settings icon
share icon
Hapot

Ano an tamang relihiyon para sako?

Simbag


Sa mga kakanan ngunyan, pwede na kitang mag-order nin kakanon sa paagi kan pakalutong gusto ta. An ibang tindahan nin kape inoorgolyo an dakol na klase asin namit kan saindang kape. Maski pa mabakal nin harong asin sakayan, makakakua kita nin saro na igwa kan klase na gusto ta. Bako na lang nagkakapira an pagpipilian ta sa kun ano man na bagay. Makakahanap ka nin gabos na gusto mo base sa saimong personal na gusto asin kaipuhan.

Pano man an relihiyon na para saimo? Sarong relihiyon na dae ka makokonsensiya, mayong istriktong ipinapagibo, asin kun ano man na ipinagbabawal? Igwa kayan, arog kan sinabi ko. Pero ano daw an relihiyon, sarong bagay na pwede tang pilion arog kan pagpili kan namit kan sorbetes?

Kadakol na relihiyon an nakakakua kan satuyang atensyon ngunyan na panahon, kaya ano ta pipilion ta si Hesus kesa ki Muhammad o Confucius, Buddha, Joseph Smith, Quiboloy asin Felix Manalo? Bakong gabos na mga relihiyon na ini dadarahon kita sa langit? Bakong pare-pareho man sana an mga ini? Pero an totoo, bako man gabos na relihiyon dalan paduman sa langit, arog na bako man gabos na agihan paduman sa Manila.

Si Hesus sana an igwang awtoridad hali sa Dios huli ta si Hesus sana an nabuhay liwat hali sa kagadanan. Si Muhammad, Confucius, asin an iba pa yaon pa sa saindang mga lolobngan hanggang sa aldaw na ini. Pero si Hesus, sa paagi kan Saiyang kapangyarihan, nabuhay liwat matapos an tolong aldaw matapos Siyang nagadan sa krus. Siisay man na igwang kapangyarihan tumang sa kagadanan angay kan satong atensyon. Siisay man na may kapangyarihan tumang sa kagadanan maninigo na satong dangugon.

Kadakol kan ebidensya na si Hesus nabuhay liwat. Inot, igwang limang gatos katawo na nakahiling na si Kristo nabuhay liwat. Bakong basta-basta an limang gatos asin dae ini pwedeng basang-basangon. Saro pa an pinaglubungan ni Hesus na mayo nang laog. Napugulan kuta kan mga kaiwal ni Hesus an bareta kan pagkabuhay Niyang liwat sa paagi kan pagpahiling kan gadan asin nalalapang hawak Niya pero mayo man sindang mapapahiling! Mayo nang laog an Saiyang lubungan. Mahahabon daw kan Saiyang mga disipolo an Saiyang hawak? Nababantayan ini kan mga armadong soldados. An Saiyang mga para sunod nagdurulag huli sa katakutan kan Siya inaresto asin ipinako sa krus kaya harayo sa katotoohan na an mga ini matumang sa mga soldados. Dai matatago an kamtotoohsn na si Hesus nabuhay liwat hali sa kagadanan.

Sa liwat, siisay man an igwang kapangyarihan tumang sa kagadanan maninigong dangugon. Si Hesus pinatotoohan an Saiyang kapangyarihan kaya kaipuhan tang dangugon an Saiyang mga tataramon. Si Hesus iyo an solong dalan paduman sa kaligtasan (Juan 14:6). Siya bakong saro sa dakol na dalan. Si Hesus an dalan.

Asin sinabi man ni Hesus, “Madya kamo sa sako gabos na nagpapagal asin nagagabatan, asin tatawan ko kamo nin pahingalo” (Mateo 11:28). Yaon kita sa sarong kinaban na pano nin pagsakit asin problema. Halos gabos kita igwang mga kamunduan, nalugadan, asin katakutan. Ano an gusto ta? Makabalik sa Dios o basta lang na relihiyon? Sarong buhay na Paraligtas o saro sa kadakol na gadan na “propeta”? Sarong makahulugan na relasyon o mayong kamanungdanan na mga ritwal? Si Hesus bakong saro sa mga pagpipilian – Siya an dapat pilion!

Si Hesus iyo an tamang “relihiyon” kun ika naghahanap nin kapatawadan (Mga Gibo 10:43). Si Hesus iyo an tamang “relihiyon” kun ika naghahanap nin maogmang relasyon sa Dios (John 10:10). Si Hesus iyo an tamang “relihiyon” kun ika naghahanap nin daing katapusan na harong sa Langit (Juan 3:16). Ipamugtak ta an satuyang pagtobod ki Hesu-Kristo bilang satuyang Paraligtas; dae ta ini pamamasulan! Magtiwala kita sa Saiya para sa kapatawadan kan satong mga kasalan.

Kun gusto mong magkaigwa nin “tamang relasyon” sa Dios, uni an sarong pamibi. Rumdumon mo na dae ka maliligtas sa paagi kan pagpamibi mo kaini o iba pang mga pamibi. Sa pagtobod sana ki Hesu-Kristo asin sa ginibo niya sa krus ika maliligtas sa kasalan. An pamibing ini saro sanang paagi na maipahiling mo sa Kaguranganan an pagtobod mo asin pagpasalamat mo sa saiya sa pagtao niya nin paagi na ika maligtas. “Kagurangnan, aram ko na ako nagkasala tumang sa saimo asin dapat sanang padusahan pero inako ni Hesu-Kristo ang padusa na para sakuya nganing sa paagi sa pagtobod saiya ako mapatawad. Ibinubugtak ko an sakuyang pagtiwala saimo para sa sakong kaligtasan. Salamat sa saimong makangangalas na biyaya asin pagkaherak – an regalo na buhay na daeng kasagkudan! Amen!”

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an tamang relihiyon para sako?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries