settings icon
share icon
Hapot

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pagigin bakla/tomboy? Kasalan an pagigin bakla/tomboy?

Simbag


An Biblia nagsasabi na an pagigin bakla/tomboy sarong kasalan (Genesis 19:1-13; Levitico 18:22; Roma 1:26-27; 1 Corinto 6:9). Nagtutukdo an Roma 1:26-27 na an pagigin bakla/tomboy resulta kan pagpapainda asin dai pagsunod sa Dios. Pag an tawo nagpapadagos sa kasalan asin dai nagtutubod, tinatao na sinda kan Dios sa mas maraot asin madiklom na kasalan tanganing ipahiling sainda an daeng paglaom na buhay kun mayo an Dios. Sinasabi sa 1 Corinto 6:9 na an mga bakla/tomboy dai mamana kan kahadean nin Dios.

An Dios dai naglalang nin tawo na gustong magin bakla/tomboy. An Biblia nagsasabi na an mga tawo nagigin bakla/tomboy huli sa kasalan (Roma 1:24-27) asin huli kan saindang sadiring kabotan. An sarong tawo pwedeng mamundag na harani sa pagigin bakla/tomboy, pareho man kan ibang tawo na harani sa pagigin bayolente asin iba pang kasalan. Dai yan nagigin rason tanganing pilion kan tawo na magkasala huli sa pagpabaya sa kasalan. Kun an sarong tawo namundag na harani sa kaangotan, ano tama sana na pabayaan niya an saiyang sadiri sa kasalan? Dai lamang! Pareho man iyan kan pagigin bakla/tomboy.

Alagad, dai man an Biblia nagsabi na an pagigin bakla/tomboy mas dakulang kasalan kumpara sa ibang kasalan. Gabos na kasalan pagtumang saDios. An pagigin bakla/tomboy saro sana sa kadakul na nakalista sa 1 Corinto 6:9-10 na makakaulang sa tawo sa paglaog sa kahadean nin Dios. Sabi kan Biblia, igwang kapatawadan na naghahalat para sa mga bakla/tomboy arog kan kapatawadan na naghahalat sa mga parasambay, parasamba sa dios-diosan, paragadan, mahabon asin iba pa. Nagtuga man an Dios nin kapangganahan tumang sa kasalan, kaibahan an pagigin bakla/tomboy, sa gabos na matubod ki Hesu-Kristo para sa saindang kaligtasan (1 Corinto 6:11; 2 Corinto 5:17; Filipos 4:14).

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pagigin bakla/tomboy? Kasalan an pagigin bakla/tomboy?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries