settings icon
share icon
Hapot

An pagka-Dios ni Kristo nakasurat sa Biblia?

Simbag


Idagdag pa sa pabisto ni Hesus kan saiyang sadiri, binisto man kan saiyang mga disipulos an saiyang pagka-Dios. Ipinahayag ninda na si Hesus igwang kapangyarihan na magpatawad nin kasalan – sarong bagay na Dios sana an pwedeng gumibo – mantang sa Dios nagkasala an tawo (Mga Gibo 5:31; Colosas 3:13; Mga Salmo 130:4; Jeremias 31:34). Si Hesus man an mahukom sa mga nabubuhay asin sa mga gadan (2 Timoteo 4:1). Kuminurahaw si Tomas ki Hesus, “Kagurangnan ko, asin Dios ko!” (Juan 20:28). Inapod ni Apostol Pablo si Hesus na “dakulang Dios asin Paraligtas” (Tito 2:13) asin nagsabi na bago si Hesus nagin tawo, siya nageksister sa “porma nin Dios” (Filipos 2:5-8). An Dios Ama nagsabi manongod ki Hesus: “An saimong trono, O Dios, magdadanay sagkod lamang; asin an cetro nin katanosan iyo an cetro kan saimong kahadean” (Hebreo 1:8). Si Juan nagsabi “Sa kapinonan iyo an Tataramon, asin an Tataramon nasa kaibahan nin Dios, patin an Tataramon [Hesus] iyo an Dios” (Juan 1:1). Dakul na parte kan Biblia an nagtutukdo manongod sa pagka-Dios ni Hesus (hilingon an Kapahayagan 1:17, 2:8, 22:13; 1 Corinto 10:4; 1 Pedro 2:6-8; Mga Salmo 18:2, 95:1; 1 Pedro 5:4; Hebreo 13:20), saro sana sa mga ini igo na nganing ipahiling na si Kristo binistong Dios kan saiyang mga parasonod.

Si Hesus tinawan nin mga titulo na para sana ki Yahweh (pormal na pangaran kan Dios) sa Lumang Tipan. An titulo sa Lumang Tipan na “paratubos” (Mga Salmo 130:7; Hosea 13:14) ginamit ki Hesus sa Bagong Tipan (Tito 2:13), Kapahayagan 5:9). Si Hesus inapod na Immanuel – “an Dios yaon sa satuya” – sa Mateo 1. Sa Zacarias 12:10, si Yahweh an nagsabi na, “asin mahiriling sinda sa sakuya, na saindang pinagtogbok.” Kun si Yahweh an pinagtogbok, dangan si Hesus an ipinako sa krus asin tinogbok, boot sabihon si Hesus iyo an Dios. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo an Isaias 45:22-23 na si Hesus an sinasambit sa Filipos 2:10-11. An pangaran ni Hesus sinasambit kaibahan an pangaran kan Dios sa pagpamibi “An biyaya mapasaindo asin an katoninongan hale sa Dios na Ama, asin ki Hesu-Kristo na satong Kagurangnan” (Galacia 1:3; Efeso 1:2). In magigin pagbasang-basang kun si Kristo bakong Dios. An pangaran ni Hesus sinasambit kaibahan an pangaran kan Dios sa togon ni Hesus na magbunyag “sa ngaran nin Ama asin nin Aki patin nin Espiritu Santo” (Mateo 28:19; hilingon man sa 2 Corinto 13:14).

Ginibo ni Hesus an mga milagro na Dios sana an makakagibo . Binuhay ni Hesus an gadan (Juan 5:21, 11:38-44) asin siya nagpatawad nin kasalan (Mga Gibo 5:31, 13:38), linalang niya an kinaban (Juan 1:2); Colosas 1:16-17). An katotoohan na ini lalong masiguro kan pagka-Dios ni Hesus kun tutubodon ta an sinabi ni Yahweh na solo sana siya kan panahon kan paglalang (Isaias 44:24). Si Kristo igwa nin mga karakter na Dios sana an pwedeng magkaigwa: daing kasagkodan (Juan 8:58), yaon sa gabos na lugar sa gabos na panahon (Mateo 18:20, 28:20), nakakaaram kan gabos na bagay (Mateo 16:21), asin makapangyarihan siya sa gabos (Juan 11:38-44).

Pinatotoohan ni Kristo an saiyang pagka-Dios sa paagi kan mga milagrong saiyang ginibo. Ginibo iyang alak an tubig (Juan 2:7), naglakaw siya sa ibabaw kan tubig (Mateo 14:25), pinadakol niya an mga bagay (Juan 6:11), pinaumayan an buta asin nakahiling (Juan 9:7), pilay na pinalakaw (Marcos 2:3), asin pinaumayan an may helang (Mateo 9:35; Marcos 1:40-42), binuhay an gadan (Juan 11:43-44; Lucas 7:11-15; Marcos 5:35). Orog sa gabos, si Hesus mismo buminangon hali sa mga gadan. Mayong ibang dios-diosan kan mga pagano an nagadan asin nabuhay liwat.

Igwang doseng katotoohan sa kasaysayan manongod ki Hesus an tinutubod dawa kan mga bakong Kristyanong madudunong na iskolar:

1. Si Hesus nagadan sa paagi nin pagpako sa krus.
2. Si Hesus ilinubong.
3. An saiyang kagadanan nagresulta nin kamunduan asin kawaraan nin paglaom sa mga disipolos.
4. An linubungan ki Hesus nadiskubreng mayong laog pakaagi kan pirang aldaw.
5. Nahiling kan mga disipulos si Hesus kan siya nabuhay liwat.
6. Kan nahiling siya kan mga disipolos, sinda nagin maisog na nagtutubod ki Hesus.
7. Ang mensaheng ini iyo an centro kan katukduan kan mga enot na Simbahan.
8. Ang mensaheng ini itinokdo sa Jerusalem.
9. Bilang resulta kan pagtokdo, an Simbahan namundag asin tuminalubo.
10. An aldaw kan pagkabuhay, Domingo, binalyuhan an Sabbath (Sabado) bilang aldaw nin pagsamba.
11. An nagduduwa-duwang si Santiago tuminobod kan mahiling niya si Hesus na nabuhay liwat.
12. Si Pablo, kalaban kan Krsityanismo, tuminubod huli sa eksperyensyang hali sa nabuhay liwat na si Hesus.

Dawa igwa pang magkontra sa mga bagay na ini, diit sana an kaipuhan tanganing magpatotoo kan pagkabuhay liwat ni Hesus asin tanganing maipundar an ebanghelyo: an kagadanan ni Hesus, an paglobong saiya, an saiyang pagkabuhay liwat, asin an saiyang pagpahiling matapos siyang mabuhay liwat (1 Corinto 15:1-5). Igwang mga teoriya na pwedeng mag paliwanag kan mga nakalista sa taas, an pagkabuhay liwat sana an mapaliwanag sa gabos na iyan. An mga madudunong na iskolar nagsabi na nahiling kan mga disipolos si Hesus matapos ining mabuhay liwat. Bakong kahambogan o kaya imahinasyon an makakabakli nin tawo na arog kan ginibo kan pagkabuhay liwat ni Hesus. Enot, ano an makukua ninda? Bakong bistado an Kristyanismo kan panahon na ito asin dai man sinda mayaman huli kan Kristyanismo. Ikaduwa, dai nagigin martir an mga putikon. Mayong mas maray na rason tanganing an mga disipolos magin andam na magadan sa katakot-takot na paagi huli kan saindang pagtobod kun bakong huli sa pagkabuhay liwat ni Hesu-Kristo. Iyo, dakol na tawo an nagagadan huli sa sarong bagay na aram nindang totoo pero mayong gustong magadan para sa sarong bagay na kaputikan sana.

Sa kataposan, si Kristo nagpabisto na siya si Yahweh, na siya Dios, na siya an sarong totoong Dios; an saiyang mga parasonod nagtobod sa saiya asin binisto siyang Dios. Pinatotoohan ni Kristo an saiyang pabisto sa paagi kan mga maka-Dios na milagro, kaibahan kayan an saiyang pagkabuhay liwat na buminago kan kinaban. Mayo nang ibang bagay an pwedeng mag paliwanag kan katotoohan na ini. Iyo, an pagka-Dios ni Kristo nakasurat sa Biblia.

EnglishBalik sa Bicol home page

An pagka-Dios ni Kristo nakasurat sa Biblia?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries