang an rogaring kan saiyang ama sa mga makasusupog na kasalan (bersikulo 13). Kan inako niya na an saiyang gibong sala, nagdesisyon siyang magpuli (bersikulo 18). Hinuna niya na dae na siya angay na magin sarong aki (bersikulo 19), pero siya palan sala. Namomotan siya kan saiyang ama (bersikulo 20). Gabos na gibo niya pinatawad, asin sinda nag ogma (bersikulo 24). An Dios tinototoo an saiyang mga pangako, saro na an pangako kan kapatawadan. “Harani si Jehova sa mga nalagalag na puso asin ililigtas Niya an mga madolok sa Espiritu” (Mga Salmo 34:18).

Kun gusto mong magin matanos sa paghiling kan Dios, uya an sarong pamibi. Girumdumon mo na dae ka maliligtas sa paagi kan pagpamibi mo kaini o iba pang mga pamibi. Sa pagtobod sana ki Hesu-Kristo asin sa ginibo Niya sa krus ika maliligtas sa kasalan. An pamibing ini saro sanang paagi na maipahiling mo sa Kaguranganan an pagtobod mo asin pagpasalamat mo sa Saiya sa pagtao niya nin paagi na ika maligtas. “Kagurangnan, aram ko na ako nagkasala tumang sa saimo asin dapat sanang padusahan pero inako ni Hesu-Kristo ang padusa na para sakuya nganing sa paagi sa pagtobod saiya ako mapatawad. Inaako ko an inoopreser mong kapatawadan asin ibinubugtak ko an sakuyang pagtiwala saimo para sa sakong kaligtasan. Inaako ko si Hesus bilang sakuyang personal na Paraligtas! Salamat sa saimong makangangalas na biyaya asin pagkaherak – an regalo na buhay na daeng kasagkudan! Amen!”

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Pano magin matanos sa paghiling kan Dios?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries