settings icon
share icon
Hapot

Ano an mga bersikulo manongod sa kaligtasan na makukua sa libro kan Mga Taga Roma?

Simbag


An libro kan mga Taga Roma igwang paagi kun pano mag paliwanag kan marhay na bareta kan kaligtasan gamit an mga bersikulo kaini. Ini sarong simple alagad makapangyarihan na paagi tano ta kaipuhan ta an kaligtasan, kun pano nagtao an Dios nin paagi para sa kaligtasan, kun pano kita makakaako nin kaligtasan, asin kun ano an resulta kan kaligtasan.

An enot na bersikulo na ginagamit sa libro kan Mga Taga Roma iyo an Roma 3:23, “Ta an gabos nagkasala, asin dai nakaabot kan kamurawayan nin Dios.” Gabos kita nagkasala. Gabos kita naggibo nin mga bagay na dai nakakapaogma sa Dios. Mayo ni isay man na inosente. An Roma 3:10-18 nagtatao nin detalyadong paliwanag kun ano an kasalan sa satuyang mga buhay.

An ikaduwang bersikulo na ginagamit sa libro kan Mga Taga Roma iyo an Roma 6:23 na nagtutukdo sa satuya manongod kan konsikwensya kan kasalan – “Huli ta an bayad nin kasalan iyo an kagadanan; alagad an ugay nin Dios iyo an buhay na dai nin katapusan diyan ki Kristo-Hesus na satong Kagurangnan.” An padusa na nakua ta huli kan satuyang mga kasalan iyo an kagadanan. Bako sanang kagadanan pisikal kundi kagadanan eternal!

An ikatolong bersikulo na ginagamit sa libro kan Mga Taga Roma iyo an ikaduwang parte kan Roma 6:23, “...alagad an ugay nin Dios iyo an buhay na dai nin katapusan diyan ki Kristo-Hesus na satong Kagurangnan.” Sinasabi man sa Roma 5:8, “Alagad ipinamimidbid nin Dios an Saiyang sadiring pagkamoot sa sato, huli ta kan kita mga parakasala pa, si Kristo nagadan dahil sato.” Si Hesu-Kristo nagdan dahil sato! An kagadanan ni Hesus an nagin kabayadan kan satuyang mga kasalan. An pagkabuhay liwat ni Hesus nagpapatotoo na inako kan Dios an kagadanan ni Hesus bilang kabaydan kan satuyang mga kasalan.

An pangapat na bersikulo iyo an Roma 10:9, “Huli ta kun ika magtuga kan saimong nguso na si Hesus iyo an Kagurangnan asin magtubod sa saimong puso na binangon Siya nin Dios sa mga gadan, ika maliligtas.” Huli kan kagadanan ni Hesus, an kaipuhan ta sanang gibuhon iyo an magtubod sa Saiya, magtiwala na an saiyang kagadanan iyo an kabayadan kan satuyang kasalan – dangan kita maliligtas! Inotro sa Roma 10:13, “Huli ta an siisay man na magapod sa ngaran nin Kagurangnan maliligtas.” Si Hesus nagadan tanganing bayadan an satuyang mga kasalan asin iligtas kita sa eternal na kagadanan. An kaligtasan, an kapatawadan kan kasalan, inoopreser sa lambang saro na matubod ki Hesu-Kristo bilang saiyang Kagurangnan asin Paraligtas.

An ulltimong bersikulo bilang resulta kan kaligtasan iyo an napakagayon na mensahe sa Roma 5:1, “Kaya huling pinakangmatanos huli sa pagtubod, kita may katoninongan sa Dios huli sa satong Kagurangnan na si Hesu-Kristo.” Sa paagi ni Hesu-Kristo magkakaigwa kita nin matoninong na relasyon sa Dios. Tinutukdo man sa Roma 8:1, “Kaya ngunyan mayo na nin silot sa mga yaon ki Kristo-Hesus.” Huli ta si Hesus nagadan para sato, dai na kita kokondenaron kan satuyang mga kasalan. Orog sa gabos, igwa kati kaining pangako hali sa Dios sa Roma 8:38-39, “Huli ta ako minatubod, na minsan an kagadanan, ni an buhay, ni an anghel, ni an mga prinsipado, ni an mga uya na, ni an mga madatong pa, ni an mga kapangyarihan, ni an kalangkawan, ni an kararoman, ni an ano man na linalang, dai makakapabulag sato sa pagkamoot nin Dios, na yaon ki Kristo-Hesus na satong Kagurangnan.”

Nagtotobod ka sa paagi kan kaligtasan na nakasurat sa libro kan Mga Taga Roma? Kun iyo, uni an sarong simpleng pamibi na pwedeng mong sambiton sa Dios. An pagsambit mo kan pamibi na ini sarong paagi na ika nagdedeklara sa Dios nin pagtitiwala ki Hesu-Kristo para sa saimong kaligtasan. Dai ka ililigtas sa pag pamibi kaini. Sa paagi sana sa pagtubod ki Hesu-Kristo ika maliligtas. “Kagurangnan, aram kong ako parakasala. Aram kong dapat akong padusahan huli kan sakuyang mga kasalan. Alagad, ako nagtutubod ki Hesu-Kristo bilang sakong paraligtas. Ako nagtutubod na an Saiyang kagadanan asin pagkabuhay liwat nagtao sako nin kapatawadan. Nagtitiwala ako ki Hesu-Kristo bilang personal kong Kagurangnan asin Paraligtas. Salamat Kagurangnan, sa pagligtas asin sa pagpatawad sako! Amen!”

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an mga bersikulo manongod sa kaligtasan na makukua sa libro kan Mga Taga Roma?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries