settings icon
share icon
Hapot

Pano ako makakasiguro na ako maduman sa langit pag ako nagadan?

Simbag


Sigurado ka na igwa ka nin buhay na daeng kasagkudan asin ika maduman sa langit pag ika nagadan? Gusto kan Dios na ika makasiguro! An Biblia nagsasabi: “An mga bagay na ini isinurat ko sa saindo na nagtutubod sa ngaran kan Aki nin Dios, tanganing kamo makaaram na kamo igwa kan buhay na dae nin katapusan” (1 Juan 5:13). Halimbawa nakatindog ka sa atubangan kan Dios ngunyan asin hinapot ka niya, “Tano ta papalaogon ta ka sa Langit?” Ano an sasabihon mo? Baka dae mo aram kun ano an isisimbag mo. An kaipuhan mong maaraman iyo na an Dios namomoot sa satuya asin nagtao siya nin paagi tanganing kiya masiguro kun sain kita maduman matapos kitang magadan. An Biblia nagsasabi nin arog kaini: “Huli ta an Dios namoot na gayo sa kinaban, na itinao niya an saiyang Aking bogtong, tanganing an siisay man na minatubod sa saiya dai mapahamak, kundi magkaigwa nin buhay na dae nin katapusan” (Juan 3:16).

Enot, dapat tang maaraman kun ano an nakakaulang satuya sa pagduman ta sa langit. Iyo ini an problema – an satuyang parakasalang naturalesa an naguulang satuya tanganing magkaigwa kita nin maray na relasyon sa Dios. Kita natural na mga parakasala, pinili ta an kasalan. “Ta an gabos nagkasala, asin dae nakaabot kan kamurawayan nin Dios” (Roma 3:23). Dae ta kayang iligtas an sadiri ta. “Ta huli sa biyaya kamo nakaligtas huli sa pagtubod; asin iyan bakong hali sa saindo , kundi balaog nin Dios; bakong huli sa mga gibo, tanganing dae nin siisay man na managsag” (Efeso 2:8-9). Dapat sana kitang magadan sa impyerno. “Huli ta an bayad nin kasalan iyo an kagadanan; alagad an ugay nin Dios iyo an buhay na dae nin katapusan diyan ki Kristo Hesus na satong Kagurangnan (Roma 6:23).

An Dios banal asin matanos asin dapat padusahan an kasalan, alagad namomoot siya satuya asin siya nagtao nin paagi nganing kita mapatawad kan satong mga kasalan. Sinabi ni Hesus: “Ako iyo an dalan, asin an katotoohan, pati na an buhay: dae nin siisay na makakadolok sa Ama, kun bakong huli sako” (Juan 14:6). Si Hesus nagadan sa krus para sa satuya: “Huli ta si Kristo man nagtios nin makasaro manongod sa mga kasalan, an matanos manongod sa mga bakong matanos, tanganing madara niya kita sa Dios; huling siya ginadan sa laman, alagad binuhay sa espiritu” (1 Pedro 3:18). Si Hesus nabuhay hali sa mga gadan: “Na siya itinao manongod kan satong mga katampalasan , asin binangon sa pagpakangmatanos sato” (Roma 4:25).

Ngunyan, balik kita sa enot na hapot – “Pano ako makakasiguro na ako maduman sa langit pag ako nagadan?” Uni na simbag – Tumobod ka sa Kagurangnan na si Hesus , asin ika makakaligtas (Mga Gibo 16:31). “Alagad an gabos na nagarako saiya, tinawan niya nin kapangyarihan na magin mga aki nin Dios, sainda na mga nagtutubod sa saiyang ngaran” (Juan 1:12). Makaka-ako kan buhay na daeng kasagkodan bilang libreng regalo kan Dios. “Alagad an ugay nin Dios iyo an buhay na dae nin katapusan diyan ki Kristo Hesus na satong Kagurangnan” (Roma 6:23). Pwede kang magkaigwa nin pano asin makahulugan na buhay. Si Hesus nagsabi: “Ako napagidgi tanganing sinda magkaigwa nin buhay, asin na sinda magkaigwa kayan nin dae makayanan” (Juan 10:10). Pwede kang mabuhay na daeng kasagkodan kaibahan an Dios sa langit ta siya nagtuga: “Asin kun ako magduman asin magandam saindo nin lugar, ako madigdi liwat, asin ipagiiba ko kamo; tanganing kung sain ako, duman man kamo” (Juan 14:3).

Kun gusto mong akuon si Hesu-Kristo bilang saimong tagapagligtas asin magako nin kapatawadan hali sa Dios, uni an sarong pamibi. Rumdumon mo na dae ka maliligtas sa paagi kan pagpamibi mo kaini o iba pang mga pamibi. Sa pagtobod sana ki Hesu-Kristo asin sa ginibo niya sa krus ika maliligtas sa kasalan. An pamibing ini saro sanang paagi na maipahiling mo sa Kaguranganan an pagtobod mo asin pagpasalamat mo sa saiya sa pagtao niya nin paagi na ika maligtas. “Kagurangnan, aram ko na ako nagkasala tumang sa saimo asin dapat sanang padusahan pero inako ni Hesu-Kristo ang padusa na para sakuya nganing sa paagi sa pagtobod saiya ako mapatawad. Inaako ko an inoopreser mong kapatawadan asin ibinubugtak ko an sakuyang pagtiwala saimo para sa sakong kaligtasan. Inaako ko si Hesus bilang sakuyang personal na Paraligtas! Salamat sa saimong makangangalas na biyaya asin pagkaherak – an regalo na buhay na daeng kasagkudan! Amen!”

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Pano ako makakasiguro na ako maduman sa langit pag ako nagadan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries