settings icon
share icon
Hapot

Pano ko maaaraman an kabotan kan Dios sa sakuyang buhay?

Simbag


Importanteng marhay na maaraman ta an kabotan kan Dios. Si Hesus nagsabi na an saiyang totoong relasyon yaon duman sa mga nakakaaram asin nagigibo kan kabotan kan Ama: “Huli ta an siisay man na minagibo kan kabotan nin Dios, ini iyo an sakong tugang na lalaki, asin tugang na babae patin ina” (Marcos 3:35). Sa parabola kan duwang aking lalaki, sinagwi ni Hesus an mga padi asin mga gurang huli ta dai ninda giniribo an kabotan nin Dios; “dai sinda nagsorolsol asin nagturubod” (Mateo 21:32). An kabotan nin Dios iyo an mag solsol kita kan satuyang mga kasalan asin magtubod ki Kristo. Kun dai ta pa nagigibo an bagay na ini, dai ta pa inaako an kabotan kan Dios.

Pag inako ta so Kristo sa paagi nin pagutubod, kita nagigin aki nin Dios (Juan 1:12), asin kita pangengenotan niya (Mga Salmo 143:10). Dai kan Dios tinatago an saiyang kabotan satuya; gusto niyang maaraman ta ini. Sa totoo lang, kadakol na siyang tinao sa satuya sa saiyang tataramon. Dapat kitang “magpasalamat sa gabos na bagay: huli ta iyo ini an boot nin Dios manongod saindo diyan ki Kristo-Hesus” (1 Tesalonica 5;18). Dapat igwa kitang marhay na gibo (1 Pedro 2:15). “Huli ta iyo ini an boot nin Dios, an saindong kabanalan, na kamo maglikay sa pagsambay” (1 Tesalonica 4:3).

An kabotan nin Dios naaaraman asin napapatotoohan. Sinasabi sa Roma 12:2, “Asin dai kamo mahaman siring sa kinaban na ini: kundi mahaman kamo huli kan pagkabago kan saindong isip, tanganing mabalo nindo kun ano an marhay, asin maako, patin sangkap na boot nin Dios.” An bersikulong ini tinatawan kita nin importanteng pasunod-sunod: an aki nin Dios habong mahaman siring kan kinaban na ini kundi an saiyang kaisipan binabago kan Espiritu Santo. Mantang an saiyang kaisipan binabago sosog sa mga bagay kan Dios, maaaraman niya an perpektong kabotan nin Dios.

Sa paghanap ta kan kabotan nin Dios, dapat makasiguro kita na an gusto tang mangyari dai ipinagbabawal kan Biblia. Arog halimbawa kan paghabon, ipinagbabawal yan kan Biblia; mantang ipinagbabawal iyan kan Dios, aram ta na bako niyang kabotan na kita magin holdaper – ni dai ta yan dapat ipinagpapamibi. Dapat tang siguruhon na an gusto tang mangyari satuya makatao nin kamurawayan sa Dios asin makatabang sa sato asin sa iba na mag talubo espiritwal.

Minsan dipisil an pagaram kan kabotan nin Dios ta ini nangangaipo nin mahabang pasensya. Natural satuya na gusto tang maaraman na sararoan an gabos na kabotan nin Dios alagd bakong arog kaiyan an sistema nin Dios. Saro-saro, diit-diit na pinapahiling kan Dios an saiyang kabotan, kada sarong lakdang nagpapatalubo kan satuyang pagtubod asin padagos kitang nakakanood na magtiwala sa saiya. An importanteng bagay iyo an habang kita naghahalat kan direksyon nin Dios, sibot man kita sa pag gibo kan mga bagay na aram ta ng uyon sa kabotan kan Dios (Santiago 4:17).

Gusto ta na tinatawan kita kan Dios nin mga eksaktong bagay – sain kita matrabaho, sain maistar, siisay an aagumon, anong klaseng sasakyan an babakalon asin iba pa. Tinatawan kita kan Dios nin mga pagpipilian kun kita magibo kan saiyang kabotan, igwa man siya nin mga paagi tanganing dai kita masala sa pagpili (hilingon an Mga Gibo 16:6-7).

Mas nabibisto ta an sarong tawo, mas naaaraman ta kun ano an mga gusto asin kun ano an habo niya. Halimbawa, sarong aki an nagkakawat nin bola alagad si saiyang bola nakaapon sa balyo kan tinampo pero dai siya nagdalagan tanganing kuahon ito, aram niya kaya na habo kan saiyang ama na siya minabalyo sa tinampo. Dai niya kaipuhan haputon an saiyang ama sa lambang sitwasyon kan saiyang buhay, aram niya kun ano an isisimbag kan saiyang ama ta bistado niya kaya an saiyang ama. Arog man kaiyan an satuyang relasyon sa Dios. Habang kita naglalakaw kaibahan an Dios, nagsusunod sa saiyang tataramon asin nagtitiwala sa saiyang Espiritu, natutuklasan ta na kita tinatawan kan kaisipan ni Kristo (1 Corinto 2:16). Bistado ta siya asin iyan nakakatabang para sato na maaraman an saiyang kabotan. An pag giya kan Dios pirming yaon. “An kabanalan kan matadong iyo an magpapatanos kan saiyang dalan: alagad ta an mararaot na tawo huli kan saiyang karatan mahuhulog” (Mga Talinhaga 11:5).

Kun kita naglalakaw kaiba an Kagurangnan asin ginugusto ta an saiyang kabotan para sa satuyang buhay, ilalag kan Dios an saiyang kabotan sa satuyang mga puso. An pagmawot kan kabotan nin Dios iyo an lyabe, bakong an sadiri tang kabotan. “Ibugtak mo siring man sana an saimong karangahan diyan ki Jehova, asin siya itatao saimo an mga hinahagad nin saimong puso” (Mga Salmo 37:4).

EnglishBalik sa Bicol home page

Pano ko maaaraman an kabotan kan Dios sa sakuyang buhay?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries