settings icon
share icon
Hapot

Ano an boot sabihon kan mamundag na bago?

Simbag


An Biblia may kasimbagan sa kahapotan na ini sa Juan 3:1-21. Kaulay kan Kagurangnan na si Hesu-Kristo si Nicodemo, sarong prominenteng Pariseo asin myembro kan Sanherdrin (namomoon sa mga Judio). Si Nicodemo duminolok ki Hesus sarong banggi tanganing maghapot.

Sinabi ni Hesus ki Nicodemo, “’Sa katotoohan, sa katotoohan, ako nagsasabi saimo, kun an tawo dae mamundag na bago, siya dae makakahiling kan kahadean nin Dios.’ Si Nicodemo nag sabi saiya ‘pano na an tawo mamundag kun siya magurang na? Makakalaog daw siya liwat sa tulak kan saiyang ina, asin mamundag?’ Si Hesus nagsimbag, ‘Sa katotoohan, sa katotoohan, ako nagsasabi saimo, ‘kun an tawo dae mamundag sa tubig asin sa Espiritu, siya dae makakalaog sa kahadean nin Dios. An mamundag sa laman, laman; an mamundag sa Espiritu, espiritu man’. Dae ka magngalas na ako nagsabi saimo. ‘Kamo kaipuhan na mamundag na bago’’” (Juan 3:3-7).

An tatarmon na “born-again” igwang boot sabihon na “mamundag hali sa itaas.” May pangangaipo si Nicodemo. Kaipuhan na mabago an saiyang puso – sarong espiritwal na pagbabago. Mamundag liwat, milagro nin Dios kun sain tinatawan nin buhay na daeng kasagkodan an sarong tawo na nagtotobod (2 Corinto 5:17; Tito 3:5; 1 Pedro 1:3; 1 Juan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Sinasabi sa Juan 1:12, 13 na an mamundag na bago boot sabihon “nagigin aki nin Dios” sa paagi kan pagtiwala sa pangaran ni Hesu-Kristo.

May mga naghahapot, “Tano ta kaipuhan na mamundag na bago an sarong tawo?” Sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:1, “Asin kamo binuhay niya kan kamo garadan pa huli kan saindong mga kalapasan asin kasalan”. Sa mga taga Roma sinurat niya, “Tan an gabos nagkasala, asin dae nakaabot kan kamurawayan nin Dios” (Roma 3:23). An mga parakasala gadan ispiritwal; pag sinda nag ako kan ispiritwal na buhay sa paagi kan pagtobod ki Hesus, ini inaapod kan Biblia na pagkamundag na bago. Ito sanang mga namundag na bago an nagkakaigwa nin kapatawadan kan saindang mga kasalan asin nagkakaigwa nin tamang relasyon sa Dios.

Pano iyan nangyayari? An Efeso 2:8-9 nagsasabi, “Ta huli sa biyaya kamo nakaligtas huli sa pagtobod; asin iyan bakong hale sa saindo, kundi balaog nin Doos. Bakong huli sa mga gibo, tanganing dae nin siisay man na managsag.” Pag an tawo naligtas, siya namundag na bago, nabuhay an espiritu, asin aki na ni Dios huli kan pagkamundag na bago. Sa pagtobod ki Hesu-Kristo, na binayadan niya an satuyang kasalan kan siya magadan sa krus, iyo an paagi nganing mamundag liwat. “Kaya kun an siisay man yaon ki Kristo, siya bagong linalang: an mga daan na bagay napara na; uya, sinda nagin bago!” (2 Corinto 5:17).

Kun ika dae pa nagtitiwala ki Hesu-Kristo bilang saimong paraligtas, sonodon mo an pasabong kan Espiritu Santo sa saimong puso. Kaipuhan mong mamundag na bago. Mamibi ka kan pamibi nin pagsolsol asin magin bagong linalang. “Alagad an gabos na nag arako saiya, tinawan niya nin kapangyarihan na magin mga aki nin Dios, sinda na mga nagtotobod sa saiyang ngaran: Na sinda namundag bakong sa dugo,ni sa boot nin laman, ni sa boot nin tawo, kundi sa Dios” (Juan 1:12-13).

Kun gusto mong akoon si Hesu-Kristo bilang saimong paraligtas asin mamundag na bago, uni an sarong pamibi. Rumdumon mo na dae ka maliligtas sa paagi kan pagpamibi mo kaini o iba pang mga pamibi. Sa pagtobod sana ki Hesu-Kristo asin sa ginibo niya sa krus ika maliligtas sa kasalan. An pamibing ini saro sanang paagi na maipahiling mo sa Kaguranganan an pagtobod mo asin pagpasalamat mo sa saiya sa pagtao niya nin paagi na ika maligtas. “Kagurangnan, aram ko na ako nagkasala tumang sa saimo asin dapat sanang padusahan pero inako ni Hesu-Kristo ang padusa na para sakuya nganing sa paagi sa pagtobod saiya ako mapatawad. Inaako ko an inoopreser mong kapatawadan asin ibinubugtak ko an sakuyang pagtiwala saimo para sa sakong kaligtasan. Inaako ko si Hesus bilang sakuyang personal na Paraligtas! Salamat sa saimong makangangalas na biyaya asin pagkaherak – an regalo na buhay na daeng kasagkudan! Amen!”

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an boot sabihon kan mamundag na bago?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries