settings icon
share icon
Hapot

Ano an apat na batas espiritwal?

Simbag


An Apat na Batas Espiritwal sarong paagi kan pag hulit kan marhay na bareta kan kaligtasan huli sa pagtobod ki Hesu-Kristo. Ini sarong simpleng pagpapasonod-sonod kan mga importanteng impormasyon kan Ebanghelyo sa apat na puntos.

An enot sa Apat na Batas Espiritwal iyo an, “An Dios namomoot saimo asin igwang magayon na plano sa buhay mo.” Sinasabi sa Juan 3:16, “Huli ta an Dios namoot na gayo sa kinaban, na itinao niya an saiyang Aking Bogtong tanganing an siisay man na minatubod sa saiya dae mapahamak kundi magka igwa nin buhay na daeng kasagkudan.” Sa Juan 10:10 pinaliwanag an rason tano ta si Hesus nag digdi sa kinaban, “An mahabon dae minadigdi, kundi sa paghabon, asin sa paggadan, pati sa pagraot: ako napadigdi tanganing sinda magkaigwa nin buhay, asin na sinda magkaigwa kaiyan na dai makayanan.” Ano an nakakaulang satuya sa pagkamoot kan Dios? Ano an nakakapugol satuya tanganing magkaigwa nin abundang buhay?

An ikaduwa sa Apat na Batas Espiritwal iyo an, “An sangkatauhan nadagtaan kan kasalan asin nakasuhay sa Dios. Bilang resulta, dae ta maaaraman an magayon asin makangangalas na plano nin Dios sa satuyang buhay. Siniguro sa Roma 3:23 an bagay na ini, “Ta an gabos nagkasala, asin dae nakaabot kan kamurawayan nin Dios.” Sinasabi man sa Roma 6:23 kun ano an kabayadan kan kasalan, “Huli ta an bayad nin kasalan iyo an kagadanan.” Kita linalang kan Dios tanganing magkaigwa nin relasyon sa saiya, alagad an tawo nagdara nin kasalan sa kinaban asin nasuhay sa Dios. Rinaot ta an maray na relasyon ta sa Dios. Ano an solusyon?

An pantolo sa Apat na Batas Espiritwal iyo an, “Si Hesu-Kristo sana an tinao nin Dios na paagi tanganing kita mapatawad sa satuyang mga kasalan. Sa paagi man ni Hesus, maibabalik sa tama an satuyang relasyon sa Dios.” Sinasabi sa Roma 5:8, “Alagad ipinamimidbid nin Dios an saiyang sadiring pagkamoot sa sato, huli ta kan kita mga parakasala pa, sa Kristo nagadan dahil sato.” Ipanapaaram man satuya kan 1 Corinto 15:3-4 kun ano an dapat tang maaraman asin tobodon ta nganing maligtas, “...na si Kristo nagadan huli sa satong mga kasalan, siring sa mga Kasuratan; asin na siya ilinobong; asin na siya binuhay liwat sa ikatolong aldaw, siring sa mga Kasuratan...” Si Hesus mismo nagsabi na siya sana an dalan kan kaligtasan sa Juan 14:6, “Ako iyo an dalan, asin an katotoohan, pati an buhay: dae nin siisay an makakadolok sa Ama, kun bakong huli sako.” Pano ako makakaako kan makangangalas na regalo kan kaligtasan?

An ultimo sa Apat na Batas Espiritwal iyo an, “Dapat tang tobodon si Hesu-Kristo bilang paraligtas tanganing kita mag ako kan regalong kaligtasan asin aramon an makangangalas na plano kan Dios sa satuyang buhay.” Sinasabi sa Juan 1:12 na, “Alagad an gabos na nagarako saiya, tinawan niya nin kapangyarihan na magin mga aki nin Dios, sainda na mga nagtutubod sa saiyang ngaran.” Malinaw man na sinabi sa Mga Gibo 16:31 na, “Tumobod ka sa Kagurangnan na si Hesus, asin ika makakaligtas.” Kita maliligtas huli sa grasya sana, sa paagi sana sa pagtobod, ki Hesu-Kristo sana (Efeso 2:8-9).

Kun gusto mong magtiwala ki Hesu-Kristo bilang saimong personal na paraligtas, sambiton mo ining mga tataramon ni ini sa Dios. Dae ka maliligtas sa paagi kan pagsambit kan mga tataramon na ini kundi ika maliligtas huli sa pagtiwala asin pagtobod ki Kristo. An pamibing ini saro sanang paagi na maipahiling mo sa Kaguranganan an pagtobod mo asin pagpasalamat mo sa saiya sa pagtao niya nin paagi na ika maligtas. “Kagurangnan, aram ko na ako nagkasala tumang sa saimo asin dapat sanang padusahan pero inako ni Hesu-Kristo ang padusa na para sakuya nganing sa paagi sa pagtobod saiya ako mapatawad. Inaako ko an inoopreser mong kapatawadan asin ibinubugtak ko an sakuyang pagtiwala saimo para sa sakong kaligtasan. Inaako ko si Hesus bilang sakuyang personal na Paraligtas! Salamat sa saimong makangangalas na biyaya asin pagkaherak – an regalo na buhay na daeng kasagkudan! Amen!”

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an apat na batas espiritwal?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries