settings icon
share icon
Hapot

An kaligtasan sa paagi sana nin pagtubod, o pagtubod asin marhay na gibo?

Simbag


Iyo siguro ini an pinaka mahalagang kahapotan sa gabos na katukduan sa Kristyanong pagtubod. An kahapotan na ini iyo an nagin dahilan na nagkaigwa nin Repormasyon – an pagkabaranga-banga kan Simbahan kan Prostestante asin Simbahan kan Katoliko. An simbag sa hapot na ini masabi kan pagkakaiba kan biblikal na Kristyanismo asin kan mga “Kristyanong” kulto. An kaligtasan sa paagi sana nin pagtubod, o pagtubod asin marhay na gibo? Maliligtas ako sa pagtubod sana ki Hesus, o kaipuhan kong magtubod ki Hesus asin gibuhon an nagkapirang bagay tanganing ako maligtas?

An kahapotan kan pagtubod sana o pagtubod asin marhay na gibo lalong pinapadipisil kan ibang mga bersikulo sa Biblia na dipisil intindihon as. Ikumpara ta an Roma 3:28, 5:1 asin Galacia 3:24 sa Santiago 2:24. An iba nahihiling an pagkakaiba ni Apostol Pablo (kaligtasan sa paagi nin pagtubod sana) ki Santiago (kaligtasan sa paagi nin pagtubod asi pag gibo). Sinasabi na Apostol Pablo na an pagpakangmatanos sa paagi sana nin pagtubod (Efeso 2:8-9), mantang si Santiago garo nagsasabi na an pagpakangmatanos sa paagi nin pagtubod asin marhay na gibo. An hapot na ini masisimbag sa paagi nin pagadal kun ano mananggad an sinasabi ni Santiago. Pinapaindahan ni Santiago an katukdoan na an sarong tawo igwa nin pagtubod alagad dai nin marhay na gibo (Santiago 2:17-18). Tinatawan doon ni Santiago na an totoong pagtubod ki Kristo nagbubunga nin marhay na gibo asin minaresulta nin bagong buhay (Santiago 2:20-26). Dai si Santiago nagsasabi na an pagpakangmatanos sa paagi nin pagtubod asin marhay na gibo, kundi na an sarong tawong totoong pinapakangmatanos sa paagi nin pagtubod igwa nin marhay na gibo sa saiyang buhay. Kun an sarong tawo nagsasabing siya nagtutubod ki Hesus alagad mayong marhay na gibo sa saiyang buhay, ang taong iyan naghahambog asin siya mayo nin totoong pagtubod ki Kristo (Santiago 2:14, 17, 20, 26).

Parehong bagay man an sinabi ni Apostol Pablo sa saiyang libro. An mga marhay na bunga na igwa dapat an sarong paratubod nakalista sa Galacia 5:22-23. Pakatapos niyang sabihon na kita naligtas sa paagi nin pagtubod, asin bakong sa marhay na gibo (Efeso 2:8-9), ipinaaram satuya ni Apostol Pablo na kita linalang para sa mga marhay na gibo (Efeso 2:10). Si Apostol Pablo naglalaom nin bagong buhay sa mga paratubod arog ni Santiago kaya sinurat niya sa 2 Corinto 5:17, “Kaya kun siisay man yaon ki Kristo, siya bagong linalang: an mga daan na bagay napara na; uya sinda nagin bago.” Dai nagkokontrahan an katokdoan ni Apostol Pablo saka ni Santiago manongod sa kaligtasan. Magkaiba lang an saindang paagi asin aspeto sa pagtukdo. Tinatawan doon ni Apostol Pablo na an pagpakangmatanos sa paagi sana nin pagtubod mantang tinatawan doon man ni Santiago na an totoong pinapakangmatanos sa paagi kan pagtubod ki Kristo nagbubunga asin minaresulta sa marhay na gibo.

EnglishBalik sa Bicol home page

An kaligtasan sa paagi sana nin pagtubod, o pagtubod asin marhay na gibo?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries