settings icon
share icon
Hapot

An eternal na seguridad tinotokdo kan Biblia?

Simbag


Pag nabisto kan sarong tawo si Kristo bilang saiyang Paraligtas, siya dinadara sa relasyon sa Dios na guminagarantiya kan saiyang eternal na seguridad. Sa Judas 24 sinasabi, “Ngunyan, sa saiya na makakaingat saindo sa pagkasingkog, asin makakadara saindo sa atubang kan saiyang kamurawayan na dai nin kaninan sa labilabing kaogmahan.” An kapangyarihan kan Dios iyo an maingat sa paratobod sa pakasingkog. Nakadepende sa saiya, bakong sa satuya, an pagpresentar sato sa saiyang kamurawayan. An satuyang eternal na seguridad resulta kan pagiingat satuya kan Dios, bakong kita an nagiingat kan satuyang kaligtasan.

Prinoklamar kang Kagurangnan na si Hesu-Kristo, “Asin ako nagtatao sainda nin buhay na dai nin katapusan; asin sinda dai nanggad mapapahamak, asin dai nin siisay man na makakaagaw sainda sa sakong kamot. An sakong Ama na nagtao sainda sa sako, iyo an dakula sa gabos, asin dai nin siisay man na makakaagaw sainda sa kamot nin sakong Ama” (Juan 10:28-29). Parehong an Ama asin si Hesu-Kristo an nagkakapot sato. Siisay an pwedeng makaagaw satuya sa kamot kan Ama asin kan Aki?

Sinasabi sa Efeso 4:30 na an mga paratubod “natandaan manongod sa aldaw nin pagtubos.” Kun an mga paratubod mayo nin eternal na seguridad, an pagtanda bakong manongod sa aldaw kan pagtubos, kundi manongod sana sa aldaw kan pagkakasala, pagtalikod sa Dios, asin sa dai pagtubod. Sinasabi pa sa Juan 3:15-16 na siisay man an magtubod ki Hesu-Kristo magkakaigwa nin “buhay na daing katapusan.” Kun an tawo tinugaan nin buhay na daing katapusan, alagad binawi yan saiya, bako yan na “eternal.” Kun an eternal na seguridad bakong totoo, an tuga kan Biblia na buhay na daing katapusan dai nin katotoohan.

An pinakamakapangyarihan na argumento kan eternal na seguridad yaon sa Roma 8:38-39, “Huli ta ako minatubod, na minsan an kagadanan, ni an buhay, ni an angel, ni an mga principado, ni an mga uya na, ni an mga madatong pa, ni an mga kapangyarihan, ni an kalangkawan, ni an kararoman, ni an ano man na linalang, dai makakapabulag sato sa pagkamoot nin Dios, na yaon ki Kristo-Hesus na satong Kagurangnan.” An satuyang eternal na seguridad nakabase sa pagkamoot kan Dios sa saiyang mga tinubos. An satuyang eternal na seguridad binakal ni Kristo, itinuga kan Ama, asin tinandaan kan Espiritu Santo.

EnglishBalik sa Bicol home page

An eternal na seguridad tinotokdo kan Biblia?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries