settings icon
share icon
Hapot

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pakikipagsakal sa ibang lahi?

Simbag


An kasuratan kan Lumang Tipan nagsusugo sa mga Israelita na dai makipagsakal sa ibang lahi (Deuteronomio 7:3-4). Alagad an rason kan kasuguan na ini bakong kolor kan kublit o kaya kultura kundi relihiyon. An rason tano ta an Dios habo na makipagsakal an mga Judyo sa ibang lahi iyo ta an ibang lahi mga parasamba sa dios-diosan. An mga Israelita madadara parayo sa Dios kun sinda makikipagsakal sa mga parasamba sa dios-diosan, sa mga pagano o kaya sa mga mayong binibistong Dios. Iyo ini an eksaktong nangyari sa Israel susog sa sinasabi sa Malaquias 2:11.

Igwang kaparehong prinsipyo an itinao sa Bagong Tipan, bakong manongod sa rasa kundi manongod sa aspetong espiritwal: “Dai kamo makipagsakal na bakong timbang sa mga dai nagtutubod, huli ta paanong magkaoyon an katanosan asin an kabikoan? O anong pakisumaro kan liwanag sa diklom?” (2 Corinto 6:14). Arog kan mga Israelita (na nagtutubod sa sarong tunay na Dios) na sinugo na dai makipagsakal sa mga parasamba sa dios-diosan, an mga Kristyano (na nagtutubod sa sarong tunay na Dios) sinugo man na dai makipagsakal sa mga dai nagtutubod ki Hesu-Kristo. An Biblia dai nagsasabi na kasalan an makipagsakal sa ibang lahi. Siisay man na nagbabawal kan pakikipagsakal sa ibang lahi nagtutukdo kan bagay na dai tinutukdo kan Biblia.

Arog kan sinabi ni Martin Luther King, Jr., an tawo dapat hukumon sosog sa saiyang karakter, bakong sa kolor kan saiyang kublit. Mayong lugar sa buhay kan Kristyano an pagpapaorog base sa lahi (Santiago 2:1-10). An totoo kaiyan, an Bibliya nagtutukdo na igwa sana nin sarong “lahi” – an lahi nin tawo, na gabos na tawo naghali ki Adan asin ki Eba. Sa pagpili nin aagumon, dapat siguruhon kan sarong Kristyano kun ang saiyang napupusuan totoong namundag na bago huli sa biyaya sa paagi nin pagtubod ki Hesu-Kristo (Juan 3:3-5). Pagtubod ki Kristo, bakong kolor kan kublit, bakong lahi, an basehan sa pagpili kan aagomon. An pakikipagsakal kaipuhan nin kadunungan asin pagpapamibi.

An duwang tawo na gustong magpakasal dapat na ikonsidera an dakol na bagay. Kaibahan na an pagkakaiba nin lahi pero bako ini an dapat na basehan kun an duwang tawo mapakasal. An mapakasal na magkaibang lahi pwedeng magatubang sa paghusgar asin pag basang-basang, asin sinda dapat preparado nin kadunungan hale sa Biblia kun pano lalampasan an mga bagay na ini. “Huli ta dai nin pinapalaen sa Judyo asin sa Griego: ta an Kagurangnan iyo man sana an Kagurangnan nin gabos asin mayaman manongod sa gabos na nagaapod sa saiya” (Roma 10:12).

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pakikipagsakal sa ibang lahi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries