settings icon
share icon
Hapot

Ano si Hesus sana an dalan paduman sa Langit?

Simbag


Iyo, Si Hesus sana an dalan paduman sa langit. An arog kaiyan ka direktang tataramon madara nin makanos na tanog sa talinga kan mga tawo ngunyan, alagad ini totoo. An Biblia nagtotokdo na mayong ibang dalan an kaligtasan kundi si Hesu-Kristo. Si Hesus nagsabi sa Juan 14:6, “Ako iyo an dalan, asin an katotoohan, pati an buhay: dae nin siisay na makakadolok sa Ama, kun bakong huli sako.” Bako siyang saro sa mga dalan, siya an dalan, siya sana, mayo nang iba. Mayong iba, sa reputasyon, kadunungan, kabanalan, an pwede makadolok sa Ama kun bakong sa paagi ni Hesus.

Igwang nagkakapirang mga rason tano ta si Hesus sana an dalan paduman sa langit. Si Hesus “pinili kan Dios” na magin paraligtas (1 Pedro 2:4). Si Hesus sana an buminaba hali sa langit asin an nagbalik duman (Juan 3:13). Siya sana an tawo na nabuhay na perpekto (Hebreo 4:15). Siya sana an sakripisyo para sa kasalan (1 Juan 2:2; Hebreo 10:26). Siya sana an nakasapat sa mga katogonan asin sa mga propeta (Mateo 5:17). Siya sana an tawo na duminaog sa kagadan (Hebreo 2:14-15). Siya an parapagkasondo kan Dios asin kan tawo (1 Timoteo 2:5). Siya sana an tawo na “itinaas kan Dios sa kaitaas-taasan na lugar” (Filipos 2:9).

Si Hesus nagkapirang beses na nag pabisto na siya sana an dalan paduman sa langit maliban sa Juan 14:16. Iprinisintar niya an saiyang sadiri bilang dapat na tobodon sa Mateo 7:21-27. Sinabi niya man na an saiyang mga tatarom buhay (Juan 6:63). Itinuga niya na an gabos na matobod saiya magkakaigwa nin buhay na daeng kasagkodan (Juan 3:14-15). Siya an pinto kan mga karnero (Juan 10:7); an tinapay kan buhay (Juan 6:35); asin an pagkabuhay liwat (Juan 11:25). Mayong iba an pwedeng mag ako sa saiyang sadiri kan mga titulong iyan.

An mga katukduan kan mga apostol naka sentro sa kagadanan asin pagkabuhay liwat kan Kagurangnan na si Hesus. Sinabi ni Pedro sa mga Sanhedrin asin saiyang prinoklamar na si Hesus sana an dalan paduman sa langit: Asin sa iba pa mayo nin kaligtasan: huli ta dae na nin ibang ngaran sa irarom nin langit, na itinao sa mga tawo, na sukat makaligtas sato” (Mga Gibo 4:12). Pinabisto man ni Pablo sa sinagoga sa Antioquia si Hesus bilang paraligtas: “Kaya maaraman nindo, mga tugang, na huli sa lalaking ini ipinagbabalangibog saindo an kapatawadan nin mga kasalan. Asin huli sa saiya, an lambang minatubod pinapakang-matanos sa gabos na bagay na dae saindo mapapakangmatanosan kan katogonan ni Moises.” Mga Gibo 13:38-39). Nagsurat man si Juan sa mga simbahan, sinasabi niya na an pangaran ni Kristo iyo an basehan kan kapatawadan: “Ako nagsusurat sa saindo, mga saradit kong aki, huli ta an saindong mga kasalan ipinatawad na saindo dahil sa ngaran ni Hesus” (1 Juan 2:12). Mayong iba kundi si Hesus sana an pwedeng magpatawad nin kasalan.

Posible sana an buhay na daeng kasagkodan sa langit sa paagi ni Kristo. Si Hesus nagpamibi, “Asin ini iyo an buhay na dae nin kataposan, na sinda makamidbid saimo, na ika sana an tunay na Dios, asin ki Hesu-Kristo na saimong sinugo” (Juan 17:3). Tanganing mag ako kan kaligtasan na regalo nin Dios, kaipuhan tang hilingon si Hesus asin si Hesus sana. Dapat kitang magtobod sa kagadanan ni Hesus sa krus bilang bayad sa satuyang mga kasalan asin sa saiyang pagkabuhay liwat. “Na iyo an katanosan nin Dios huli sa pagtobod ki Hesu-Kristo sa gabos na minatubod” (Roma 3:22).

Sarong beses sa ministeryo ni Hesus, dakol sa mga parasonod niya nagtataralikod na saiya asin binabayaan na siya tanganing maghanap na nin ibang paraligtas. Hinapot ni Hesus si dose niyang disipolos, “Mabaraya man kamo?” (Juan 6:67). Si Pedro nagsimbag: “Kagurangnan, sa kiisay kami paduduman? Ika an igwa kan mga tataramon nin buhay na dae nin kataposan. Asin kami nagturubod asin nakakaaram na ika iyo an Banal nin Dios” (Juan 6:68-69). Logod kita makiibahan sa pagtobod ni Pedro na an buhay na daeng kasagkodan makukua sana ki Hesu-Kristo.

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano si Hesus sana an dalan paduman sa Langit?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries