settings icon
share icon
Hapot

Pano ko madadaog an kasalan sa sakuyang buhay Kristyano?

Simbag


An Biblia nagpresentar nin nagkapirang armas na makakatabang sa satuya tanganing madaog ta an kasalan. Sa buhay na ini, dai kita magigin perpekto tumang sa kasalan (1 Juan 1:8), alagad iyo pa man dapat iyan an satuyang mawoton. Sa tabang kan Dios, asin sa pagsunod sa mga prinsipyo kan saiyang tataramon, kita diit-diit na magigin mapanggana tumang sa kasalan asin mas magin ka arog ni Kristo.

An enot na armas na sinasabi kan Biblia tanganing madaog ta an kasalan iyo an Espiritu Santo. Tinao sa satuya kan Dios an Espiritu Santo tanganing kita magin mapanggana sa satuyang buhay Kristyano. Pinagkumpara kan Dios an gibo kan laman asin an bunga kan Espiritu sa Galacia 5:16-25. Sa parteng iyan kan Biblia, inapod kita na maglakaw sa Espiritu. An gabos na paratubod igwa na nin Espiritu Santo, alagad an mga bersikulong ini nagsasabi satuya na kaipuhan tang maglakaw sa Espiritu, pirming handa na magsunod sa saiyang kabotan. Ini nangangahulugan nin konsistedong pagsunod sa giya kan Espiritu Santo sa satuyang buhay kesa kan satuyang laman.

An kaibahan na nagiginibo kan Espiritu Santo dinemonstrar sa buhay ni Pedro, na bago mapano kan Espiritu Santo, pinagnegaran niya si Hesus nin tolong beses – ini matapos niyang sabihon na masunod siya ki Kristo abot sa kagadanan. Kan mapano kan Espiritu Santo, siya maisog na nagtukdo sa mga Judio sa panahon kan Pentecostes manongod ki Kristo.

An sarong tawo minalakaw sa Espiritu kun siya nagsusunod sa giya kaini (arog kan sinasabi sa 1 Tesalonica 5:19) asin nagmamawot na mapano kan Espiritu (Efeso 5:18-21). Panong an sarong tawo napapano kan Espiritu Santo? Enot sa gabos, Dios an minapili, arog kan sa Lumang Tipan. Minapili an Dios nin tawo na magibo kan trabaho na gusto niyang ipagibo asin pinapano niya ini kan saiyang Espiritu (Genesis 41:38; Exodo 31:3; Mga Bilang 24:2; 1 Samuel 10:10). Igwa nin ebidensya sa Efeso 5:18-21 asin sa Colosas 3:16 na an Dios minapili nin mga tawong papanoon niya na minapano kan saindang sadiri kan tataramon kan Dios.

An ikaduwang armas iyo an tataramon nin Dios, an Biblia, nagsasabi na tinao kan Dios sa satuya an saiyang tataramon tanganing kita magin sangkap, andam nanggad sa mga marhay na gibo (2 Timoteo 3:16-17). Tinutukduan kita kaini kun pano mabuhay asin kun ano an tutubudon, ipinapaaram kaini satuya kun kita nasasala nin dalan, tinatabangan kitang makabalik sa tamang dalan, asin tinatabangan kita na magpirmi sa dalan na ini. Sinasabi sa Hebreo 4:12 na an tataramon nin Dios buhay asin makapangyarihan, kayang laogon an satuyang mga puso tanganing gabuton asin daogon an pinakahararom na kasalan kan puso asin kan ugali. Si Salmistang David nagpahayag kan kapangyarihan kan tataramon nin Dios na magbago nin buhay sa Mga Salmo 119. Sinabihan si Josue na an lyabe sa kapangganahan tumang sa saiyang nga kaiwal iyo an tataramon nin Dios, paghurop-hurupon ini aldaw-banggi asin sunudon ini. Ini ginibo ni Josue asin siya nanggana sa saiyang mga laban paduman sa Dagang Tinuga.

An Biblia dai ta pinapahalagahan na maray. Dinadara ta ini sa simbahan, binabasa ta alagad dai ta ini tinutoom, dai ta ini hinuhurop-hurop, asin dai ta ini ginagamit sa satuyang buhay; dai ta hinahagad nin tawad an mga kasalan na hinahayag kaini o sinasamba an Dios huli sa mga regalo na itinatao satuya. Basta lang kitang nagkakan hali sa tataramon kan Kagurangan tama sana tanganing kita dai magadan espiritwal alagad dai kita nagaadal na marhay tanganing kita magin makusog asin matibay na Kristyano.

Kun mayo ka pa kan ugali na magbasa, magadal, magtoom, asin maghorophorop kan tataramon nin Dios, dapat ka nang magpoon ngunyan. Kaipuhan tang magsurat kan satuyang mga nanudan pag kita nagbasa asin nagadal kan tataramon nin Dios. An iba sinusurat pa an mga pinapamibi ninda sa Dios. An Biblia ginagamit kan Espiritu tanganing magtaram sa satuya (Efeso 6:17), an Biblia mahalaga asin mayor na armas na tinao sa satuya kan Dios tanganing gamiton ta sa satuyang pakikipaglaban espiritwal (Efeso 6:12-18).

An pangatlong importanteng armas sa satuyang pakikipaglaban espiritwal iyo an pagpamibi. Kadakol kan Kristyano na dai pinapahalagahan an pagpapamibi. Igwa kitang prayer meeting, oras nin pagpamibi, asin iba pa, alagad dai ta ginagamit an pamibi arog kan paggamit kaini kan mga enot na simbahan (Mga Gibo 3:1; 4:31; 6:4; 13:1-3). Nagkapirang beses na inutro ni Apostol Pablo kun pano niya ipinagpamibi an saiyang mga pinagmiministeryohan. Tinawan kita kan Dios nin magayonon na panuga manongod sa pagpapamibi (Mateo 7:7-11; Lucas 18:1-8; Juan 6:23-27; 1 Juan 5:14-15), iniiba man ni Apostol Pablo an pagpamibi sa pagpreparar para sa espiritwal na laban (Efeso 6:18).

Gurano kaimportante an pagpapamibi tanganing madaog ta an kasalan sa satuyang buhay? Igwa kita kan tataramon ni Kristo na sinabi niya ki Pedro sa Lugar kan Getsemani bago siya nigaran ni Pedro. Kan si Hesus nag papamibi, turog man si Pedro. Pinukawan siya asin sinabihan ni Hesus, “Magpukaw kamo asin mamimibi, tanganing dai kamo makalaog sa sugot: an Espiritu nagmamawot nanggad, alagad an laman maluya” (Mateo 26:41). Kita, arog ni Pedro, igwa nin pagmawot na gibuhon an tama alagad mayong kusog tanganing magibo ta ini. Kaipuhan tang sunudon an tugon ni Hesus na pirming maghanap, magtoktok,asin maghagad – asin kita tatawanan niya kan kakusugan na kinakaipuhan ta (Mateo 7:7). An pagpapamibi sarong pagako kan satuyang kaluyahan asin kakulangan asin an dai maubos na kapangyarihan kan Dios dangan an paghagad sa saiya nin kakusugan tanganing magibo ta an pinapagibo niya sa satuya, gibuhon an gusto kan Dios bakong gibuhon an gusto ta (1 Juan 5:14-15).

An pangapat na armas ta sa pakikipaglaban espiritwal iyo an simbahan, an katiripunan kan mga paratubod. Kan sinugo ni Hesus an saiyang mga disipulos, sinugo niya an mga ini na tigduruwang iribanan (Mateo 10:1). An mga misyonero sa libro kan Mga Gibo dai naglakaw na solo, kundi grupo nin duwa pataas. Sinugo kita ni Hesus na dai pag pabayaan an pagtitiripon kundi gamiton ta an pagtitiripon tanganing pakusugon an lambang saro sa pagkamoot asin sa marhay na gibo (Hebreo 10:24). Sinabihan niya kita na ituga an satuyang mga kasalan sa satuyang kapwa paratubod (Santiago 5:16). Sa kadunungan kan kasuratan sa Lumang Tipan, sinabi sa satuya na an batbat sa batbat minatarom (Mga Talinhaga 27:17). Igwang kakusugan sa kadakolan (4:11-12).

Dakol na Kristyano an nagsabi na an magkaigwa nin katuwang dakulang tabang sa pagdaog sa kasalan. An igwa ka nin ibang tawo na makakaulay mo, makikipamibi saimo, mapakosog saimo, asin masagwi saimo, dakulang bagay. Gabos kita natetentaran (1 Corinto 10:13), alagad an pagkakaigwa nin katuwang makakatabang na marhay sa satuya tanganing daugon ta an pinakamasakit na kasalan.

Minsan an kapangganahan tumang sa kasalan madali sana. Minsan, dipisilon. An Dios nagtuga na sa pag gamit ta kan mga armas na tinao niya, siya madara nin pagbabago sa satuyang buhay. Mag desidir kita sa labanan tumang sa kasalan huli ta an Dios maimbod sa saiyang mga tuga.

EnglishBalik sa Bicol home page

Pano ko madadaog an kasalan sa sakuyang buhay Kristyano?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries