settings icon
share icon
Hapot

Ano an pamibi nin parakasala?

Simbag


An pamibi nin parakasala sarong pamibi na sinasambit kan sarong tawo pag naintindihan niya na siya parakasala asin kaipuhan niya an Paraligtas. An pag pamibi kan pamibi nin parakasala mayong kapangyarihan sa saiyang sadiri. An pamibi nin parakasala epektibo sana kun ini totoong nagrerepresentar kan naaaraman, naiintindahan, asin tinutubod manongod kan saindang pagigin makasalan asin pangangaipo nin kaligtasan.

An enot na aspeto kan pamibi nin parakasala iyo an pagintindi na kita gabus parakasala. Pinoproklamar so Roma 3:10, “Siring sa nasusurat, Mayo nin matanos, dai, minsan saro.” Malinaw na sinasabi sa Biblia na gabus kita nagkasala. Gabus kita parakasala na nangangaipuhan nin pagkaherak asin kapatawadan hali sa Dios. (Tito 3:5-7). Huli sa satuyang mga kasalan, kita dapat sanang padusahan (Mateo 25:46). An pamibi kan parakasala pakikimaherak nin biyaya asin karahayan kan boot hali sa Dios imbes na kapadusahan an itao Niya sato. Ini paghagad nin pagkaherak imbes ba kaanggotan.

An ikaduwang aspeto kan pamibi nin parakasala iyo an aramon kun ano an ginibo kan Dios tanganing masolusyonan an satuyang pagkalagalag asin pagkakasala. An Dios nagin laman asin nagpakang tawo sa Persona ni Hesus-Kristo (Juan 1:1,14). Tinukudan kita ni Hesus kan katotoohan manongod sa Dios asin Siya namuhay na matanos asin perpektong buhay na mayong kasalan (Juan 8:46; 2 Corinto 5:21). Si Hesus nagadan sa krus, dara an kapadusahan na dapat kita an mag danas (Roma 5:8). Si Hesus buminangon hali sa mga gadan tanganing patotoohan an Saiyang kapangganahan tumang sa kasalan, kagadanan, asin sa impyerno (Colosas 2:15; 1 Corinto 15). Huli kan gabus na ini, pwede kitang mapatawad kan satuyang mga kasalan asin magkamit nin daing kasagkudan na harong sa langit – kun kita matubod ki Hesu-Kristo. Mayo kitang ibang pwedeng gibuhon kundi an magtobod na Siya nagadan para sa satuya asin Siya nabuhay liwat hali sa mga gadan (Roma 10:9-10). Kita maliligtas huli sa grasya sana, sa paagi sana nin pagtubod, ki Hesu-Kristo sana. Idinedaklara sa Efeso 2:8, “Ta huli sa biyaya kamo nakaligtas huli sa pagtobod; asin iyan bakong hale sa saindo, kundi balaog nin Doos. Bakong huli sa mga gibo, tanganing dae nin siisay man na managsag.”

An pagsambit kan pamibi nin parakasala sarong simpleng paagi sana kan pagdeklara sa Dios na ika nagtutubod ki Hesu-Kristo bilang saimong paraligtas. Mayong kapangyarihan an pamibi na ini para iligtas ka. Sa pagtobod sana sa kagadanan asin pagkabuhay liwat ni Hesus an makapagliligtas saimo. Kun naiintindihan mo na ika parakasala asin nangangaipo ka nin kaligtasan sa paagi ni Hesu-Kristo, uni an pamibi nin parakasala na pwede mong sambiton sa Dios: “Kagurangnan, aram kong ako parakasala. Aram kong dapat akong padusahan huli kan sakuyang mga kasalan. Alagad, ako nagtutubod ki Hesu-Kristo bilang sakong paraligtas. Ako nagtutubod na an Saiyang kagadanan asin pagkabuhay liwat nagtao sako nin kapatawadan. Nagtitiwala ako ki Hesu-Kristo bilang personal kong Kagurangnan asin Paraligtas. Salamat Kagurangnan, sa pagligtas asin sa pagpatawad sako! Amen!”

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an pamibi nin parakasala?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries