settings icon
share icon
Hapot

Ano an Bibila totoong tataramon nin Dios?

Simbag


An kasimbagan ta sa kahapotan na ini dae sana ma determinar kun ano an hiling ta sa Biblia asin kun ano an kahalagahan kaini sa satuyang buhay kundi an kasimbagan ta madara nin dakulang epekto sa satuyang eternidad. Kun an Biblia totoong tataramon nin Dios, dapat ta ining tawan nin importansya, pag-adalan, sunudon, asin orog sa gabos pagtiwalaan. Kun an Biblia tataramon nin Dios, an pagsikwal kaini iyo man an pagsikwal sa Dios.

An katotoohan na tinawan kita kan Dios nin Biblia sarong ebidensya asin pagpapahayag kan saiyang pagkamoot satuya. An tataramon na “kapahayagan” igwang simpleng boot sabihon na an Dios naagpapahayag sa tawo kun ano siya asin kun pano kita magkaka-igwa nin tamang relasyon saiya. Ang mga bagay na ini dae ta maaaraman kung bakong ini ipinahayag satuya kan Dios sa paagi kan Biblia. Dawa ngani an pag pabisto nin Dios kan saiyang sadiri sa Biblia pa diit-diit sana na inabot nin nasa 1500 taon, padagos na ipinapahiling na kaipuhan kan tawo na maaraman an mga bagay manongod sa Dios tanganing an tawo magka-igwa nin tamang relasyon sa Dios. Kun an Biblia totoong tataramon nin Dios, iyo ini an pinaka may otoridad asin kapangyarihan na basehan kan gabos na bagay manongod sa pagtobod, relehiyon asin moral.

An kahapotan na dapat tang simbagon sa satuyang mga sadiri iyo na pano ta maaaraman kun an Biblia mananggad tataramon nin Dios asin bako sanang sarong marhay na libro? Ano an kaibahan kan Biblia sa ibang mga librong pan relehiyon na naisurat? Ano igwa nin ebidensya na an Biblia totoong tataramon nin Dios? Iyo ini an mga klase kan kahapotan na dapat tang simbagon kun kita seryoso sa pag tuklas kun an Biblia mananggad iyo an totoong tataramon kan Dios, ipinasabong nin Dios, asin igo sa gabos na bagay manongod sa pagtobod.

Dae ta pwedeng paindahan na an Biblia nag aako asin nag papabisto na iyo ini an tataramon nin Dios. Ini malinaw na mahihiling sa mga tataramon ni Apostol Pablo ki Timoteo: “...asin na magpoon sa pagkaaki naaraman mo na an mga banal na surat, na nakakapadonong saimo manongod sa kaligtasan huli sa pagtobod na yaon ki Kristo Hesus. An gabos na kasuratan na ipinasabong nin Dios pakikinabangan man sa pagtokdo, sa pag sagwe, sa pagpakarahay, sa pagpatood na nasa katanosan: tanganing an tawo nin Dios magin sangkap, andam nanggad manongod sa gabos na marahay na gibo” (2 Timoteo 3:15-17).

Igwang panlaog asin panluwas na ebidensya na an Biblia totoong tataramon nin Dios. An mga panlaog na ebidensya iyo itong mga nakasurat sa laog kan Biblia na nagpapatotoo kan pinaghalean kaini. Enot na panlaog na ebidensya na an BIblia tataramon nin Dios iyo an pagkakasararo kan mensahe kaini. Maski na an BIblia binubuo nin 66 na indibidwal na libro, nasurat sa kahiwasan nin tolong kontinente, nasurat sa tolong magkakaibang lingwahe, sa laog nin mga nasa 1500 taon, na lampas sa 40 an nagsurat, an Biblia nagpapadagos na nagdadara nin sarong mensahe poon sa kapinunan hanggang sa kataposan na mayong kontradiksyon. An pagkakasararong ini naiiba sa gabos na libro na nasurat asin sarong ebidensya kan pagpasabong nin Dios sa mga tao na nagsurat kan saiyang tataramon.

Saro pang panlaog na ebidensya na nagpapahiling na an Biblia toong tataramon nin Dios mahihiling sa mga propesiya na nakasurat digdi. An Bibli igwang ginatos na detalyadong propesiya manongod sa mga nasyon kaibahan an nasyon kan Israel, manongod sa mga umaaboton nin mga ciudad, sa umaaboton kan sangkataohan, asin sa pag abot kan Mesias, an paraligtas bako sana kan Israel kundi kan gabos na matobod saiya. Bakong arog kan mga propesiya na nakasurat sa ibang libro o kan propesiya ni Nostradamus, an mga propesiya na nasa Biblia detelyadong marhay asin siguradong maabot. Igwang lampas sa tres syentos na propesiya manongod ki Hesu-Kristo sa Lumang Tipan pa sana. Bako sanang propesiya kun sain siya mamumundag asin kun sa anong pamilya siya mahale kundi pati kun pano siya magagadan asin mabubuhay otro sa pan tolong aldaw. An mga propesiyang iyan na nangyari mayong lohikal na kapaliwanagan maliban sa tubudon ta na iyan hale sa Dios. Mayong ibang relehiyosong libro an nasurat na may eksaktong propesiya asin nangyari arog kan Biblia.

An pantolong panlaog na ebidensya iyo an banal an pinaghalean kan Biblia, mahihiling ta sa kakaibang otoridad asin kapangyarihan kaini. Ini sarong makapangyarihan na ebidensya na an Biblia hale sa kabanalan kan Dios. An Biblia igwang kakaibang otoridad bakong arog kan ibang mga libro na naisurat. An otoridad asin kapangyarihan kan Biblia mas mahihiling sa paagi kan dae mabilang na nabagong buhay huli kan makapangyarihan na tataramon nin Dios. May mga drug adik na nagkaburulong, mga bakla asin tomboy na pinalibre, mga pabaya asin paradulag sa utang na nagkabarakle, mga matatagas na kriminal nagkabarago, mga makasalan sinagwi, mga kaangotan binalyohan ni pagkamoot huli sa pagbasa kan tataramon nin Dios. An Biblia igwang progresibo asin kapangyarihan sa pagbago na posible sana huli ta ini totoong tataramon nin Dios.

Igwa man nin mga panluwas na ebidensya na nagpapahiling na an Bibia tataramon nin Dios. Saro sa mga ini iyo an pagigin makasaysayan kan Biblia. Huli ta an Biblia igwang detalye kan mga petsa asin mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan, an katotoohan asin pagigin tama kaini nangangaipuhan nin beripikasyon arog kan ibang mga libro nin kasaysayan. Sa paagi kan mga ebidensya kan arkeolohiya asin iba pang kasuratan, an kasaysayan kan Biblia napatotoohan na tama asin eksakto. An totoo kayan, gabos na ebidensya kan arkeolohiya asin kan ibang kasuratan nagpapatotoo na an Biblia iyo an pinaka eksakto asin tama na dokumentadong libro nin kasysayan poon pa sa nakalipas na panahon. An katotoohan na an Biblia tama asin totoo, an kasaysayan nagpapahiling kan katotoohan kan sinasabi kaini manongod sa katokdoan sa mga bagay pan relehiyon asin doktrina na lalong nagpapakosog sa pabisto na an Biblia totoong tataramon nin Dios.

Saro pang panluwas na ebidensya na an Biblia toong tataramon nin Dios iyo an integridad kan mga nagsurat kaini. Sa nabanggit kasubago, an Dios nag gamit nin iba-ibang klase nin tawo na may iba-ibang klaseng pagkabuhay nganing maisurat an saiyang tataramon para sato. Kun pagaadalan ta an klase kan buhay kan mga tawong ini, mayong rason nganing kita magtobod na sinda bakong onesto asin sinserong tawo. Kun hihilingon ta an saindang mga buhay asin an katotoohan na sinda nagadan sa masakit na paagi huli kan saindang pagtobod, mas nagigin malinaw na ang mga ordinaryo alagad honestong mga tawong ini totoong nagtutubod na sinda pinasabongan kan Dios. An mga nagsurat kan Bagong Tipan asin iba pang mga nagtotobod (1 Corinto 15:6) aram kun ano an katotoohan kan saindang mensahe huli ta nahiling asin nakaibahan ninda si Hesus-Kristo matapos siyang mabuhay hali sa mga gadan. Kadakulang epekto sa sainda an mahiling si Hesus na nabuhay liwat. Kun dati sinda nagtatarago sa katakutan, sinda nagin maisog asan preparadong magadan alang-alang sa mensahe na ipinahayag sa sainda kan Dios. An saindang mga buhay asin kagadanan nagpapatunay kan katotoohan na an Biblia totoong tataramon nin Dios.

An ultimong panluwas na ebidensya na an Biblia tataramon nin Dios iyo na an Biblia dae na nararaot o nawawara. Huli kan kahalaghan asin kan pag ako na an Biblia iyo an tataramon kan Dios, an Biblia nagdanas nin dakol na pag atake asin pagbalo na raoton kumpara sa ibang libro sa kasaysayan. Poon sa mga Romanong Emperor arog ninda Diocletian, hanggang sa mga komonistang diktador, asin ngunyan sa mga modernong ateyista asin agnostika, an Biblia tuminindog na matibay tumang sa gabos na nagbalong paraon ini asin nagpapadagos na iyo an pinakadakol na librong ginigibohan nin kopya sa panahon na ini.

Sa paglipas kan panahon, an mga tawong dae nagtutubod padagos na binibisto an Biblia bilang sarong libro nin pantasya, pero an arkeolohiya inistablisar ini bilang makasaysayan. An mga nagkokontra inaatake an katukduan kan Biblia asin sinasabing ini makaluma asin bako nang kagamit-gamit sa panahon ta ngunyan, pero an moral, legal na konsepto asin mga katukduan kaini igwang positibong impluwensya sa satuyang sosyedad asin kultura sa bilog na kinaban. An Biblia padagos na inaatake kan syensya, saykolohiya, asin kan politika alagad nagpapadagos ining totoo asin kagamit-gamit ngunyan na panahon arog kan enot ining nasurat. Ini sarong libro na nagbago nin dae na mabilang na buhay asin kultura sa luminipas na 2000 na taon. Dawa pa guranong atake, pagraot asin pagpainda kaini, an Biblia nagpapadagos na makosog, totoo, asin kapakipakinabang. An katotoohan kan Biblia napreserbar sa balyo kan mga pagbalo na ini raoton, paraon asin uboson, ini malinaw na ebidensya na an Biblia iyo mananggad an tataramon kan Dios asin iniingatan niya an saiyang tataramon. Dae kita mag ngalas kun dawa anong pag atake sa Biblia an gibohon, ini mapadagos, dae mababago asin dae mararaot. Si Hesus nagsabi, “An langit asin daga makakalihis: alagad an sakong mga tataramon dai makakalihis” (Marcos 13:31). Matapos tang mahiling an mga ebidensya ini, kita pwedeng magsabi na mayong pagduwa-duwa na iyo, an Biblia totoong tataramon kan Dios.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an Bibila totoong tataramon nin Dios?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries