settings icon
share icon
Hapot

Babaeng pastor/parasermon? Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa babaeng nagmiministeryo?

Simbag


Mayo na sigurong mas mainit pang isyu na pinagdedebatehan ngunyan sa simbahan kesa sa isyo kan babaeng nagseserbe bilang pastor/parasermon. Importanteng marhay na hilingon ta an isyung ini bakong sa paagi kan lalaki laban sa babae. Igwang mga babae na nagtutubod na an mga babae dai dapat magserbe bilang pastor asin an Biblia nagkaag nin mga limitasyon sa ministeryo kan mga babae, asin igwa man nin mga lalaki na nagtutubod na pwede man na magserbe bilang mga parasermon an mga babae asin mayong limitasyon na ilinaag an Dios sa ministeryo kan mga babae. Bako ining isyu nin diskriminasyon. Ini isyu nin biblikal na enterpretasyon.

An tataramon nin Dios malinaw na nagpoproklamar, “An babae makanood logod na dai maggirong sa bilog na pagpasakop. Alagad dai ako minatogot na an babae magtokdo, ni magsakop sa lalaki, kundi na dai maggirong” (1 Timoteo 2:11-12). Sa simbahan, nagtao an Dios nin magkaibang trabaho sa lalaki asin sa babae. “Huli ta si Adan an enot na linalang, dangan si Eba; Asin si Adan dai nadayaan, kundi an babae huling nadayaan nahulog sa kalapasan (1 Timoteo 2:13-14). An Dios, sa paagi ni Apostol Pablo nagbawal sa mga babae na mag serbe sa paagi nin pagtukdo o sa pagkakaigwa nin espiritwal na awtoridad na mas halangkaw kesa sa lalaki. Pinagbawalan an mga babae na magserbe bilang mga pastor na kun sain mapahiling ni mas mataas na espiritwal na awtoridad kesa sa mga lalaki, kaibahan digdi an magsermon sa mga lalaki, an magtukdo sa mga lalaki sa publiko, asin an paggamit nin espiritwal na awtoridad sa mga lalaki.

Kadakol kan pagkontra sa prinsipyong ini manongod sa mga babaeng pastor asin mga paratukdo. Saro sa pinaka bistadong argumento iyo na si Apostol Pablo nagbawal sa mga babae na magtukdo huli ta kan enot na panahon an mga babae dai nakapagadal. Alagad, an 1 Timoteo 2:11-14 dai man nagbangit kan manongod sa kun ano an inadalan. Kun pinagadalan an kwalipikasyon sa ministeryo, kadaklan sa mga disipulos ni Kristo dai kwalipikado sa paglingkod.

An ikaduwang argumento iyo na an mga babae sanang taga Efeso an pinagbawalan ni Apostol Pablo na magtokdo sa mga lalaki (1 Timoteo isinurat para ki Timoteo, pastor kan Simbahan sa Efeso). An Efeso bistado huli kan templo ni Artemis, asin babae an mga nasa awtoridad sa paganong grupong ini – digdi naghali an saindang argumento na si Apostol Pablo nagtutukdo sana kontra sa mga grupo na pinapangenotan nin mga babae, asin an simbahan dapat na maiba. Pero kun hihilingon ta, an libro kan 1 Timoteo dai lamang nasambit si Artemis, asin dai man sinambit ni Apostol Pablo an mga gawi sa pagsamba kan mga parasunod ni Artemis bilang rason kan pagbawal niya sa 1 Timoteo 2:11-12.

An ikatolong pagkontra iyo na si Pablo nagtutukdo manongod sana sa mag agom, bakong manongod sa gabos na lalaki asin babae. An Griegong tataramon na ginamit para sa “babae” asin “lalaki” sa 1 Timoteo 2 pwedeng para sa mag agom alagad an boot sabihon kan tataramon na ini mas mahiwas pa kaiyan. Parehong Griegong tataramon an ginamit sa bersikulo 8-10. Agom sanang lalaki an mataas kan saiyang kamot sa pagpamibi na mayong kaangotan asin hinanakit sa kapwa (bersikulo 8)? Agom sanang babae an mabado nin marhay, magibo nin marhay, asin masamba sa Dios (bersikulo 9-10)? Dai lamang. An bersikulo 8-10 para sa gabos na lalaki asin babae, bako sanang sa mag agom. Mayo sa konteksto kan mga bersikulong ini an nagsasabi na an mensahe kan bersikulo 11-14 para sana sa mga mag agom.

Saro pang pagkontra sa interpretasyon manongod sa mga baaeng nagpapastor igwa nin relasyon sa mga babae na nangenot asin nagin lider sa Biblia, arog ni Miriam, Deborah, asin si Huldah sa Lumang Tipan. Totoo na an mga babaeng ini pinili kan Dios para sa espesyal na pagserbe sa saiya asin sinda magayon na pangarogan pagabot sa pagtubod, kaisogan asin sa pangengenot. Alagad, an awtoridad kan mga babaeng ini sa Lumang Tipan mayong koneksyon sa isyu kan mga pastor sa simbahan. An Bagong Tipan nagpepresentar nin bagong sistema para sa mga pinili kan Dios – an simbahan, an hawak ni Kristo – asin an sistemang iyan igwa nin istraktura na para sana sa simbahan, bakong para sa nasyon kan Israel o para sa ibang nasyon sa Lumang Tipan.

Parehong argumento an nahaman gamit si Priscilla asin si Phoebe sa Bagong Tipan. Sa Mga Gibo 18, si Priscilla asin si Aquila iprenesentar na mga maimbod na nagseserbe ki Kristo. Enot na nasambitan an pangaran ni Priscillia, nagpapahiling na mas prominente siya kesa sa saiyang agom pag abot sa ministeryo. Ano si Priscilla asin an saiyang agom nagtukdo kan Ebanghelyo ni Kristo ki Apollos? Iyo, sa saindang dalan pauli “kinua siya ninda, asin sinaysayan nin orog karahay kan dalan nin Dios” (Mga Gibo 18:26). Ano an Biblia nagsabi na si Priscilla nag pastor sa sarong simbahan o kaya nagtukdo sa publiko, o nagin tagapangenot espiritwal kan katiripunan nin mga Kristyano? Dai. Si Priscilla dai nagin pastor o tagapangenot sa simbahan asin dai niya kinokontra an sinasabi sa 1 Timoteo 2:11-14.

Sa Roma 16:1, inapod si Phoebe na “diakonesa” (o “katabang”) sa simbahan alagad mayong sinabi sa Biblia na nagserbe siya bilang pastor o paratukdo sa simbahan.

An istraktura kan 1 Timoteo 2:11-14 iyo an rason tano ta an mga babae dai pwedeng magin pastor. An sinabi ni Apostol Pablo sa bersikulo 11-12 masimbag kan satuyang kahapotan na “tano ta dai pwedeng magtukdo asin magkaigwa nin awtoridad an babae kesa sa mga lalaki? Huli ta “si Adan an enot na linalang, dangan si Eba; asin si Adan dai nadayaan, kundi an babae huling nadayaan naholog sa kalapasan” (bersikulo 13-14). Linalang na enot kan Dios si Adan asin sunod si Eba tanganing magin “katabang” ni Adan. An pagkasunod-sunod kan paglalang igwa nin pan gabusan na aplikasyon sa pamilya (Efeso 5:22-33) asin sa simbahan.

An katotoohan na si Eba nadaya itinao sa 1 Timoteo 2:14 bilang rason sa mga babae na dai magserbe bilang pastor o magkaigwa nin awtoridad na mas halangkaw kesa sa mga lalaki. Dai ini nangangahulugan na an mga babae maluluya asin mas madaling madaya kesa sa mga lalaki. Kun an babae mas madaling madaya, tano ta tinugutan ninda an mga ini na magtukdo sa mga kaakian (na madaling hambugan) asin sa kapwa ninda babae (na kun iisipon mas madaling patubudon)? An teksto nagsasabi sana na an mga babae dai pwedeng magtukdo sa mga lalaki o magkaigwa nin mas halangkaw na awtoridad kesa sa mga lalaki ta si Eba iyo an nadaya. Pinili kan Dios na itao sa mga lalaki an awtoridad na magtukdo sa simbahan.

Dakol na babae an igwa nin regalo sa pagigin mainamigo, pagkamaheherakon, asin sa pagtabang. Kadaklan sa mga lokal na ministeryo kan simbahan naka depende sa mga kababaehan. An mga babae sa simbahan dai pinagbawalan na mamibi sa publikong lugar (1 Corinto 11:15), sa mga pagtukdo sana nin espiritwal na bagay sa mga lalaki sinda pinagbawalan. An Biblia dai nagbawal sa mga babae na mag gamit kan regalo kan Espiritu Santo (1 Corinto 12). An mga babae, pareho kan mga lalaki, inapod tanganing mag ministeryo sa iba, ipahiling an bunga kan Espiritu Santo (Galacia 5:22-23), asin ipangadal an Ebanghelyo sa mga nawawara (Mateo 28:18-20; Mga Gibo 1:8; 1 Peter 3:15).

Itinao sana kan Dios sa mga lalaki an awtoridad na magserbe bilang mga espiritwal na paratukdo sa simbahan, ini bakong huli ta mas matibay an mga lalaki o mas maluya an mga babae. Kundi ta iyo ini an gusto kan Dios na mangyari sa saiyang simbahan. An mga lalaki dapat mag tao nin marhay na halimbawa manongod sa pangengenot espiritwal – sa saindang pamumuhay asin sa saindang mga tataramon. Alagad an mga babae tinutugutan na magtukdo sa saindang mga kapwa babae (Tito 2:3-5). Tinutugan man an mga babae na magtukdo sa mga kaakian. Pinagbawalan sana an mga babae na magtukdo o magkaigwa nin mas halangkaw na awtoridad kesa sa mga lalaki sa simbahan. An mga babae dai pwedeng magserbe bilang pastor. Dai ini nangangahulugan na an mga babae bakong importante, kundi tinatawan sinda nin mas diretso asin nakaoyon na trabaho sa plano kan Dios.

EnglishBalik sa Bicol home page

Babaeng pastor/parasermon? Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa babaeng nagmiministeryo?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries