settings icon
share icon
Hapot

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa Trinidad?

Simbag


An pinakamasakit na bagay manongod sa Kristyanong konsepto kan Trinidad iyo na mayong kompletong paliwanag para kan bagay na ini. An Trinidad sarong konsepto na imposibleng kompletong maintindihan, dangan maipaliwanag nin tawo. An Dios iba sa satuyang tawo. An Dios orog kadunong sa gabos kaya dai kita maghuna na kaya ta siyang kompletong intindihon. An Biblia nagtotokdo na Dios an Ama, na Dios si Hesus, asin Dios an Espiritu Santo. Nagtotokdo man an Biblia na igwa sana nin sarong Dios. Dawa ngani igwang mga bagay na kaya tang intindihon manongod sa relasyon kan magkakaibang Persona kan Dios, alagad, dai iyan kayang kompletong intindihon kan isip nin tawo. Dai man ini nangangahulugan na an Tolong Persona kan Dios bakong totoo asin ini bakong base sa katokdoan kan Biblia.

An Trinidad sarong Dios na nageeksister sa tolong Persona. Tandaan ta na dai ini nagtotokdo nin tolong Dios. Ilaag ta sa satuyang kaisipan na pag nagadal kita kan konseptong ini, an tataramon na “Trinidad” dai ta makukua o mababasa sa Biblia. Ini sarong tataramon na ginamit sa pagbalo na ipahiling an tolong Persona kan Dios – puro-parehong nageeksister, puro-parehong daeng kasakodan na Persona kan Dios. An mahalaga iyo na an konseptong ipinipresentar kan tataramon na “Trinidad” yaon asin itinotokdo kan Biblia. An mga minasonod iyo an sinasabi asin itinotokdo kan Biblia manongod sa Trinidad:

1) Igwa sanang Sarong Dios (Deuteronomio 6:4; 1 Corinto 8:4; Galacia 3:20; 1 Timoteo 2:5).

2) An Trinidad konsistido nin tolong Persona (Genesis 1:1, 26; 3:22; 11:7; Isaias 6:8, 48:16, 61:1; Mateo 3:16-17; 28:19; 2 Corinto 13:14). Sa Genesis 1:1, ginamit an Hebreong pandakolan na tataramon na Elohim. Sa Genesis 1:26, 3:22, 11:7 asin Isaias 6:8, an pandakolan na terminong “satuya” ginamit. An Hebreong tataramon na Elohim asin terminong “satuya” parehong pandakolan na tataramon, panduwahan na tawo o pataas an sinasambit sa tataramon na Hebreo. Ipinapahiling digdi an aspeto kan tolong Persona kan Dios. An Hebreong tataramon para sa Dios, Elohim, siguradong nagpapahiling kan Trinidad.

Sa Isaias 48:16 asin 61:1, an Dios Aki nagtataram manongod sa Dios Ama asin Dios Espiritu Santo. Ikumparar an Isaias 61:1 sa Lucas 4:14-19 tanganing mahiling na an Dios Aki an nagtataram. Ipinapahiling sa Mateo 3:16-17 an pagbunyag ki Hesus. Mahihiling sa tekstong ini na an Dios Espiritu Santo nagbaba sa Dios Aki asin an Dios Ama nagpoproklamar kan saiyang pagkamoot asin kan saiyang kaogmahan sa Dios Aki.

3) An tolong Persona kan Dios na iyong nagbibilog kan Trinidad binibistong iba sa lambang saro sa nagkapirang parte kan Biblia. Sa Lumang Tipan, an “JEHOVA” iba sa “Jehova” (Genesis 19:24; Hosea 1:4). Si JEHOVA igwang Aki (Mga Salmo 2:7, 12; Mga Talinhaga 30:2-4). Iba an Espiritu sa “JEHOVA” (Mga Bilang 27:18) asin sa “Dios” (Mga Salmo 51:10-12). Iba an Dios Aki sa Dios Ama (Mga Salmo 45:6-7; Hebreo 1:8-9). Sa Bagong Tipan, May sinasabi si Hesus sa Dios Ama manongod sa ipapadarang Pararanga, An Espiritu Santo (Juan 14:16-17). Ini nagpapahiling na dai kinokonsidera ni Hesus an saiyang sadiri bilang iyo an Ama o an Espiritu Santo. Ikonsidera ta pa an dakol pang parte sa Evanghelyo kun sain si Hesus nakikiolay sa Dios Ama. Kaolay niya an saiyang sadiri? Dai. Igwa siyang ibang kaolay – ibang Persona kan Trinidad – an Ama.

4) Dios an lambang miembro kan Trinidad. Dios an Ama (Juan 6:27; Roma 1:7; 1 Peter 1:2). Dios an Aki (Juan 1:1, 14; Roma 9:5; Colosas 2:9; Hebreo 1:8; Juan 5:20). Dios an Espiritu Santo (Mga Gibo 5:3-4; 1 Corinto 3:16).

5) Pagpapasakop sa lambang miembro kan Trinidad. An Biblia nagpapahiling na an Espiritu Santo nagpapasakop sa Ama asin sa Aki, asin an Aki nagpapasakop sa Ama. Ini an relasyon ninda asin dai ini nag ninigar kan saindang pagka Dios. Ini sarong bagay na dai kayang intindihon kan satuyang mga kaisipan. Manongod sa Aki, hilingon an Lucas 22:42, Juan 5:36, Juan 20:21, asin 1 Juan 4:14. Manongod man sa Espiritu Santo, hilingon an Juan 14:16, 14:26, 15:26, 16:7, asin lalao na an Juan 16:13-14.

6) An kada miembro kan Trinidad igwa nin kanya-kanyang gibo. An Ama an pinaghahalian asin kawsa kan bilog na kinaban (1 Corinto 8:6; Kapahayagan 4:11); banal na kapahayagan (Kapahayagan 1:1) kaligtasan ( Juan 3:16-17); asin mga ginibo ni Hesus kan siya nagpakang-tawo (Juan 5:17, 14:10). An Dios Ama an nag kawsa kan gabos na ini.

An Dios aki iyo an representante kan Ama sa pagibo niya kan saiyang trabaho: paglalang asin pagmantener kan kinaban (1 Corinto 8:6; Juan 1:3; Colosas 1:16-17); banal na kapahayagan (Juan 1:1, 1612-15; Mateo 11:27; Kapahayagan 1:1); asin kaligtasan (2 Corinto 5:19; Mateo 1:21; Juan 4:42). Gabos na ini ginigibo kan Ama sa paagi kan Aki, bilang saiyang representante.

An Espiritu Santo iyo an paagi kan Ama sa pagibo niya kan saiyang trabaho: paglalang asin pagmantener kan kinaban (Genesis 1:2; Job 26:13; Mga Salmo 104:30); banal na kapahayagan (Juan 16:12-15; Efeso 3:5; 2 Pedro 1:21); kaligtasan (John 3:6; Tito 3:5; 1 Pedro 1:2); asin an mga trabaho ni Hesus (Isaias 61:1; Acts 10:38). Gabos na ini ginigibo kan Ama sa paagi kan kapangyarihan kan Espiritu Santo.

An Ama, Aki, asin Espiritu Santo bakong parte kan Dios, lambang saro sa sainda Dios. An doctrina kan Trinidad nagin isyu na sa bilog na historya kan Kristyanong simbahan. Dawa na ngani an pinaka pundasyon na aspeto kan Trinidad malinaw na presente sa Tataramon kan Dios, dakul sa mga sadit na isyu an dai klarado. Dios an Ama, Dios an Aki, asin Dios an Espiritu Santo – alagad igwa sana nin sarong Dios. Iyo iyan an biblikal na katokdoan kan Trinidad. Maliban kaiyan, an ibang mga isyu na dai klarado dai na dapat na pag para debatehan. Imbes na mag para debate kan bagay na dai ta kayang kompletong intindihon, iyo tang tubodon an katotoohan na an Dios kadakula asin totoong pagkalangkaw kan naturalesa. “O an kahararoman kan mga kayamanan nin kadonongan asin nin pakaaram nin Dios! Dai nanggad marororop an saiyang mga paghokom , asin dai nanggad masososog an saiyang mga paagi! Huli ta siisay an nakatalastas kan kaisipan nin Kagurangnan? O siisay an nagin saiyang tagahatol?” (Roma 11:33-34).

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa Trinidad?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries