settings icon
share icon
Hapot

Kasalan an magsugal? Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pagsugal?

Simbag


An Biblia dai derektang kinondenar an pagsugal, pagpusta, o an pagtaya sa mga kawat na pwedeng manggana nin kwarta. Alagad an Biblia nagsasabi na dai kita mamoot sa pirak (1 Timoteo 6:10; Hebreo 13:5). An Biblia nagpapagirumdom man na magrayo kita sa mga pagpurbar na makakua nin pirak sa madaling paagi (Mga Talinhaga 13:11; 23:5; Parahulit 5:10). An pagsugal naka sentro sa pagkamoot sa pirak asin sa pagpurbar na makakua nin pirak sa madali sanang paagi.

Ano an sala sa pagsugal? An pagsugal dipisil na isyu ta kun ini ginigibo sanang libangan, paminsan-minsan, ini pagsayang nin pirak, alagad dai nangangahulugan na ini maraot. An tawo nagsasayang nin pirak sa gabos na klase nin mga aktibidad sa buhay. An pagsugal mayong pinagkaiba sa pagsine, pagkakan nin mga dai kinakaipuhan na mamahalon na pagkakan, o pagbakal nin mga gamit na dai man nin pakinabang. Sa kaparehong paagi, an katotoohan na an pirak na nasayang sa ibang bagay dai pwedeng magin rason na an pagsugal bakong maraot. An pirak dai dapat na sinasayang. An mga sobrang pirak dapat tinitipon tanganing magamit sa umaaboton na panahon, itabang sa iba na nangangaipo o kaya itao sa trabaho kan Kagurangnan, bakong ipansugal sana.

Mantang an tataramon na pagsugal dai sinambit sa Biblia, pero sinambit an “swerte” o “kapaladan.” Sarong halimbawa an pagburunutan na ginamit sa libro kan Levitico tanganing magpili nin hayop na pansakripisyo (kanding). Ginamit man ni Josue an pagburunutan tanganing madeterminar kun arin na parte kan daga an itatao sa mga tribo. Siring man, ginamit ni Nehemias an pagburunutan tanganing madeterminar kun siisay an pwedeng magistar sa laog kan kuta kan Jerusalem. An mga apostol nagburunutan tanganing maaraman kun siisay an mabalyo ki Hudas. Sinasabi sa Mga Talinhaga 16:33, “An kapaladan hinuhulog sa ginhawa: tara ki Jehova an saiyang hatol.”

Ano man an sinasabi kan Biblia manongod sa mga pasugala asin mga pagtaya? Ginagamit kan pasugalan an gabos na estratehiya tanganing tentaran an mga parasugal na magtaya nin dakol na kwarta. Sinda nagtatao nin libreng mga inumon na alak na nakakaburat, na nagreresulta nin kaluyahan kan isip nin tawo tanganing dai na sinda makagibo nin marhay na desisyon. An gabos na bagay sa mga pasugalan hinaman tanganing makua an kwarta kan mga tawo na dai nin anoman na kabalyo maliban sa mga daing kamugtakan na kaogmahan. An mga kawat nin pagtaya (arog kan lotto), ginagamit an edukasyon o iba pang programa na makakatabang sa mga tawo. Alagad, pinapahiling sa mga pagaadal na an mga parataya sa sugal iyo an mga tios na tawo na nasasakitan pang magbakal nin tiket na saindang tatayaan. An kagustuhan na magin madali an pagyaman dakolaon na tentasyon asin masakit na pugulan para duman sa mga desperado na sa buhay. Saditon an tsansa na manggana, na nagreresulta na maraot an buhay kan mga tawong parataya sa sugal.

Nakakatao nin kaogmahan sa Dios an benepisyo na pinaggagamitan kan kwarta na hali sa pagsugal? Dakol na tawo an nagtataya sa lotto tanganing makatabang sa mga tawo na naghahagad nin tabang sa organisasyon kaini. Pwedeng magayon an arog kaining motibo, alagad an katotoohan iyo na kakadiit an nagiisip nin karahayan pag nanggagana sinda ssa saindang tinayaan. An pagaadal nagpapahiling na dakol sa mga nanggarana sa mga pagtaya sa sugal yaon sa mas malalang asin masakit na sitwasyon pakalipas nin pirang taon na sinda manggana kumpara kan sinda dai pa nanggagana. Kadiit, kun igwa man, an nagtatao kan saindang napangganahan para sa karahayan asin pagtabang sa iba. Dapat tang maaraman na dai kaipuhan kan Dios an satuyang kwarta tanganing pondohan ta an saiyang mission digdi sa kinaban. Sinasabi sa libro kan Mga Talinhaga 13:11 na, “Magiina an mga kayamanan na dai nin haros: tara magpapadakol an nagtitipon kan saiyang kamot.” An Dios makapangyarihan sa gabos asin iyo an matao kan pangangaipo kan simbahan sa paagi nin honestong paagi. Ano natatawan daw nin kamurawayan an Dios kun siya tatawanan nin kwarta na hali sa droga o kwartang hinabonan sa banko? Dai lamang. Pareho man kaiyan, habo an Dios asin dai niya kaipuhan an kwartang hinabonan sa mga tios asin pobre huli sa tentasyon na magkayaman.

Sinasabi sa 1 Timoteo 6:10 na, “Huli ta an pagkamoot sa pirak iyo an gamot nin manlaenlaen na karatan: na sa pagabot kaiyan an nagkapira nagkaralagalag sa pagtubod, asin nagpalagbas sa sainda man sana nin balakid na kamondoan.” Dinideklara sa Hebreo 13:5 na, “Dai kamo magkaigwa kan pagkamoot sa pirak; manigoan na kamo kan mga bagay na nasa saindo: huli ta siya man sana nagsabi, sa ano man na paagi dai ako mapasudya saimo, dai taka man sa anoman na paagi pababayaan.” An Mateo 6:24 nagpoproklamar na, “Dai nin siisay man na makakapaglingkod sa duwang kagurangnan: huli ta siya maoongis sa saro, asin mamomoot sa ikaduwa, o madayopot sa saro asin masikwal sa ikaduwa. Dai kamo makakapaglingkod sa Dios asin sa kayamanan.”

EnglishBalik sa Bicol home page

Kasalan an magsugal? Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pagsugal?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries