settings icon
share icon
Hapot

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pag-ikapo kan mga Kristyano?

Simbag


Dakol na Kristyano an naghahapot sa isyu kan pag-iikapo. Sa ibang simbahan, sobra an pagtokdo manongod sa pagtatao. Kadakol man kan mga Kristyano an habong magsonod sa itinotokdo kan Biblia manongod sa pagtatao sa Kagurangnan. An pagtao asin an pag-ikapo dapat na ginigibo na may kaogmahan asin may pagsamba sa Dios. An nakakamundo, bako nang arog kaini an nangyayari sa simbahan ngunyan.

An pag-ikapo konsepto hali sa Lumang Tipan. An pag-ikapo hinahagad kan katugunan na kun sain an mga Israelita kaipuhan na itao sa tabernakulo/templo an ika-sampolong posryento (10%) kan mga binhi na saindang inani o mga hayop na saindang inataman. (Levitico 27:30; Mga Bilang 18:26; Deuteronomio 14:24; 2 Mga Cronica 31:5). An totoo kaiyan, an katugunan kan Lumang Tipan naghahagad nin dakol na klase kan pag-ikapo – saro para sa mga Levita, saro para sa gagamiton sa templo asin sa mga kapistahan, asin saro para sa mga pobre – na maabot gabos sa baynte-tres punto tres (23.3%) na porsyento. An hiling kan iba sa pag-iikapo sa Lumang Tipan sarong paagi nin pagtao nin buwis tanganing maitao an pangangaipo kan mga padi asin mga Levita sa sistemang sakripisyal.

An Bagong Tipan dai nagboot na an mga Kristyano mag gibo kan legalistikong sistema sa pag-ikapo. Dai man nagboot an Bagong Tipan kun pirang porsyento kan saindang hinanapan an itatao kundi nagsasabi na “magtao siring sa saiyang nakukua” (1 Corinto 16:2). An ibang simbahan kinua an ika-sampolong porsyento (10%) hali sa Lumang Tipan asin ginamit ini bilang “pinakahababang sukol” para sa mga Kristyano sa saindang pagtao.

An Bagong Tipan nagtotokdo manongod kan importansya asin mga benepisyo kan pagtatao. Dapat kitang magtao sosog sa satuyang kakayahan. Boot sabihon pwede kitang magtao nin mas dakol pa sa ika-sampolong porsyento (10%). Depende iyan sa abilidad kan sarong Kristyano asin sa pangangaipo kan simbahan. An lambang Kristyano dapat na maigot na magpamibi asin maghagad nin kadonongan sa Dios manongod sa pagtatao kan ikapo asin kun gurano an saiyang iaatang (Santiago 1:5). Orog sa gabos, gabos na ikapo asin mga atang dapat na itao nin my malinig na motibo asin my pusong nag-oomaw sa Dios asin huli sa pagserbe sa Hawak ni Kristo. “An lambang saro tomao siring sa pinagmawot niya sa saiyang puso: bakong maraot sa boot, o sa kapiritan: huli ta an Dios namomoot sa maogmang paratao” (2 Corinto 9:7).

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pag-ikapo kan mga Kristyano?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries