settings icon
share icon
Hapot

Yaon sain si Hesus sa laog kan tolong aldaw sa pagultanan kan saiyang kagadanan asin pagkabuhay liwat?

Simbag


Sinasabi sa 1 Pedro 3:18-19 na, “Huli ta si Kristo man nagtios nin makasaro manongod sa mga kasalan, an matanos manongod sa mga bakong matanos; tanganing madara niya kita sa Dios; huling siya ginadan sa laman, alagad binuhay sa espiritu; Na diyan man sana napaduman asin naghulit sa mga espiritu na nasa bilangoan.” An mga tataramon na “sa espiritu” sa bersikulo 18 eksaktong pareho an pakagamit kan tataramon na, “sa laman.” An tataramon na “sa espiritu” igwa nin relasyon sa tataramon na “sa laman.” An “laman” asin “espiritu” na nasambit iyo an laman asin espiritu ni Kristo. An mga tataramon na “binuhay sa espiritu” nangangahulugan na an pagdara niya kan kasalan kan sangkatauhan asin an saiyang kagadanan iyo an nagsuhay kan saiyang espitiru sa Ama (Mateo 27:46). Kan an paghugas ni Hesus sa kasalan kompleto nang natapos, an relasyon kan saiyang espiritu sa Ama nakabalik.

Pinapahiling sa 1 Pedro 3:18-22 an nagsusumpay sa pagultanan kan pagsakit ni Kristo (bersikulo 18) asin an saiyang kamurawayan (beriskulo 22). Si Pedro sana an nagtao nin malinaw na impormasyon manongod sa kun ano an nangyari sa pagultanan kan kagadanan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. An tataramon na “naghulit” sa bersikulo 19 bakong arog kan mga ordinaryong tataramon na ginamit sa Bagong Tipan para sa pagsermon o pagtukdo kan ebanghelyo. An tataramon na ”naghulit” nangangahulugan nin pagpahayag nin mensahe. Si Hesus nagsakit asin nagadan sa krus, an saiyang hawak nagadan, asin an saiyang espiritu nagadan kan siya nagin kasalan. Alagad, an saiyang espiritu binuhay liwat asin isinuko niya sa Ama. Sosog ki Pedro, sa mga panahon sa pagultanan kan saiyang kagadanan asin kan saiyang pagkabuhay liwat, si Hesus nagpahayag asin nagdara nin mensahe sa mga “espiritu na nasa bilangoan.”

Sa pagpoon, inaapod ni Pedro an mga tawo bilang mga “kalag” asin bakong “espiritu” (3:20). Sa Bagong Tipan, an tataramon na “espiritu” ginagamit para sa mga anghel o demonyo, bakong para sa mga tawo. Siring man, mayong sinabi sa Biblia na si Hesus nagduman asin nagbisita sa impyerno. Sinasabi sa Mga Gibo 2:31 na si Hesus nagduman sa “Hades” (New American Standard Bible), alagad an “Hades” bakong impyerno. An tataramon na “Hades” ginagamit para sa lugar nin mga gadan, sarong temporaryong lugar kun sain an mga gadan naghahalat kan saindang pagkabuhay liwat. An Kapahayagan 20:11-15 (NASB asin sa New International Version) nagtatao nin malinaw na kaibahan kan “Hades” sa “impyerno.” An impyerno permanente asin pinal na lugar para sa mga taong nahukuman na mantang an “Hades” sarong temporaryong lugar sana.

Isinuko kan satuyang Kagurangnan an saiyang espiritu sa Ama, nagadan, asin an panahon sa pagultanan kan saiyang kagadan asin pagkabuhay liwat, nagduman sa lugar kan mga gadan kun sain siya nagdara nin mensahe sa mga espiritu (posibleng ini mga inapon na nagkasalang anghel; hilingon sa Hudas 6) sa panahon pa bago kan pagbaha sa panahon ni Noe. Malinaw ini sa bersikulo 20. Dai sinabi ni Pedro kun ano an dinarang mensahe ni Hesus sa mga nakabilangong espiritu, alagad an mensahe bakong mensahe nin pagtubos mantang an mga nagkasalang anghel dai maliligtas (Hebreo 2:16). Posibleng an mensahe sarong deklarasyon nin kapangganahan laban ki Satanas asin sa saiyang mga kampon (1 Pedro 3:22; Colosas 2:15). Pinapahiling man sa Efeso 4:8-10 na si Kristo nagduman sa “paraiso” (Lukas 16:20; 23:43) asin dinara sa langit an gabos na nagturubod sa saiya bago pa an saiyang kagadanan. An teksto dai nagtao nin dakol na detalye manongod sa kun ano an nangyari, alagad dakol na mga madudunong sa Biblia nagtutubod na iyo ini an kahulugan kan “bihag an pagkabihag.”

Bakong malinaw sa BIblia kun ano an ginibo ni Hesus sa laog nin tolong aldaw sa pagultanan kan saiyang kagadanan asin pagkabuhay liwat. Pero garo pinapahiling na si Hesus nagdara nin mensahe nin kapangganahan sa mga nagkasalang anghel asin sa mga dai nagtubod sa saiya. An mahihiling tang katotoohan iyo na si Hesus dai nagtatao nin ikaduwang tsansa para sa kaligtasan. An Biblia nagsasabi na kita maatubang sa paghukom pag kita nagadan (Hebreo 9:27), bakong ikaduwang tansa. Mayo man nanggad nin malinaw na kasimbagan kun ano an ginibo ni Hesus sa laog nin tolong aldaw sa pagultanan kan saiyang kagadanan asin pagkabuhay liwat. Siguro saro sana ini sa mga misteryo na maiintindihan ta sana pag nakaabot na kita sa kamurawayan.

EnglishBalik sa Bicol home page

Yaon sain si Hesus sa laog kan tolong aldaw sa pagultanan kan saiyang kagadanan asin pagkabuhay liwat?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries