settings icon
share icon
Hapot

Ano an buot sabihun kan akoon si Hesus bilang personal na paraligtas?

Simbag


Inako mo na si Hesu-Kristo bilang saimong personal na paraligtas? Tanganing maintindihan ta ining kahapotan, dapat ta munang aramon an mga nagkapirang tataramon arog kan “Hesu-Kristo,” “personal,” asin “Paraligtas.”

Isay si Hesu-Kristo? Dakol na tawo an mabisto ki Hesu-Kristo bilang sarong matanos na tawo, dakulang paratukdo, o kaya propeta nin Dios. An mga bagay na ini totoo ki Hesus, pero dae ninda bilog na naitatao an tunay na buot sabihun kun siisay man nanggad siya. An Biblia nagsasabi satuya na si Hesus Dios na nagin laman, Dios sa porma kan tawo (hilingon sa Juan 1:1, 14). An Dios nag digdi sa kinaban tanganing tukduan kita, paumayan kita, itama kita, patawadun kita – asin magadan para satuya! Si Hesu-Kristo sarong Dios, kaglalang, an kataas-taasan na Dios. Inako mo ini si Hesus?

Ano an Paraligtas, asin tano ta kaipuhan ta nin Paraligtas? An Biblia nagsasabi na gabos kita nagkasala; kita gabos nag gibo nin maraot na bagay (Roma 3:10-18). Bilang bunga kan satong mga kasalan, angay kita kan ka anggotan asin paghukom kan Dios. An angay sanang kapadusahan kan satuyang mga kasalan na ginibo ta tumang sa daeng kasagkudan na Dios iyo man an daeng kasagkudan na kapadusahan (Roma 6:23; Revelation 20:11-15). Iyo iyan an rason tano ta kaipuhan ta nin Paraligtas.

Si Hesu-Kristo nag digdi sa kinaban asin nagadan para satuya. An kagadanan ni Hesus kabayadan para sa satuyang mga kasalan (2 Corinto 5:21). Si Hesus nagadan tanganing bayadan an penalidad kan satuyang mga kasalan (Roma 5:8). Dae na kita mabayad kan satuyang pagkakasala ta ini binayadan na ni Hesus. An pagkabuhay liwat ni Hesus hali sa mga gadan nagpatotoo na an saiyang kagadanan igo nganing bayadan an penalidad kan satuyang mga kasalan. Iyo iyan an rason tano ta si Hesus sana an nagsosolong Paraligtas (Juan 14:6; Mga Gibo 4:12)! Nagitiwala ka ki Hesus bilang saimong paraligtas?

Ano si Hesus iyo an saimong “personal” na paraligtas? Dakul na tawo an naghuhuna na an Kristyanismo pag atendir sa simbahan, pag gibu nin mga ritwal, asin dae pag gibu nin kasalan. Bako yan na Kristyanismo. An totoong Kristyanismo personal na relasyon ki Hesu-Kristo. An pag ako ki Hesus bilang personal na Paraligtas nangangahulugan na ibinubugtak mo an saimong personal na pagtobod asin pagtitiwala saiya. Mayo ni siisay man an naliligtas huli sa pagtobod kan iba. May no siisay man an napapatawad huli ta siya nagibo ni marahay. Mayong ibang paagi na ika maligtas iyo an personal mong akoon si Hesus bilang saimong Paraligtas, magtiwala na an saiyang kagadanan iyo an kabayadan kan saimong kasalan asin an saiyang pagkabuhay liwat iyo an saimong garantiya na igwa kan buhay na daeng kasagkudan (Juan 3:16). Si Hesus an saimong personal na paraligtas?

Kun gusto mong akoon si Hesu-Kristo bilang saimong personal na Paraligtas, sambiton mo an mga tataramon na ini sa Dios.

Kun gusto mong akuon si Hesukristo bilang saimong tagapagligtas, uni an sarong pamibi. Rumdumon mo na dae ka maliligtas sa paagi kan pagpamibi mo kaini o iba pang mga pamibi. Sa pagtubod sana ki

Kun gusto mong akuon si Hesu-Kristo bilang saimong tagapagligtas, uni an sarong pamibi. Rumdumon mo na dae ka maliligtas sa paagi kan pagpamibi mo kaini o iba pang mga pamibi. Sa pagtobod sana ki Hesu-Kristo asin sa ginibo niya sa krus ika maliligtas sa kasalan. An pamibing ini saro sanang paagi na maipahiling mo sa Kaguranganan an pagtobod mo asin pagpasalamat mo sa saiya sa pagtao niya nin paagi na ika maligtas. “Kagurangnan, aram ko na ako nagkasala tumang sa saimo asin dapat sanang padusahan pero inako ni Hesu-Kristo ang padusa na para sakuya nganing sa paagi sa pagtobod saiya ako mapatawad. Inaako ko an inoopreser mong kapatawadan asin ibinubugtak ko an sakuyang pagtiwala saimo para sa sakong kaligtasan. Inaako ko si Hesus bilang sakuyang personal na Paraligtas! Salamat sa saimong makangangalas na biyaya asin pagkaherak – an regalo na buhay na daeng kasagkudan! Amen!”

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an buot sabihun kan akoon si Hesus bilang personal na paraligtas?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries