settings icon
share icon
Hapot

Ano an Kristyanismo asin ano an mga tinutubod kan mga Kristyano?

Simbag


An 1 Corinto 15:1-4 nagsasabi, “Ngunyan, ipinapatalastas ko saindo, mga tugang, an ebanghelyo na ipinaghulit ko saindo, na iyan inako man nindo, na diyan man kaiyan kamo nagdadanay. Na huli man kaiyan kamo mga ligtas, kun dae nindo butasan an tataramon na ipinaghulit ko saindo , kun bakong sayang an saindong pagtobod. Huli ta enot sa gabos, itinao ko sa saindo an sako man na inako: na si Kristo nagadan huli sa satong mga kasalan, siring sa mga Kasuratan; Asin na siya ilinobong; asin na siya binuhay liwat sa ikatolong aldaw, siring sa mga Kasuratan.”

Iyan an sentro kan pagtobod kan Kristyanismo. Naiiba sa gabos na relehiyon, an Kristyanismo mas naka sentro sa relasyon kaysa sa mga ritwal. Imbes na magparalista kan pwede asin dae pwedeng gibuhon, an obheto kan sarong Kristyano iyo an atamanon an pamumuhay kaebahan an Dios Ama. An relasyon na iyan nagin posible huli sa ginibo ni Hesu-Kristo asin kan saiyang ministeryo sa buhay kan mga Kristyano sa paagi kan Espiritu Santo.

An mga Kristyano nagtotobod na an Biblia pinasabong, mayong sala na tataramon kan Dios, asin an katokdoan kaini pinal asin makapangyarihan (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21). An mga Kristyano nagtotobod sa sarong Dios na igwang tolong Persona, Dios Ama, Dios Aki (Hesu-Kristo), asin Dios Espiritu Santo.

Nagtotobod an mga Kristyano na an sangkatauhan linalang tanganing magkaigwa nin relasyon sa Dios, alagad huli sa kasalan gabos na tawo nakasuhay sa Dios (Roma 3:23, 5:12). An Kristyanismo nagtotokdo na si Hesus nabuhay sa kinaban na ini bilang sarong tunay na Dios alagad tunay man na tawo (Filipos 2:6-11), asin nagadan sa krus. An mga Kristyano nagtotobod na matapos siyang magadan sa krus, si Kristo ilinubong, nabuhay liwat, asin ngunyan nakatukaw sa toong trono kan Dios Ama, parasorog kan mga paratobod (Hebreo 7:25). An Kristyanismo nag poproklamar na an kagadanan ni Hesus sa krus igo na bayadan an gabos na kasalan kan tawo asin iyo ini an nag babalik kan naraot na relasyon kan tawo sa Dios (Hebreo 9:11-14; Roma 5:8; 6:23).

Tanganing maligtas, an tawo kaipuhan na magtobod sa ginibo ni Kristo sa krus. Kun siisay man an magtobod na si Kristo nagadan para sa saiya asin binayadan an saiyang kasalan, asin nabuhay liwat, an taong iyan maliligtas. Mayong magiginibo an sarong tawo nganing mag ako nin kaligtasan. Mayo dawa saro an pwedeng maging “matanos” nganing paogmahon an Dios sa saiyang sadiring paagi huli ta an gabos na tawo parakasala (Isaias 53:6, 64:6-7). Panduwa, mayo nang pwede pang idagdag na gibo ta an gabos ginibo na ni Kristo! Kan siya nasa krus, sinabi ni Hesus, “Tapos na” (Juan 19:30).

Mayong magiginibo an tawo tanganing mag ako nin kaligtasan, matapos na an tawo magtiwala sa ginibo ni Kristo sa krus, mayo man pwedeng gibuhon an tawo tanganing mawara an saiyang kaligtasan huli ta an kaligtasan ginibo na asin kinompleto na ni Kristo! Mayong bagay sa kaligtasan an nakadepnde sa tawo. Sinasabi sa Juan 10:27-29, “An sakong mga karnero minadangog kan sakong tingog, asin midbid ko sinda, asin sinda minasonod sako: Asin ako nagtatao sainda nin buhay na dae nin kataposan; asin sinda na nanggad mapapahamak, asin dae nin siisay man na makakaagaw sainda sa sakong kamot.”

Pwede kitang magsabi, “marhay ini – pag ako ligtas na, pwede ko nang gibuhon gabos na gusto ko ta dae man mawawara an sakong kaligtasan!” An kaligtasan bakong lisensya tanganing gibuhon ta na an gabos na gusto tang gibuhon. An kaligtasan pinapalibre kita sa parakasala tang naturalesa asin tinawan kita nin kapangyarihan na magkaigwa nin tamang relasyon sa Dios. Dati kitang mga uripon kan kasalan, ngunyan uripon na kita ni Kristo (Roma 6:15-22). Hanggang an mga paratubod yaon pa sa kinaban na ini asin nakaistar sa hawak na laman, pirming yaon an pakikipaglaban sa kasalan. Alagad, an mga Kristyano pwedeng magin mapanggana tumang sa kasalan sa paagi kan pagadal asin pag sa buhay kan tataramon nin Dios (Biblia), asin sa pag giya kan Espiritu Santo, sa pag pasakop sa Espiritu Santo asin sa pagsonod sa tataramon kan Dios.

Samantyalang an ibang relihiyon naka sentro sa mga pwede asin dae pwedeng gibuhon kan sarong tawo, an Kristyanismo man naka sentro sa pagtobod na si Kristo nagadan sa krus bilang kabayadan kan satong kasalan asin nabuhay liwat. An satuyang mga kasalan binayadan na asin pwede na kitang magkaigwa nin marhay asin tamang relasyon sa Dios. Pwede kitang magin mapanggana tumang sa kasalan asin mamuhay na kaibahan an Dios asin nagkokoyog sa saiyang tataramon. Iyo ini an totoong biblikal na Kristyanismo.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an Kristyanismo asin ano an mga tinutubod kan mga Kristyano?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries