settings icon
share icon
Hapot

Ano an kahulugan kan buhay?

Simbag


Ano an kahulugan kan buhay? Pano ko mahahanap an katoyohan, kapanoan, asin kakontentohan sa buhay? Kadakul na tawo an dai nagpupundo sa paghapot kan mga mahalagang bagay na ini. Ginigirumdom ninda an mga luminipas na taon asin nagngangalas sinda tano ta naraot an saindang relasyon, nagmamateng mayong kahulugan an saindang buhay dawa na gibo man ninda an saindang mga plano sa buhay. Sarong parakawat nin basketball na nagin “Hall of Famer” an hinapot kun ano an sarong bagay na gusto niyang maaraman bago pa siya magpoon na magkawat. Uni an saiyang simbag, “logod naaraman ko tolos bago pa ako nagpoon na magkawat na pag ako nakaabot sa pinaka toktok, mayo man akong makukua duman.” Kadakul na pangarap an pigpara aabot kan kadakul na tawo alagad kan ini naabot na ninda, naaraman ninda na nagpara sayang sana sinda nin panahon sa mga bagay na dai nin kamugtakan.

Sa satuyang kinaban, an tawo naghahanap nin dakul na katoyohan, naghuhuna na sa mga bagay na iyan sinda makakakua nin kahulugan. An iba nakasentro an buhay sa negosyo, sa pagpayaman, sa marhay na relasyon, sa pagagom, sa kaogmahan asin sa paggibo nin marhay. An mga tawo na nakasumpong na kan mga bagay na ini nagpapatotoo na igwa nin dakula asin hararom na labot sa saindang buhay, an pagmate nin kawaraan na mayo nin makakapano kundi an Dios sana.

An nagsurat kan libro sa Biblia na Parahulit nagsabi kan saiyang pagmati, “Daing halaga sa daing kahalagahan, an gabos dai nin halaga” (Parahulit 1:2). An nagsurat kan libro nin Parahulit na iyo si Hadeng Solomon igwa nin kayamanan na dai masukol, kadunungan na mayong kapantay, ginatos na babae, palasyo na kinakaaraan kan ibang kahadean, pinakamasisiram na pagkakan asin alak asin gabos na klase nin kaogmahan alagad sinabi niya sa sarong punto kan saiyang buhay na gabos na bagay na ginusto niya na nakamit niya – dai nin halaga! Ano ta igwang labot? Huli ta kita linalang kan Dios para sa bagay na mas halangkaw kumpara sa mga bagay na namamatean ta digdi sa kinaban. Si Solomon nagsabi man manongod sa Dios, “Linalang Niyang magayon an gabos sa saiyang panahon: ibinogtak man Niya an kinaban sa saindang puso, sa bagay na ini na an tawo dai makarorop kan ginibo nin Dios pagpoon sa kapinunan sagkod sa katapusan” (Parahulit 3:11). Sa satuyang sadiri aram ta na an kinaban na ini bako sana an gabos sato, igwa pang mas orog kaini.

Sa Genesis, an enot na libro kan Biblia, naaraman ta na an tawo ginibo kan Dios siring sa Saiyang ladawan (Genesis 1:26). Buot sabihon na kita kaladawan kan Dios kumpara sa ibang bagay sa kinaban na ini. Naaraman ta man na bago an tawo mahulog sa pagkakasala asin bago mag abot an sumpa kan kasalan sa kinaban, an nagkapirang bagay na ini totoo: (1) Ginibo kan Dios an tawo na tataong makiiba (Genesis 2:18-25); (2) Tinawan kan Dios an tawo nin trabaho (Genesis 2:15); (3) Nakakaibanan kan tawo an Dios (Genesis 3:8); asin (4) Tinao kan Dios sa tawo an pamamahala sa kinaban (Genesis 1:26). Ano an kahalagahan kan mga bagay na ini? Gusto kan Dios na an mga bagay na ini makadugang sa kapanuan kan satuyang buhay, alagad an mga ini (lalo na an pakikiiba kan Dios sa tawo) naapektohan kan an tawo mahulog sa pagkakasala asin nag abot an sumpa sa kinaban (Genesis 3).

Sa Kapahayagan, an ultimong libro kan Biblia, ipinahiling kan Dios na saiyang tutunawon an presenteng kalangitan asin kadagaan dangan Siya magibo nin bagong langit asin bagong daga. Sa panahon na iyan, ibabalik Niya an saiyang relasyon sa Saiyang mga tinubos na tawo, asin an mga dai tinubos huhukoman na dai angay asin iaapon sa danaw nin kalayo (Kapahayagan 20:11-15), an sumpa kan kasalan mahahali na; mapapara na an kasalan, kamunduan, kahelangan, asin an kagadanan (Kapahayagan 21:4), asin an mga paratubod mamanahon an gabos na bagay. Makakaibahan ninda an Dios, asin sinda mga aki nin Dios (Kapahayagan 21:7). Maibabalik kita sa kun ano an pagkalalang sa satuya kan Dios. Makakaibahan ta na an Dios, an tawo nagkasala, rinaot an relasyon sa Dios alagad ibinalik kan Dios sa mga tawong nagtutubod ki Hesus an an naraot niyang relasyon sainda.

KAHULUGAN KAN BUHAY NAIBALIK SA PAAGI NI HESU-KRISTO

An kahulugan kan buhay, ngunyan asin sa eternidad, makukua sa pagpanumbalik kan relasyon sa Dios na nawara sa panahon na si Adan saka si Eba mahulog sa pagkakasala. Ngunyan, an relasyon na iyan sa Dios posible sana sa paagi kan saiyang Aki na si Hesu-Kristo (Mga Gibo 4:12; Juan 14:6; Juan 1:12). An buhay na daing kasagkudan nakakamtan pag an sarong tawo nagsolsol kan saiyang kasalan (habu na niyang magpadagos sa pagkakasala kundi gusto niyang baguhon siya ni Kristo asin gibuhon siyang bagong linalang), magpoon na magtiwala ki Hesu-Kristo bilang Paraligtas (hilingon an hapot na “Ano an plano kan kaligtasan / dalan kan kaligtasan?” para sa dugang na impomasyon sa mahalagang isyung ini).

An tunay na kahulugan sa buhay dai nakukua sa simpleng kaaraman na si Hesus Paraligtas. An tunay na kahulugan kan buhay nagpupuon pag an tawo nagsunod ki Kristo bilang sarong disipulo, makanuod Saiya, magbasa kan Saiyang Tataramon, magpamibi, asin sa pagsabuhay kan Saiyang kasuguan. Kun ika dai pa nagtutubod ki Hesus pwede kang magsabi na, “habu ko kaiyan, bako man iyan ang matao nin kahulugan sa buhay ko!” Alagad ipadagos mo an saimong pagbasa ta si Hesus nagsabi:

Madya kamo sa sako gabos na napapagal asin nagagabatan, asin tatawan ko kamo nin pahingalo. Pasanon nindo an sakong sakal, asin maghinonod kamo sako; huli ta ako mahoyo asin mapakumbaba sa puso: asin makakakua kamo nin kapahingaloan sa saindong mga kalag. Huli ta an sakal ko marahay, asin an pasan ko magian” (Mateo 11:28-30). “Ako napadigidi tanganing sinda magkaigwa nin buhay, asin na sinda magkaigwa kaiyan nin dai makayanan” (Juan 10:10b). “Kun an siisay man boot maglakaw sa hudian ko, magpainda sa saiya man sana, asin magpasan kan saiyang krus, patin magsonod sako. Ta an boot magrimpos kan saiyang buhay, mawawaraan kaiyan; asin an mawaraan kan saiyang buhay dahil sako, makakarimpos kaiyan. Huli ta ano an pakikinabangon kan tawo kun makamtan niya an bilog na kinaban, asin mawara an saiyang buhay? O ano an itatao nin tawo na karibay kan saiyang buhay” (Mateo 16:24-26). “Ibugtak mo siring man sana an saimong karangahan diyan ki Jehova, asin Siya itatao saimo an mga hinahagad nin saimong puso” (Mga Salmo 37:4).

An sinasabi kan mga bagay na iyan iyo an kita igwa nin pagpipilian. Pwede kitang magpadagos na pangenotan an satuyang buhay na maresulta nin kawaraan o pwede tang pilion na magsonod sa Dios asin sa saiyang kabotan na maresulta nin buhay na may kahulugan, katoyohan asin may kakontentohan. Ini huli ta an satong Kaglalang namoot satuya asin nagmamawot nin maray para satuya (bakong madaling buhay kundi pano asin makontentong buhay).

Kun ika mahilig sa basketbol asin gusto mong magdalan nin sarong propesyonal na kawat, magastos ka nin diit na kwarta para sa tukawan na harayo sa nagkakarawat o kaya pwede kang mag gastos nin durudakulang kantedad nin kwarta asin makatukaw sa enotan na hari sa nagkakarawat. Arog man kaiyan an buhay Kristyano. An paghiling sa paghiro kan Dios bakong gibo nin mga bakong paratubod. Ini gibo nin mga tawo na bilog an puso sa pagsonod sa Dios, na disipulo ni Kristo, na nagpundo na sa paghanap kan saiyang sadiring kamawotan tanganing iyo niya nang hanapon asin sonodon an kabotan nin Dios. Sinda nagbayad nin mahal (kompletong pagsuko ki Kristo asin sa Saiynag kabotan); sinda nakakadanas kan buhay na igwa nin kapanoan asin kahulugan; asin kaya nindang umatubang sa saindang sadiri, sa saindang kapwa, asin sa Kaglalang na mayong kapamasulan!

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an kahulugan kan buhay?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries