settings icon
share icon
Hapot

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pag-inom nin arak?

Simbag


Kadakol an sinasabi kan Biblia manongod sa pag-inom nin arak (Levitico 10:9; Mga Bilang 6:3; Deuteronomio 29:6; Mga Hukom 13:4, 7, 14; Mga Talinhaga 20:1; Isaias 5:11, 22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12). Alagad dai pinagbabawalan kan Biblia an sarong Kristyano na mag-inom nin arak, beer, o iba pang mga inomon na igwa nin alkohol. An totoo kaiyan, igwang parte kan Biblia an nagsasabi nin positibong bagay manongod sa arak. Sa libro kan Parahulit 9:7 sinasabi, “asin inoma an saimong arak na may magayagayang puso.” Sa Mga Salmo 104:14-15 sinasabi na an Dios nagtatao nin, “arak na nakakaranga sa puso nin tawo.” Sa Amos 9:14 sinasabi na an a pag-inom nin arak hali sa sadiring daga sinyales kan biyaya nin Dios.” Sa Isaias 55:1, “Madya, bakal kamo, na mayong bayad asin mayong halaga, nin arak saka gatas...”

An sinasabi kan Kagurangnan sa mga Kristyano iyo na maglikay na maburat sa arak (Efeso 5:18). Kinokondenar kan Biblia an pagburat asin an epekto kaini (Mga Talinhaga 23:29-35). Sinasabi man sa mga Kristyano na dai magpabaya na maoripon sinda nin anoman na bagay (1 Corinto 6:12; 2 Pedro 2:19). An sobrang pag-inom nin arak nakakaadik. Pinagbabawal man kan Biblia sa mga Kristyano an mag gibo nin mga bagay na makakadaya kan ibang Kristyano o makakadara sa sainda sa pagkakasala (1 Corinto 8:9-13). Si liwanag kan mga prinsipyong ini, dipisil para sa sarong Kristyano an magin para-inom nin arak para sa kamurawayan nin Dios (1 Corinto 10:31).

Ginibo ni Hesus na arak an tubig. Posibleng sa nagkapirang okasyon si Hesus nag-inom nin arak (Juan 2:1-11; Mateo 26:29). Sa panahon kan Bagong Tipan, an tubig bakong malinig arog kan tubig ta ngunyan. Kun bakong huli sa modernong teknolohiya, an tubig pano nin bakterya asin iba-ibang klase nin mikrobyo. Resulta, arak an iniinom kan mga tawo huli ta ini mas malinig asin bakong kontaminado. Sa 1 Timoteo 5:23, sinabi ni Apostol Pablo ki Timoteo na magpondo sa pagpara-inom kan tubig na posibleng nagkakawsa kan pagparakulog kan saiyang tulak, kundi mag-inom nin arak. Sa panahon na ito, an arak bakong arog kan arak ta ngunyan na grabe an salak na alkohol. Sala man na sabihon ta na katas lang ito nin ubas, alagad sala man na sabihon ta na pareho ito kan arak ta ngunyan. Liwat, an Biblia dai nagbabawal sa sarong Kristyano na mag-inom nin arak, beer o anoman na inomon na igwang alkohol. An alkohol dai nin kasalan. An pagburat asin an adiksyon sa arak an dapat na likayan kan sarong Kristyano (Efeso 5:18; 1 Corinto 6:12).

An diit na pag-inom nin arak dai nakakaraot sa hawak, dai nakakburat, asin dai nakaka-adik. Minsan an mga doktor nagsasabi na an pag-inom nin diit na arak marhay para sa satuyang salud, lalo na sa puso. An pag-inom nin diit na arak tinutugutan para sa mga Kristyano. An pagburat asin an adiksyon kasalan. Alagad, huli sa mga biblikal na prinsipyo sa pag-inom nin arak asin sa mga epekto kaini, huli sa tentasyon na baka an pag-inom nin diit na arak magin adiksyon, an posibilidad na magin singkugan kan ibang Kristyano, mas marhay na an sarong Kristyano dai mag-inom nin arak.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pag-inom nin arak? Kasalan para sa sarong Kristyano an mag-inom nin arak?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries