settings icon
share icon
Hapot

Ano an Kristyano?

Simbag


An diksyunaryo nagtao nin kahulugan kan pagiging Kristyano na arog kaini “an tawo na nagsasabing siya nagtutubod ki Hesus bilang Kristo o sa relihiyon base sa katukduan ni Hesus.” Mantang ini magayon na kapinunan, arog kan sinasabi kan dakol na diksyunaryo, ini kulang kun hihilingon ta talaga an katotoohan na sinasabi sa Biblia kun ano talaga an buot sabihon kan pagiging Kristyano. An tataramon na “Kristyano” tulong beses na ginamit sa Lumang Tipan (Mga Gibo 11:26; 26:28; 1 Pedro 4:16). Sa Antioch enot na inapod na Kristyano an mga parasunod ni Hesu-Kristo (Mga Gibo 11:26) huli ta an saindang mga gawi, gibo, asin mga tataramun iyo arog kan ki Kristo. An literal na buot sabihun kan tataramon na “Kristyano” iyo ini, “kaibahan sa grupo ni Kristo” o “parasunod ni Kristo.”

Sa bakong magayon na pangyayari, nawara an dakulang importansya kan tataramon na “Kristyano” asin ginagamit na sana ini kan ibang tawong relihiyoso saka igwang halangkaw na moralidad pero pwedeng dae man talaga sinda tunay na parasunod ni Hesu-Kristo. Kadakol na tawo an dae man talaga totoong nagtutubod asin nagtitiwala ki Hesu-Kristo pero kinokonsidera an saindang mga sadiri na Kristyano huli sana ta sinda nag sisirimba asin sinda naka iristar sa sarong “Kristyanong” nasyon. Pero ang pag simba, an pag serbe sa mga mas ti-os, o an pagigin marhay na tawo dae yan nangangahulugan na Kristyano ka na. An pag duman mo sa simbahan dae buot sabihon kayan na Kristyano ka na, pareho yan kan pag duman mo sa garahe, dae buot sabihon kayan na awto ka na man. An pagigin myembro kan simbahan, an pirming pag attender sa mga pagtitipon asin an pag suporta sa mga trabaho kan simbahan dae nangangahulugan na saro ka nang Kristyano.

An Biblia nagtutukdo na dae kita magigin ka ako-ako sa atubangan ni Kristo huli lamang sa mga marhay na bagay na satuyang ginigibo. Sa Tito 3:5 sinasabi, “Kita ilinigtas Niya bakong huli sa satuyang marhay na gibo, kundi huli sa saiyang pagka herak. Kita ilinigtas niya sa paagi kan pag hugas sa pagkamundag na bago asin sa pagkabakli huli kan Espiritu Santo.” An Kristyano sarong tawo na nilalang na bago kan Dios (Juan 3:3; Juan 3:7; 1 Pedro1:27) nagtutubod asin nagtitiwala ki Hesu-Kristo. Sinasabi sa Efeso 2:8 na “…huli sa biyaya kamo naligtas, sa paagi nin pagtobod – asin ini bakong hale sa saindong mga sadiri, ini regalo kan Dios.”

An totoong Kristyano sarong tawo na nagtutubod asin natitiwala sa persona asin ginibo ni Hesu-Kristo, kaibahan an kagadanan niya sa krus bilang bayad sa kasalan asin sa pagkabuhay liwat sa pan tolong aldaw. Sinasabi sa Juan 1:12 na, “sa gabos na nag ako sa iya, sa gabos na nagtubod sa saiyang pangaran, tinawanan niya nin karapatan na maging aki nin Dios.” An tanda kan totoong Kristyano iyo an pagkamoot sa iba asin pag sunod sa tataramon nin Dios (1 Juan 2:4, 10). An totoong Kristyano tunay na aki nin Dios, parte kan pamilya nin Dios, asin tinawanan nin bagong buhay ki Hesu-Kristo.

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an Kristyano?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries