settings icon
share icon
Hapot

Isay si Hesu-Kristo?

Simbag


Bakong arog kan hapot sa “eksistensya kan Dios?” diit sanang tawo an naghahapot kun si Hesus nag eksister. Ako kan kadaklan na si Hesus totoong nagin tawo na naglakaw sa ibabaw kan kinaban sa Israel 2000 taon an uminagi. An debate nagpupuon kun iyo nang pinaguulayan an manongod sa bilog na pakabisto ki Hesus. Kadaklan na relihiyon nagtutukdo na si Hesus sarong propeta o sarong marahay na paratukdo o sarong matanos na tawo. An problema ta an Biblia nagtutukdo na si Hesus bako sana asin mas pa sa sarong propeta o sarong paratukdo o sarong matanos na tawo.

Sa libro ni C.S. Lewis na may titulong Mere Christianity nakasurat an mga minasunod: “Pinupurbaran ko na malikayan kan lambang saro na makataram kan sa patal na bagay manongod saiya [Hesus-Kristo]: ‘Handa akong akoon si Kristo bilang dakulang paratukdo, pero dae ko inaako an saiyang pabisto bilang Dios.’ Yan an sarong bagay na dae ta dapat sabihun. An tawo na saro sanang tawo asin magtaram kan mga bagay na tinaram ni Hesus dae pwedeng magin dakulang paratukdo. Kun bako siyang may deperensya – arog kan sarong tawo na nagsabi na siya sarong estrelyadong sugok – o kaya siya an demonyo kan impyerno. Dapat kang magpili. Ano ining Hesus na ini iyo an aki nin Dios o sarong tawo na may deperensya o mas malala pa. Pwede mo siyang apodon na patal, pwede mo siyang ludaan asin gadanon na garo demonyo; o magtiklod sa saiya asin apodon siyang Kagurangnan asin Dios. Dae kita magtubod na siya dakulang paratukdo sana. Dae kita niya tinukduan kaiyan, dae lamang.”

Ngunyan, ano an pabisto ni Hesus manongod sa saiyang sadiri? Ano an sabi kan Biblia manongod kun siisay si Hesus? Enot, hilingon ta an mga tataramon nin Hesus sa Juan 10:30, “Ako asin an Ama saro sana.” Sa enot na hiling, dae ta iisipon na ini pabisto ni Hesus bilang Dios. Pero kun hihilingon ta an nagin reaksyon kan mga Judio sa saiyang sinabi, “An mga Judio nagsirimbag saiya, ‘huli sa marahay na gibo dae mi ika ginagapo, kundi huli sa paglanghad; asin huli ta ika, na tawo nagpapakang Dios’” (Juan 10:33). Naintindihan kan mga Judio an sinabi ni Hesus bilang pagpabisto na siya Dios. Sa mga masunod na bersikulo, dae ni Hesus sinaway an mga Judio asin dae niya sinabihan na, “Dae ako nagsasabi na Dios ako.” Ini nagpapahiling na inaako talaga ni Hesus na siya Dios sa sinabi niya na, “Ako asin an Ama saro sana” (Juan 10:30). Saro pang ehemplo an Juan 8:58: “Si Hesus nagsabi sainda, ‘Sa katotoohan, sa katotoohan, ako nagsabi saindo, dae pa namundag si Abraham, iyo na ako!’” Liwat an reaksyon kan mga Judio iyo an gapuon siya (Juan 8:59). Pinapaisi ni Hesus an saiying sadiri na “Ako” bilang direktang aplikasyon kan pangaran nin Dios sa Lumang Tipan (Exodo 3:14). Tano ta liwat gustong gapuon kan mga Judio si Hesus kun dae siya nagtaram nin mga bagay na sa paghuna kan mga Judio pagbasang-basang, pag pabisto na siya Dios?

Sa Juan 1:1 sinasabi “an Tataramon iyo an Dios.” Sa Juan 1:14 nagsasabi “asin an Tataramon nagin laman.” Ini malinaw na nagpapahiling na si Hesus Dios na nagpakang laman. An disipulong si Tomas dineklara si Hesus na, “Kagurangnan ko, asin Dios ko” (Juan 20:28). Dae siya sinaway ni Hesus. Si Apostol Pablo ipinabisto siya bilang, “...dakulang Dios asin satong paraligtas na si Hesus-Kristo” (Tito 2:13). Si Apostol Pedro pareho man an sinabi, “dakulang Dios asin satong paraligtas na si Hesus-Kristo” (2 Pedro1:1). An Dios Ama saksi sa bilog na pagka Dios ni Hesus, “Alagad dapit kan Aki siya nagsasabi, ‘an saimong trono, O Dios, magdadanay sagkod lamang; Asin an cetro nin katanosan iyo an cetro kan saimong kahadean.” An mga propesiya kan Lumang Tipan ki Kristo nagpapaisi kan saiyang pagka Dios, “Huli ta sarong omboy na lalaki a ipinangaki satuya, sarong omboy na lalaki an itinao sa satuya; asin ta yaon sa saiyang abaga an gobyerno aapodon: asin aapodon an saiyang ngaran na Makangangalas, Parahatol, Makosog na Dios, Amang daeng katapusan, Prinsipe nin Katoninongan” (Isaias 9:6).

An argumento ni C.S Lewis sa pagtobod na si Hesus saro sanang marahay na paratukdo bakong ka ako-ako. Si Hesus malinaw na nag pabisto bilang Dios. kun si Hesus bakung Dios, siya nag puputik, asin dae siya pwedeng magin propeta, o matanos na tawo. Sa mga pag purbar na paindahan an mga sinabi ni Hesus, an mga modernong “iskolar” nagsasabi na an “tunay na Hesus kan kasaysayan” dae nagsabi na siya Dios arog kan sinasabi sa Biblia. Siisay kita na magkontra sa tataramon kan Dios manongod sa sinabi asin sa dae sinabi ni Hesus? Panong an “iskolar” magka igwa nin mas maray na kaaraman sa kun ano an sinabi asin dae sinabi ni Hesus kumpara sa mga nakaibahan ni Hesus na nabuhay, nagserbe, asin tinukduan mismo ni Hesus sa kinaban duwang ribong taon na an nakaagi (Juan 14:26)?

Ano ta napakahalaga kan kahapotan manongod sa totoong pakabisto ki Hesus? Ano an kahalagahan kun anu daw si Hesus Dios mananggad o bako? An pinaka importanteng rason tano ta si Hesus dapat Dios iyo ta kun bako siyang Dios, an saiyang kagadanan dae magigin igo tanganing bayadan an penalidad kan kasalan kan bilog na kinaban (1 Juan 2:2). Dios sana an pwedeng magbayad kan arug kadakulang kasalan (Roma 5:8; 2 Corinto 5:21). Si Hesus dapat Dios tanganing mabayadan niya an satuyang kautangan. Si Hesus kaipuhan man na magin tawo tanganing siya magadan. An kaligtasan makukua sana sa paagi nin pagtobod ki Hesu-Kristo. An pagka Dios ni Hesus iyo an rason tano ta siya lang an dalan kan kaligtasan. An pagka Dios ni Hesus an rason tano ta iprinoklamar niya na, “Ako iyo an dalan, asin an katotoohan, pati na an buhay: dae nin sisay na makakadolok sa Ama, kun bakong huli sako” (Juan 14:6).

EnglishBalik sa Bicol home page

Isay si Hesu-Kristo?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries