settings icon
share icon
Hapot

Siisay an Espiritu Santo?

Simbag


Kadakol kan salang pagtubod manongod sa pakabisto sa Espiritu Santo. An iba bistado an Espiritu Santo bilang sarong misteryosong kapangyarihan. An pakaintindi kan iba manongod sa Espiritu Santo personal na kapangyarihan kan Dios na tinatao niya sa mga parasunod ni Kristo. Ano an sinasabi kan Biblia manongod kan tamang pakabisto sa Espiritu Santo? An Biblia nagdedeklara na Dios an Espiritu Santo. Tinutukdo man kan Biblia na an Espiritu Santo sarong makalangit na persona na igwang isip, emosyon asin boot.

An katotoohan na Dios an Espiritu Santo malinaw na mahihiling sa kadakol na parte kan Biblia, saro kaiyan an mababasa ta sa Mga Gibo 5:3-4. Sa bersikulong ini kinomprontar ni Pedro si Ananias kun tano ta nag putik siya sa Espiritu Santo, uya an saiyang sinabi: “dai ka nagputik sa mga tawo, kundi sa Dios.” ini malinaw na deklarsyon na an magputik sa Espiritu Santo pagputik sa Dios. Maaaraman ta man na Dios an Espiritu Santo ta siya igwa kan mga karakter nin Dios. Halimbawa, an Espiritu Santo yaon sa gabos na lugar sa gabos na oras: “Sain ako paduduman paghali sa saimong Espiritu? O sain ako makakadulag paghali sa atubangan mo? Kun sumakat ako sa kalangitan, diyan yaon ka: kun sa kararoman nin bungaw gibuhon ko an sakuyang higdaan, uya, yaon ka diyan” (Mga Salmo 139:7-8). Dangan sa 1 Corinto 2:10-11, mahiling ta na gabos naaaraman kan Espiritu Santo. “Alagad sa sato yan ipinahayag nin Dios huli kan Espiritu: huli ta an Espiritu nagoogid kan gabos na bagay, minsan pa an mga hararom na bagay nin Dios. Huli ta, siisay sa mga tawo an nakakaaram kan mga bagay nin tawo, kun bakong an espiritu kan tawo na nasa saiya? Siring man dai nin nakakaaram kan mga bagay nin Dios, kun bakong an Espiritu nin Dios.”

Maaaraman tang gayo na an Espiritu Santo Dios. An Espiritu Santo persona ta siya igwang isip, emosyon asin boot. An Espiritu Santo nakakaisip asin nakakaintindi (1 Corinto 2:10). Napapamundo an Espiritu Santo (Efeso 4:30). Sinusurog kita kan Espiritu Santo (Roma 8:26-27). An Espiritu Santo nagdedesisyon susog sa saiyang boot (1 Corinto 12:7-11). Dios an Espiritu Santo. An Espiritu Santo iyo an pangatlong persona kan Dios. Bilang Dios, an trabaho kan Espiritu Santo iyo an magranga asin matukdo sa mga paratubod ta iyo iyan an tuga ni Kristo (Juan 14:6, 26. 15:26).

EnglishBalik sa Bicol home page

Siisay an Espiritu Santo?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries