settings icon
share icon
Hapot

Ano an balaog nin pagtaram sa ibang tataramon?

Simbag


Enot na nangyari an pagtaram sa ibang tataramon sa aldaw kan Pentecostes sa Mga Gibo 2:1-4. An mga Apostol nagluruwas asin naghulit kan evanghelyo sa mga tawo, gamit an saindang mga sadiring tataramon: “Mga taga Creta asin mga taga Arabia, kita gabos nakakadangog sainda na nagtataram sa satong tataramon kan mga mapangyaring gibo kan Dios! (Mga Gibo 2:11). An Griegong tataramon na ginamit igwang boot sabihon na “tataramon” o “lingwahe.” An balaog nin pagtaram sa ibang tataramon iyo an pagtaram nin lingwahe na dai niya aram tanganing makapag ministeryo sa ibang tawo na nagtataram asin nakakaintindi kan tinataram na lingwahe. Sa 1 Corinto 12-14, si Apostol Pablo nagtaram manongod sa mga milagrosong balaog, “Alagad ngunyan, mga tugang, kun ako dumatong sa saindo na nagtataram nin ibang mga tataramon, ano an pakikinabangon nindo sako, kun dai ako makiolay saindo, sa pagpahayag, o sa pakasabot, o sa paghulit, o sa pagtokdo?” (1 Corinto 14:6). Sosog ki Apostol Pablo, asin sosog sa mga tataramon na yaon sa libro kan Mga Gibo, an pagtaram sa ibang tataramon igwa nin kamugtakan asin pakinabang para sa mga nakakadangog kan mensahe nin Dios sa saiyang sadiring lingwahe na naiintindihan niya, alagad ini mayong kamugtakan sa lambang saro maliban na ini i-interpret sainda dangan maintindihan ninda.

An tawo na igwa nin balaog sa paginterpret nin ibang tataramon (1 Corinto 12:30) nakakaintindi kun ano an sinasabi kan nagtataram sa ibang tataramon dawa dai niya aram an tataramon na sinasabi. An mga interpreter kan ibang tataramon iyo an mapaliwanag kan mensahe kan ibang tataramon sa lambang saro, tanganing maintindihan kan gabos. “Kaya an nagtataram sa ibang tataramon mamibi na siya makapagsaysay” (1 Corinto 14:13). Tinapos ni Apostol Pablo an saiyang pagtokdo sa paggamit niya nin makokosog na tataramon: Minsan siring sa simbahan pinagmarahay ko pa na magtaram nin limang tataramon na may pakasabot, tanganing ako makapagtokdo man sa iba, ki kan ako magtaram nin sampolong ribo sa ibang tataramon” (1 Corinto 14:19).

An balaog nin pagtaram sa ibang tataramon aplikable pa sa panahon ta ngunyan? Nasambit sa 1 Corinto 13:8 an pagkawara kan balaog nin pagtaram sa ibang tataramon, kinokonektar man digdi an diit-diit na pagkawara kan nasambit na balaog sa pag-abot kan “perpekto” sa 1 Corinto 13:10. Posibleng bako ining malinaw sa teksto. Ginagamit man kan iba an mga teksto sa Biblia arog kan Isaias 28:11 asin Joel 2:28-29 bilang ebidensya na an pagtaram sa ibang tataramon sinyales kan umaaboton na paghukom kan Dios. Sinasabi sa 1 Corinto 14:22 na an pagtaram sa ibang tataramon patanid para sa mga bakong paratubod. Sosog sa argumentong ini, an balaog nin pagtaram sa ibang tataramon patanid para sa mga Hudyo, na huhukuman kan Dios an Israel huli sa pagsikwal ninda ki Hesu-Kristo bilang Mesias. Kaya kan hukuman kan Dios an Israel (kan raoton asin gabaon an Jerusalem kan mga Romano kan A.D. 70), an balaog nin pagtaram sa ibang tataramon dai na maserbe sosog kan saiyang katoyohan.

As parehong paagi, kun an balaog nin pagtaram sa ibang tataramon aktibo sa simbahan ngunyan, dapat ining gibuhon sosog sa sinasabi sa Biblia. Dapat ini totoo asin naiintindihan na tataramon (1 Corinto 14:10). Dapat an katoyohan kaini maipaabot an tataramon kan Dios sa ibang tawo na may ibang tataramon (Mga Gibo 2:6-12). Dapat ini sosog sa kabotan kan Dios na itinao sa paagi ni Apostol Pablo, “Kun may nagtataram sa ibang tataramon, magkaigwa sana nin duwa, o dai lumabi sa tolo, asin mag saro-saro; asin may saro na magpasabot: Alagad kun dai nin parapasabot omalo siya diyan sa simbahan: asin magtaram siya sa saiya man sana, asin sa Dios.” (1 Corinto 14:27-28). Asin ini dapat sosog sa sinasabi kan 1 Corinto 14:33, “Huli ta an Dios bakong Dios nin karibokan, kundi nin katoninongan.”

An Dios makapangyarihan asin kayang magtao sa tawo nin balaog nin pagtaram sa ibang tataramon tanganing an tawong igwa kan balaog na ini magin instrumento kan pagpaabot kan tataramon nin Dios sa ibang tawo na igwa nin ibang tataramon. An Espiritu Santo an nagboboot sa pagtao nin mga espiritwal na balaog (1 Corinto 12:11). Isipon ta na sana kun gurano an pakinabang kan mga misyonero kun dai na sinda kinanakipiuhan na mag eskwela asin magadal nin ibang tataramon, kun awtomatikong kaya na nindang magtaram sa mga tataramon kan ibang tawong mimisyonan ninda. Alagad, an Dios dai na ini ginigibo ngunyan. An pagtaram sa ibang tataramon dai na nangyayari sa simbahan ngunya na mga panahon arog kan nangyari sa Bagong Tipan, dawa aram tang mapapakinabangan ining marhay. An kadakol na mga tawo na nagtataram sa ibang tataramon dai na ini ginigibo sosog sa sinasabi kan Biblia. An katotoohan na ini nagsasabi na an balaog nin pagtaram sa ibang tataramon nawara na o kaya bihira nang marhay sa plano kan Dios sa simbahan ngunyan.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an balaog nin pagtaram sa ibang tataramon?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries