settings icon
share icon
Hapot

Ano igwang buhay matapos magadan?

Simbag


“Ano Igwang buhay matapos magadan?” an BIblia nagsasabi satuya, “An tawo namundag sa babae, halipot sa mga aldaw, asin pano nin mga kasakitan. Siya minaluwas siring sa sarong burak asi npinopotol; asin minadulag na garo an limpoy, asin dae nagdadanay...Kun an tawo magadan, mabalik pa siyang mabuhay? (Job 14:1-2, 14)?

Pareho ni Job, gabos kita naghahanap nin simbag kan siring na kahapotan. Ano talaga an mangyayari satuya pag kita nagadan? Basta na lang mapundo an satuyang eksistensya? Ano gabos kita saro sana an dudumanan, o magkaiba an satuyang dudumanan?. Igwa talagang langit asin impyerno o ini imahinasyon ta sana?

An Biblia nagsasabi na bako sanang igwa nin buhay matapos an kagadanan kundi mamurawayon na buhay na daeng kasagkudan na “Mga bagay na dae nahiling nin mata, asin dae nadangog nin talinga, asin dae nakalaog sa puso nin tawo, an anoman na inandam nin Dios manongod sa mga namomoot saiya” (1 Corinto 2:9). Si Hesu-Kristo, Dios na nagpakang laman, nagdigdi sa kinaban tanganing tawanan kita kan regalong buhay na daeng kasagkudan. “Alagad ta siya linugad nin huli kan satong mga kasumbikalan, hinamopak siya huli kan satuyang mga kasalan: an padusa kan satuyang katoninongan nasa saiya; asin huli kan saiyang mga labod nagkaoromayan kita” (Isaias 53:5).

Dinara ni Hesus an kapadusahan na para sa lambang saro satuya asin isinakripisyo aan saiyang buhay. Tolong aldaw an uminagi, pinatotoohan niya na siya mapanggana tumang sa kagadanan sa paagi kan pagbangon niya hali sa mga lubungan, Espiritu asin laman. Siya nagpirmi pa sa kinaban sa laog nin kwarentang aldaw asin rinibo pa an nakahiling saiya bago siya suminakat sa saiyang harong – sa liangit. Sinasabi sa Roma 4:25, “Na siya itinao manongod kan satong mga katampalasanan, asin binangon sa pagpakangmatanos sako.”

An pagkabuhay liwat ni Kristo sarong totoong pangyayari. Binalo ni Apostol Pablo an mga tawo na maghapot manongod sa katotoohan kan pagkabuhay liwat ni Kristo, asin mayo an siisay man na makakapainda kan katotoohan na ini. An pagkabuhay liwat ni Kristo iyo an pundasyon kan pagtobod kan mga Kristyano, huli ta si Hesus na buhay liwat hali sa mga gadan, magtobod kita na bubuhayon man kita liwat.

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano igwang buhay matapos magadan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries