settings icon
share icon
Hapot

Totoo an Dios? Pano ko masisiguro na totoo an Dios?

Simbag


Aram ta na totoo an Dios huli ta nagpabisto Siya sa satuya sa tolong paagi: sa Saiyang mga linalang, sa Saiyang Tataramon, asin sa Saiyang Aki, si Hesu-Kristo.

An pinakasimpleng ebidensya kan eksistensya nin Dios iyo an saiyang linalang. “Huli ta an mga bagay Niya na dai nahihiling magpoon pa kan paglalang kan kinaban, na iyo an Saiyang daing katapusan na kapangyarihan asin pagka-Dios, nahihiling na nin malinaw, huling namamansayan diyan sa mga bagay na naginibo; tanganing sinda dai magkaigwa nin sarahotan” (Roma 1:20). “An mga kalangitan nagbabareta kan kamurawayan nin Dios, asin an kahiwasan nagpapahayag kan ginibo kan Saiyang mga kamot.” (Mga Salmo 19:1).

Kun ako makakua nin relo sa tahaw nin kadlagan, dai ako maisip na ini basta lang na “tuminubo” hali sa daga o kaya ini yaon na duman poon pa kan kapinunan ka kinaban. Base sa disenyo kan relo, iisipon ko na igwang nag disenyo kaini. Igwa nin orog kagayon na disenyo an kinaban na nakapalibot satuya. An pagsokol ta nin oras bakong base sa sinusulot tang relo, kundi sa gibo kan Dios, arog kan pag-ikot kan kinaban. An kinaban nagpapahiling nin magayunon na disenyo asin ini nagsasabi na igwang dakula asin matibay na guminibo kaini.

Kun ako makakahiling nin mensaheng nakasurat gamit an mga simbolo, mahanap ako nin sarong tawong makakabasa kaini tanganing matabangan akong masabotan an nakatagong mensahe. Iisipon kong igwang sarong madunong na nagsurat kan mensahe. Gurano kadipisil an “DNA code” na dinadara ta sa gabos na parte kan satuyang hawak? Bako daw na an pagka kumplikado asin an katuyohan kan mga DNA na ini nangangaipo man nin sarong madunong na Kaglalang?

An Dios dai sana nag gibo nin magayon asin balanseng kinaban; Siya man nagkaag nin pakaintindi sa puso kan tawo manongod kan eternidad. “Linalang Niyang magayon an gabos sa saiyang panahon, ibinugtak man Niya an kinaban sa saindang puso, sa bagay na ini an tawo dai makarorop kan ginibo nin Dios pagpoon sa kapinunan sagkod sa katapusan” (Parahulit 3:11).

Lambang sibilisasyon sa kasaysayan igwang binibistong moral na batas, makangangalas na ini kapareho kan ibang mga kultura sa ibang parte kan kinaban. Arog halimbawa kan pagkamoot na inuumaw sa bilog na kinaban alagad kinauungisan an pagputik. An magkaparehong moralidad, an kaaraman na binibisto sa bilog na kinaban kun ano an tama saka kun ano an sala nagtutukdo na igwang sarong Dakulang Dios na nagtatao sa satuya nin kadunungan.

Sa parehong paagi, gabos na tawo sa bilog na kasaysayan igwang iniingatan na klase nin pagsamba. Pwedeng magkakaiba an sinasamba pero yaon an saindang kaaraman na igwang “halangkaw na kapangyarihan” na dai pwedeng pahimutikan kan sangkatauhan. An kagustuhan kan tawo na magsamba hali sa katotoohan na kita linalang nin Dios “siring sa ladawan Niya” (Genesis 1:27).

Nagpabisto man an Dios sa paagi kan saiyang tataramon, an Biblia. An eksistensya kan Dios sarong katotoohan na dai pwedeng pahimutikan sa Biblia (Genesis 1:1; Exodo 3:14). Kan sinurat ni Benjamin Franklin an saiyang talambuhay, dai siya nagsayang nin panahon tanganing patotoohan an saiyang eksistensya, sa parehong paagi, an Dios dai nag sentrong marhay sa pag patotoo kan Saiyang eksistensya sa Saiyang sadiring libro. An integridad kan Biblia, an kapangyarihan kaini na magbakli nin buhay, asin an mga milagro na nakasurat digdi igo tanganing masabi ta na totoo an Dios.

An pantolong paagi kan pagpabisto kan Dios iyo an sa kagamitan kan Saiyang Aki, si Hesu-Kristo. “Sa kapinonan iyo an Tataramon, asin an Tataramon nasa kaibahan nin Dios, pati na an Tataramon iyo an Dios. Asin an Tataramon nagin laman, asin nagerok sa tahaw nyato (asin nahiling ta an Saiyang kamurawayan, kamurawayan na siring kan sa Aking Bogtong nin Ama), pano nin biyaya asin katotoohan” (Juan 1:1, 14). “Huli ta sa Saiya namumugtak an kapanoan kan bilog na pagka-Dios” (Colosas 2:9).

Sa bilog na buhay ni Hesus,perpekto niyang sinunod an gabos na kasuratan sa Lumang Tipan asin tinotoo an gabos na propesiya manongod sa Mesias (Mateo 5:17). Kadakul Siyang ginibong pagtabang asin mga milagro sa publiko tanganing patotoohan an Saiyang mensahe asin an Saiyang pagka-Dios. (Juan 21:24-25). Tolong aldaw makalipas Siyang ipako sa krus, siya buminangon hali sa mga gadan, sarong pangyayari na pinatotoohan nin ginatos na nakahiling (1 Corinto 15:6). An nakasurat na kasaysayan pano nin patotoo kun siisay si Hesus. Arog kan sinabi ni Apostol Pablo, “an mga bagay na ini dai ginibo sa hilom” (Mga Gibo 26:26).

Maaraman ta na igwa talagang mga nagdududa asin igwa sinda nin sadiring ideya manongod sa Dios. Igwa man na dawa mayong dakol na kaaraman alagad nagtutubod sa Dios. “Nagsabi an kablas sa saiyang puso; Mayo nin Dios, nangagkarasala sinda, nagpanggiribo nin mga gibong makaoongis, dai mayo nin siisay man na guminibo nin karahayan” (Mga Salmo 14:1). Gabos madepende sa pagtubod “Asin kun dai nin pagtubod dai mahihimo an makapasono Saiya, huli ta an minadolok sa Dios kaipuhan na tumubod na Siya iyo nanggad, asin na Siya iyo an parabalos sa mga naghahanap Saiya” (Hebreo 11:6).

EnglishBalik sa Bicol home page

Totoo an Dios? Pano ko masisiguro na totoo an Dios?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries